Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA): tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger kredittvurderingsyråer
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
Traktorforordningen 2013
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
Etterforsking og forebygging av flyulykker: liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
Flygelederforordningen 2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
Industriutslippsdirektivet (IED)
Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser
Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
Radiodirektivet 2014
Grenseforordningen (2016): Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler
Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L.
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: oppheving av beslutning
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2016
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon)
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
Forordningen om båtpassasjerrettigheter
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler
Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger
Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater
Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler
Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler
Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet haloksyfop-P i plantevernmidler
Heisedirektivet (revisjon)
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser
Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter
Sikkerhet i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
Godkjenning av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader
Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin
Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer
Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
Import og transitt av fjørfevarer fra Mexico i forbindelse med fugleinfluensa
Import fra Mexico av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko
Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
Fritidsbåtdirektivet 2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
Avfallsrammedirektivet 2008
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
WEEE-direktivet 2012 om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
Energimerking av kjeler og kombikjeler
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
Energimerking av kjeler for fast brensel
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
Handel med levende dyr og animalske produkter med New Zealand: endringsbestemmelser
Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon
Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler
Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
Import og transitt av individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjørfe
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger
Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner
Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Sider