Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om allergener, matdonasjon og mattrygghetskultur
03.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente formuleringsstoffer
03.03.2021
Navnsetting av plantesorter (2021)
03.03.2021
Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner
02.03.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
01.03.2021
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
01.03.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
26.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 1
26.02.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.02.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
25.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
25.02.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
25.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
25.02.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
25.02.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
24.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
24.02.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
24.02.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
24.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Polen og Sverige
23.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
23.02.2021
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
23.02.2021
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen
22.02.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
22.02.2021
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans
22.02.2021
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
18.02.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
18.02.2021
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
17.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen
16.02.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
16.02.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.02.2021
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.02.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.02.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
15.02.2021
Import av insekter fra Vietnam
12.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
12.02.2021
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
11.02.2021
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa
11.02.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Venezia'
11.02.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutaspotreferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
10.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn og Polen
09.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet tetraklormetan m.fl. i eller på visse produkter
09.02.2021
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
08.02.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
08.02.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
04.02.2021
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.02.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
04.02.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
03.02.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
03.02.2021
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
03.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia og Romania
02.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
02.02.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
02.02.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
02.02.2021
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project One'
01.02.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
01.02.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
29.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
28.01.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
28.01.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
28.01.2021
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
27.01.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.01.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
27.01.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
27.01.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
27.01.2021
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
27.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
27.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
25.01.2021
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
25.01.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
22.01.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
22.01.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
22.01.2021
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
21.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
18.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
18.01.2021
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
13.01.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
13.01.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
13.01.2021
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
08.01.2021
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
07.01.2021
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
23.12.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
23.12.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
23.12.2020
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen
22.12.2020
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
22.12.2020
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
22.12.2020
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
21.12.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
21.12.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
21.12.2020
Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhund
21.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
18.12.2020
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon (revisjon)
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
17.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
17.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
17.12.2020
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
16.12.2020
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
16.12.2020
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
16.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
16.12.2020
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
16.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
16.12.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
16.12.2020
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
16.12.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
16.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
16.12.2020
Tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører: justeringer
16.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater
16.12.2020
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Drikkevannsdirektivet 2020
16.12.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
16.12.2020
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
16.12.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
15.12.2020
Fornyett godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
15.12.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
15.12.2020
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
15.12.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
14.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatører
14.12.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
14.12.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: forlengelse av anvendelsesperioden til 31.12.2021
14.12.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
14.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
14.12.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Montello — Colli Asolani'
14.12.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
14.12.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
11.12.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
11.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
11.12.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
11.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
09.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
09.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk
09.12.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
09.12.2020
Tiltak mot dvergbendelmark hos kjæledyr: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
09.12.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Polen
08.12.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
08.12.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
08.12.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
07.12.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
07.12.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.12.2020
Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
04.12.2020
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
04.12.2020
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
02.12.2020
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
02.12.2020
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
02.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
02.12.2020
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
02.12.2020
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
02.12.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
02.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
01.12.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
30.11.2020
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Beskyttelsestiltak mot høypategon fugleinfluensa i visse medlemsstater
30.11.2020
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
27.11.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
27.11.2020

Sider