Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Visumforordningen: endringsbestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Verdipapirsentralforordningen
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser

Sider