Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Hvitvaskingsdirektivet (sjette) 2024 32024R1640
Hvitvaskingsforordningen 2024 32024R1624
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko 32024L1619
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energieffektivitetsmål og nasjonale bidrag 32024H1722
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkår for å identifisere grupper av tilknyttede klienter 32024R1728
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger kredittvurderingsbyråer 32024R1706
ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser 32024R1705
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (SFTR) 32024R1704
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre 32024R1703
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EMIR) 32024R1702
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser 32024R1700
Godkjenning av et preparat av glykosylert 1,25-dihydroksykolekasiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr 32024R1685
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon 32024R1683
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser 32024R1701
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav 32024R1085
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester for den fjerde referanseperioden (2025–2029) 32024D1677
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: informasjonsutveksling 32024D1663
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser 32024R1682
Byggevareforordningen 2011: tilleggsbestemmelser om etablering av ytelsesklasser 32024R1681
Storbritannias uttreden av EU: tilsyn med foretakssammenslutninger 32024D1665
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32024R1662
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld 32024R1618
Godkjenning av isomaltulosepulver som ny mat 32024R1611
EU-henstilling om forpliktelser til energisparing i henhold til energieffektiviseringsdirektivet 32024H1590
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekka og Polen 32024R1661
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer 2024 32024R1610
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron: retting av språkversjoner 32024R1595
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 30.5.2024 32024R1601
Sosiale bestemmelser innen veitransport: oppdatert liste over overtredelser 32024L0846
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser for sykepleiere mfl. 32024L0782
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser 32024D1467
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 32024D1395
Tilsyn med kryptoaktiva: myndighet til å gripe inn 32024R1507
Tilsyn med kryptoaktiva: kriterier for klassifisering 32024R1506
DORA-forordningen: kritisk viktige tredjepartstilbydere av IKT-tjenester, kriterier og gebyrer 32024R1505
Tilsyn med kryptoaktiva: prosedyreregler 32024R1504
Tilsyn med kryptoaktiva: gebyrer 32024R1503
DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter 32024R1502
Plantevernmiddelforordningen: tekniske regler og gjennomgåelse av beskyttende midler og synergister 32024R1487
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet 32024L1500
Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering 32024L1499
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for økodesign og energimerking 32024D1456
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal" 32024R1459
Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat 32024R1451
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazakin, mepikvat og propamokarb 32024R1439
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om en mal for tilbakekalling grunnet produktsikkerhet 32024R1435
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - retting av fransk språkversjon 32024R1473
EASA-forordningen 2018: vilkår og prosedyrer for akkreditering 32024R1403
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser 32024R1400
Medisinske metodevurderinger: gjennomføringsbestemmelser om oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker 32024R1381
Elektrisitetsforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om cybersikkerhet 32024R1366
Frokostdirektivene: endringsbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler 32024L1438
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om bemannede luftfartøy med vertikal start- og landingsevne 32024R1111
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om ubemannede luftfartøysystemer 32024R1110
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering, tilsyn og håndheving 32024R1109
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser 32024R1108
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser for droner 32024R1107
Konsortium for en europeisk digital infrastruktur (EUROPEUM-EDIC) 32024D1432
Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumavgift 32024R1415
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer: endringsbestemmelser 32024R1399
Biocidforordningen 2012: endringsbestemmelser om utvidelse av vurderingsperiode for eksisterende stoffer 32024R1398
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for benzovindiflupyr m.fl. 32024R1355
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: deltametrin, metalaksyl, tiabendazol og trifloksystrobin 32024R1342
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia 32024R1454
Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff 32024R1408
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import 32024R1333
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land 32024R1332
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium 32024L1416
Auksjonsdesign for fornybar energi 32024H1344
Fornybar energi: raskere og enklere tillatelsesprosedyrer 32024H1343
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om testmetoder for mikroplast 32024D1441
Datasentre - felles rapporteringsordning 32024R1364
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6) 32024R1328
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser 32024R1281
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass 32024L1405
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol 32024R1318
IFRS-forordningen 2023: endringsbestemmelser om IAS 7 og IFRS 7 32024R1317
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon 32024R1314
Forsøksdyrdirektivet: endringsbestemmelser om standarder for stell, plassering og avlivning 32024L1262
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet BOMBEX® PEBBYS® CS 32024D1286
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron i produkttype 18 32024D1285
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av cis-tricos-9-en i produkttype 19 32024D1283
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika: isopropyliden (IMDPAM) 32024R1331
Kommunikasjonsverndirektivet: forlengelse av unntaksbestemmelser ved bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nett 32024R1307
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2024 -29.6.2024 32024R1289
Godkjenning av et preparat av cyanokobalamin (vitamin B12) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32024R1325
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner 32024R1081
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet Elector 32024D1305
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for hydrogencyanid i produkttype 8, 14 og 18 32024D1278
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Trenčianska borovička’ som alkoholsterk drikk 32024R1311
Bredbåndsforordningen 2024 32024R1309
Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner 32024R1261
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler 32024R1257
Helsetrusler over landegrensene: utfyllende bestemmelser om nasjonal forebygging, beredskaps- og responsplaner 32024R1232
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser 32024L1306
Bygningsenergidirektivet 2024 32024L1275
Harmoniserte tekniske spesifikasjoner og teststandarder for brannslanger 32024R1295
Prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk for person- og varebiler: retting av visse språkversjoner 32024R1294
Biocidforordningen: inkludering av nitrogen generert fra omgivelsesluft som aktivt stoff 32024R1290
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser 32024R1255