Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciclesonid
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin
17.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
15.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Omsetning av nikotinamidribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifosmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om kontraktssammmendrag
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
16.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
12.12.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
09.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
06.12.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
29.11.2019
Krav til datalinktjenester i det europeiske luftrommet: unntaksbestemmelser
29.11.2019
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.11.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
28.11.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
28.11.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
28.11.2019
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
28.11.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.11.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
28.11.2019
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
28.11.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.11.2019

Sider