Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder (2023)
13.08.2023
Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap
04.07.2023
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud
14.07.2023
Biocider: ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4
25.09.2023
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
13.09.2023
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
13.09.2023
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper
14.09.2023
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer
21.09.2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024
07.07.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
10.07.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
19.09.2023
Energieffektiviseringsdirektivet (2023)
13.09.2023
Personvern: nivå på beskyttelse av persondata under EU-US Data Privacy Network
10.07.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
15.09.2023
EU-forordning for utvikling og produksjon av mikrochips (2023-2027)
13.09.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol
15.09.2023
Øvre grenseverdier for rester av denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron i eller på visse produkter
15.09.2023
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES)
12.09.2023
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om interoperabilitetskrav for brukere av luftrommet
12.09.2023
Godkjenning av foretak involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
12.09.2023
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt
17.08.2023
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester
14.07.2023
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
14.09.2023
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023)
29.06.2023
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk
06.09.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler
11.09.2023
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler
11.09.2023
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler
11.09.2023
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
11.09.2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder
11.09.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: pyriproksyfen
11.09.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum-stammen Ma 43, paclobutrazol og Straight Chain Lepidoptera Pheromones (SCLP)
08.09.2023
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
08.09.2023
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen
27.06.2023
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
10.08.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
10.08.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal
10.08.2023
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
10.08.2023
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
07.09.2023
Fornyet godkjenning av et gjærprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
07.09.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
07.09.2023
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker
07.09.2023
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase som fôrtilsetning til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter
07.09.2023
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
07.09.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl.
07.09.2023
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
07.09.2023
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom
07.09.2023
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
07.09.2023
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff
06.09.2023
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
06.09.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
06.09.2023
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
29.06.2023
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)
19.06.2023
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon
26.06.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
30.08.2023
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
08.08.2023
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett
16.06.2023
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett
16.06.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
25.05.2023
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023
30.08.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
25.08.2023
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon
15.05.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav
17.05.2023
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
14.06.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Latvia og Polen
17.08.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
17.08.2023
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff
05.06.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
05.06.2023
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser
19.04.2023
Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate
10.08.2023
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner
09.08.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025
03.08.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
03.05.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
03.05.2023
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
22.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
30.05.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS
30.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om juridiske termer
30.05.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
04.08.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
31.07.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Estland, Latvia og Polen
01.08.2023
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
01.08.2023
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
01.08.2023
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser
01.08.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold
20.04.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming
20.04.2023
Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser
31.07.2023
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
23.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024
27.07.2023
Batteriforordningen 2023
12.07.2023
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg
27.07.2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
26.07.2023
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits
25.07.2023
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser
25.07.2023
Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon
25.07.2023
Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler
25.07.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for nikotin
25.07.2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18
06.07.2023
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
24.07.2023
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
16.05.2023
Støtte til ammunisjonsproduksjon
20.07.2023
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024
20.07.2023
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease
19.07.2023
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp
20.07.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
17.07.2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
19.07.2023
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler
06.07.2023
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024
18.07.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Latvia, Litauen og Polen
18.07.2023
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger
17.07.2023
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
17.07.2023
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner
17.07.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter
14.07.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Namibia, Storbritannia og USA
14.07.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
13.07.2023
Oppheving av importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima
13.07.2023
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl.
13.07.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
12.07.2023
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene
12.07.2023
Plastforordningen: endringsbestemmelser
11.07.2023
Godkjenning av praparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.07.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
25.04.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
02.05.2023
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre under visse forhold
04.05.2023
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
10.07.2023
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
10.07.2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18
07.07.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer
07.07.2023
Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
05.07.2023
Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12
05.07.2023
Biocider: godkjenning av svoveldioksid frigjort fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9
06.07.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.07.2023
Godkjenning av smørsyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
05.07.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Ungarn, Polen og Slovakia
04.07.2023
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
03.07.2023
Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030
30.06.2023
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.06.2023
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
30.06.2023
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling
23.06.2023
EUs narkotikabyrå (revisjon)
27.06.2023
Globalt digitalt helsesertifikatnettverk etablert av WHO
27.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) m.fl.
29.06.2023
Produktsikkerhetsdirektivet: krav til barneprodukter
28.06.2023
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff
29.06.2023
Fornyet godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff
29.06.2023
Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)
29.06.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
22.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
23.06.2023
Maskinforordningen (2023)
14.06.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
14.06.2023
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2023-2030
28.06.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Tyskland
22.06.2023
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
17.05.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile og Storbritannia
22.06.2023
Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
21.06.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
21.06.2023
Miljøstyring og revisjon: retting av språkversjoner av forordning (EU) 1221/2009
21.06.2023
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
20.06.2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
21.06.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder som spesifiserer innholdet i krisehåndteringsplanen
14.03.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder for skriftlige ordninger og prosedyrer for krisehåndteringskollegienes virkemåte
14.03.2023
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål
20.06.2023
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff
10.02.2023
Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
14.06.2023
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff: endringsbestemmelser
15.06.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase m.m. som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
15.06.2023
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
15.06.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter: rettelse
15.06.2023
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til alle fjørfearter og griser
15.06.2023
Godkjenning av lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
15.06.2023
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet
15.06.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike og Polen
12.06.2023
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk
06.06.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon
05.04.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
09.06.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
09.06.2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon
12.06.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Kina
12.06.2023
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
01.06.2023
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
31.05.2023
Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler
31.05.2023
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
31.05.2023
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
08.06.2023
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer
02.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
08.06.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
12.01.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
12.01.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om skjemaer og maler for utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
12.01.2023
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.06.2023
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler
06.06.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023
06.06.2023
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
05.06.2023
Fyrverkeridirektivet: innsamling av data om ulykker relatert til bruk av pyrotekniske artikler
02.06.2023
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadek-13-en-11-yn-1-yl acetat til bruk i produkttype 19
02.06.2023
Biocider: godkjenning av ozon generert fra oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
02.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18
02.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrini i produkttype 18
02.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i prodykttype 18
02.06.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
01.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
02.06.2023

Sider