Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribac, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid 32024R1076
Godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til hester, hunder, katter og kaniner 32024R1104
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia og Polen 32024R1171
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet 32024R1106
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act) 32024R1083
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019): utfyllende bestemmelser om prosedyrer for verifisering av CO2-utslippene og drivstofforbruket 32024R1127
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonicamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand 32024R1078
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl 32024R1077
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon: plassering av kontrollsentre 32024D1067
Godkjenning av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser 32024R1070
Godkjenning av rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i fôr til katter og hunder 32024R1068
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser 32024R1084
EU-henstilling om overgangen til kvantesikker kryptografi 32024H1101
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat 32024R1061
Godkjenning av Aspergillus oryzae DSM 33700 som tilsetningsstoff i fôr 32024R1058
Godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 7.19 som tilsetningsstoff i fôr 32024R1057
Godkjenning av riboflavin 5’-fosfatmononatriumsalt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32024R1056
Godkjenning av jern(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr 32024R1055
Godkjenning av produkt framstilt av Weizmannia faecalis DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann 32024R1054
Tillatelse til omsetning av kalsidiolmonohydrat som ny mat 32024R1052
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om bruk av signaler ved radiokommunikasjonsfeil 32024R0405
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser 32024R0404
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser 32024R0403
Tillatelse til omsetning av proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor som ny mat 32024R1048
Tillatelse til omsetning av 3′-sialyllaktosenatriumsalt som ny mat 32024R1047
Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat 32024R1046
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av nikkel i næringsmidler 32024R1045
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: T-2- og HT-2-toksiner 32024R1038
Tillatelse til omsetning av mononatriumsalt av L-5-metyltetrahydrofolsyre som ny mat 32024R1037
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for galakto-oligosakkarid 32024R1027
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser 32024R1026
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser 32024R1023
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: deoksynivalenol 32024R1022
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2024 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land 32024R1030
Øvre grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: fettsyreestere i spedbarnsmat o.a. 32024R1003
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: perklorat 32024R1002
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R0997
Kosmetikkforordningen 2009: vitamin A, alpha-arbutin og arbutin 32024R0996
Kvotedirektivet om handel med CO2: endringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030 32024R0873
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelsen av EUs referanselaboratorium for matforbedringsmidler 32024R1004
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2025-2027) 32024R0989
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til katter 32024R0980
Energimerkeforordningen 2015: fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen 32024R0994
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema 32024R0949
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering 32024R0916
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument 32024R0950
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om rapporteringskrav 32024R0918
EU-henstilling om tiltak for å bekjempe forfalskning og bedre beskyttelse av immaterielle rettigheter 32024R0915
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser 32024L0927
EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler 32024H0907
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter 32024D0888
Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall 32024R0917
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev 32024R0913
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser 32024R0912
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser 32024R0911
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om varslingsbrev 32024R0910
Biocider: godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19 32024R0893
EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse 32024R0892
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bifenazat 32024R0891
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import 32024R0887
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl. 32024R0968
Verdipapiriseringsforordningen: ytelsesrelaterte triggere 32024R0920
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalejo’ 32024R0905
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act) 32024R0903
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner: endringsbestemmelser og rettelse 32024R0883
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av indre emballasje 32024R0878
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia 32024R0877
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av ytre emballasje 32024R0875
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser 32024R0885
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA): endringsbestemmelser 32024R0908
Åpenhet og målretting av politisk reklame 32024R0900
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD): grunnbeløpet i euro for yrkesansvarsforsikring 32024R0896
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: beregningen av kvalifiserte forpliktelser 32024R0895
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering 32024R0894
Straksbetalinger i euro 32024R0886
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol 32024R0860
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat 32024R0859
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (2024) 32024L0884
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater 32024L0869
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk: retting av nederlandsk språkversjon 32024R0889
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse nanomaterialer 32024R0858
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024) 32024R0848
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser 32024R0771
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen 32024R0870
Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet magnesiumhydroksid (E528) 32024R0836
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet trineksapak 32024R0835
Fornyet godkjenning av lavrisikostoffet urea i plantevernmidler 32024R0839
Godkjenning av gulsøterot-tinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32024R0824
Fornyet godkjenning av lavrisikostoffet hydrolyserte proteiner i plantevernmidler 32024R0821
Tilsetningsforordningen: retting av portugisisk språkversjon 32024R0843
Godkjenning av furutinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32024R0806
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel: anvendelsesdato for artikkel 11(1) 32024R0805
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser 32024R0796
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser 32024R0791
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering 32024R0348
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser 32024L0790
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase IV 32024D0721
Godkjenning av timianolje, stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter 32024R0786
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift 32024D0816
Kjæledyrforordningen 2013: endringsbestemmelser om rabiesantistoff-titrering for hunder, katter og ildere 32024R0822