Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Energimerkeforordningen
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8

Sider