Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer 32021R1133
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R2846
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter 32014R1286
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer 32021R1150
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon 32019R0818
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32024R0260
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold 32021R1134
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring 32023R2850
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum 32019R0817
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer 32021R1151
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32024R0251
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler 32021R2259
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe 32023R2802
Bærekraftsrapportering for store bedrifter 32022L2464
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr 32024R0265
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato 32016R2340
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak 32024R0818
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering 32023R2449
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner 32023R2917
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler 32023R2849
Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg 32024D0237
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA og Canada 32024R1694
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr 32022R0671
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2455
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller 32022R0160
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler 32023R2592
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32023R1693
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2657
Biocider: godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19 32024R0893
CLP-forordningen: nye klassifiseringer 32024R0197
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32024R1255
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA 32023R0980
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Australia og USA 32024R1621
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker 32023R2779
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy 32023R0842
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy 32023R0372
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA 32024R1453
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr 32024R1044
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser 32024R0363
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32024R1170
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF som fôrtilsetningsstoff 32023R2734
Fornyet godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023) 32023R1334
Bagatellmessig støtte: endringsbestemmelser 32023R2391
Godkjenning av Macleaya cordata-blanding som fôrtilsetningsstoff 32023R2732
Godkjenning av Bacillus velezensis NITE BP-01844 som fôrtilsetningsstoff 32023R2736
Godkjenning av diclazuril (Coxiril) som fôrtilsetningsstoff 32023R2733
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC 32023R0923
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter 32023R1464
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier 32023R0707
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo' 32024R0219
Registrering av den geografiske betegnelsen Nagykörűi cseresznyepálinka som alkoholsterk drikk 32023R2624
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Sable de Camargue' 32023R2178
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’ 32023R0889
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Emilia-Romagna’ 32023R2824
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering 32023R0997
Nasjonale tiltak i Danmark om bakteriell nyresyke og infeksiøs pankreasnekrose 32023D2626
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser 32023R0851
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for ketoprofen 32023R2194
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for haloksyfop 32024R0398
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel 32023R0981
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser 32023R2502
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid 32023R2203
Biocider: avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky i produkttype 11 32024D0241
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen godkjenningen av borsyre i produkttype 8 32024D0222
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18 32023R1530
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro 32023D1155
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4 32023D2052
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat i produkttype 8 32024D0208
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan 32023D1157
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 2 32024R0235
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R1219
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser 32023R2724
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024 32024R0456
Støtte til ammunisjonsproduksjon 32023R1525
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2023 - 30.12.2023 32023R2574
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter 32022L2380
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser 32018L0645
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R1086
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser 32019R1780
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R2646
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser 32023R2662
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1405
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32023R2632
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff 32023R2644
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32023R2647
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1341
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R1416
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser 32022R2303
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger 32023R1682
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner 32023R2594
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff 32023R1332
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32023R2645
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser 32023R1342
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32023R1417
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter 32023R1443
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl. 32023R1455
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R2583
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere 32023R1712
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe 32023R2628
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser 32022L0431