Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
Skipsgjenvinningsforordningen
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Fartsskriverforordningen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
Personvernforordningen
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Unionslisten for ny mat
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Krav til innhold i søknader om ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Gassapparatforordningen
PVU-forordningen om personlig verneutstyr
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt

Sider