Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om en erstatning for visse løpetider i CHF LIBOR
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier
Felles regler for fleksibel bruk av luftrommet
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger av utendørs støy
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024)
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Godkjenning av to typer pepinomosaikkvirus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av gjæret ekstrakt av valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og beslektede stoffer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
Tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: gjennomføringsbestemmelser om beregningen av gjennomsnittlige spesifikke utslipp for 2019 m.m.
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke tillatte formuleringsstoffer
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Øvre grenseverdier for rester av tropanalkaloider i visse næringsmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av likeverdige kontrollmyndigheter og -organ
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
Godkjenning av endrede bruksvilkår for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4

Sider