Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore

Sider