Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
07.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
06.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
04.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
03.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
30.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
27.11.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
26.11.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
24.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
23.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
23.11.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
23.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
21.11.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
20.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
20.11.2018
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving
16.11.2018
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
15.11.2018
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser
14.11.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
14.11.2018
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
14.11.2018
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
14.11.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
14.11.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.11.2018
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
09.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
08.11.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
07.11.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
06.11.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
05.11.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
05.11.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
05.11.2018
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
31.10.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
30.10.2018
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
30.10.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
30.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
29.10.2018
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
29.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
29.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
24.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.10.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
23.10.2018
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
22.10.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
19.10.2018
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
18.10.2018
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar
18.10.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
18.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
18.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
18.10.2018
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
16.10.2018
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
15.10.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
15.10.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2018
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
12.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
12.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
11.10.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
11.10.2018
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
11.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
11.10.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
10.10.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
10.10.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
10.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
09.10.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdifastsettelse ved tilsynsrapportering
09.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
08.10.2018
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.10.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
04.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
04.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
04.10.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
03.10.2018
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
03.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
02.10.2018
Det europeisk solidaritetskorps
02.10.2018
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
28.09.2018
Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
28.09.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
27.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
27.09.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
26.09.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
26.09.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
26.09.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
26.09.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18
25.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Quat-Chem's iodine based products
24.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Prodhynet's iodine based products
24.09.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
21.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
21.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
20.09.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilienfamilien Hyphred's iodine based products
20.09.2018
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
20.09.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
19.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
18.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
18.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
18.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
18.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
18.09.2018
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
12.09.2018
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
27.08.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
14.08.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
13.08.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
13.08.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
13.08.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
10.08.2018
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
10.08.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
10.08.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
10.08.2018
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
10.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
09.08.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
08.08.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
08.08.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
02.08.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
01.08.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
31.07.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
31.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
30.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
30.07.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
30.07.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
30.07.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
30.07.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.07.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
27.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
27.07.2018
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
27.07.2018
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
26.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
25.07.2018
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
25.07.2018
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse
23.07.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
23.07.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
23.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
20.07.2018
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
19.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
19.07.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
19.07.2018
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter
18.07.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
18.07.2018
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
18.07.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
18.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
17.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
16.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata
13.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering
13.07.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
13.07.2018
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
12.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
12.07.2018
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
12.07.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
12.07.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
11.07.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
11.07.2018
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
11.07.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering
11.07.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
11.07.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
09.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
05.07.2018
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
04.07.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
04.07.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
03.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
03.07.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
02.07.2018
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
29.06.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.06.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
29.06.2018
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
28.06.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
28.06.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
28.06.2018
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
28.06.2018
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
27.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
25.06.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
22.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.06.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
20.06.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
19.06.2018
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
18.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
18.06.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
14.06.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
13.06.2018
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
13.06.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
05.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
05.06.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
05.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
04.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
01.06.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
01.06.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.06.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
30.05.2018
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
30.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering
30.05.2018
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner
30.05.2018
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
30.05.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
30.05.2018
Miljørapportering: teknisk oppdatering
30.05.2018

Sider