Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Namibia, Storbritannia og USA
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Oppheving av importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
EU-referansesenter for truede arter
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer
Tilleggspensjonsdirektivet
Tilleggspensjonsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
Tilleggspensjonsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Tilleggspensjonsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile og Storbritannia
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Pakkelevering over grensene
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
Pakkelevering over grensene
Pakkelevering over grensene
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019
Bygningsenergidirektivet 2010
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Kina
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
Jernbanepassasjerforordningen 2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)
Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser som spesifiserer innholdet i handelsplassers kontroll av posisjonshåndtering
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer
Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (suspensjon)
MiFiD II: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser
AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler

Sider