Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R2487
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser 32018R0480
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker 32022R1374
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32022R1490
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter 32022R1249
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter 32022R1375
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1382
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV 32022R0586
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1266
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr 32022R0565
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler 32022R1247
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter 32022R1250
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund 32022R1383
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer 32022D0381
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer 32022D1517
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere 32021R1228
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP) 32022R0692
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger 32022L1631
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre 32022R1176
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler 32022D0677
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr 32022L1632
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd 32022R1181
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022 32022R2295
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB) 32022R0711
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA) 32022R0719
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin 32022R0634
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland 32022D0120
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler 32021R1917
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr 32022R0685
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler 32021R2068
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler 32022R0004
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst 32022R0710
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl. 32022R0078
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune) 32022R0709
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil 32022R0566
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.) 32022R0708
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler 32021R2081
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale 32022R0474
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris 32022R0860
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0019
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler 32021R2049
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater fra Ukraina 32022R2238
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut 32022R0141
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket 32022R0727
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0094
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler 32022R0159
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat 32022R0650
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser 32022R2293
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025) 32022R0741
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12 32022R1392
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler 32022R0698
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0043
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser 32021R1166
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022 32022R0825
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant 32022D1388
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet 32022D0323
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R2361
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød 32022R2203
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Egypt og Tyrkia 32022R2329
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R2316
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger 32022R0020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene 32022R1177
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1361
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1358
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser 32020R1773
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging 32022R1360
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32022R2038
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R2183
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden 32022R1036
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav 32021R1088
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos 32020R0570
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0203
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering 32022R0201
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land 32022R0455
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering 32022R0388
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet 32021R1833
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta 32022D1006
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer 32022R0954
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8 32022D0986
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain 32022D1005
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32022R2061
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser 32018L0957
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon 32022R0938
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer 32019L0782
Deponidirektivet: endringsbestemmelser 32018L0850
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R1961
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer 32022R0209
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen 32022R0631
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering 32020R1054
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser 32020R1055
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien 32022R0538
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter 32022R0633
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R0702
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier 32022R0703
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger 32022R0268
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.) 32022R0385
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32021R2095
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter 32022R0593
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R0537