Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser

Sider