Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
19.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
19.01.2022
Henstilling av 17.1.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
17.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
17.01.2022
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
14.01.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
14.01.2022
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.01.2022
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
13.01.2022
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
13.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
12.01.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
12.01.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg III, standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
11.01.2022
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
10.01.2022
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Tyskland
10.01.2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
07.01.2022
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
07.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
06.01.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
05.01.2022
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.01.2022
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
04.01.2022
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
30.12.2021
Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser
22.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
22.12.2021
Europeisk år for unge 2022
22.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Taiwan
21.12.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
21.12.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland
17.12.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
17.12.2021
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023
16.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
16.12.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk grensesnitt mellom nasjonale tollsystemer og IKT-systemet for markedsovervåking
16.12.2021
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
16.12.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
16.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
15.12.2021
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av spesielle sluttsignaler på godstog
15.12.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
15.12.2021
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger
15.12.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.12.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
15.12.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
15.12.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
14.12.2021
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
14.12.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer i helikoptere
14.12.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
13.12.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering og offentliggjøring av opplysninger
10.12.2021
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
10.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
09.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamoks
09.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde
09.12.2021
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører
09.12.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
09.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon
09.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
08.12.2021
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
07.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
06.12.2021
Biocider: vilkår og betingelser for godkjenning av produktet 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT)
03.12.2021
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
03.12.2021
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01
03.12.2021
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Konservan P40
03.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
03.12.2021
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
03.12.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over godkjent sikkerhetutstyr for kontroll av passasjerer og bagasje
03.12.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
03.12.2021
Henstilling av 2.12.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
02.12.2021
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
02.12.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
01.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
30.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra El Salvador
30.11.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
30.11.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og mindre utbredte arter av svin
29.11.2021
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågris
29.11.2021
Godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
29.11.2021
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.11.2021
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.11.2021
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og avlskalkuner
29.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
29.11.2021
Godkjenning av L-tryptophan fremstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
26.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
26.11.2021
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
26.11.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
26.11.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
26.11.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
26.11.2021
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
26.11.2021
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
26.11.2021
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
26.11.2021
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.11.2021
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
25.11.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
25.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore
24.11.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse kalkuner, kyllinger og prydfugler
24.11.2021
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere
24.11.2021
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
24.11.2021
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
24.11.2021
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
24.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
24.11.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner
24.11.2021
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
24.11.2021
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til oppfôrings- og livkyllinger
23.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring for akvakulturanlegg
22.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
19.11.2021
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
19.11.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
19.11.2021
Kemikalieforordning (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
19.11.2021
Henstilling av 18.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
18.11.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
18.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
18.11.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
17.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser
17.11.2021
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
16.11.2021
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
16.11.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
16.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Moldova
15.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
15.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Serbia
15.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Georgia
15.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
12.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland og Polen
12.11.2021
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
12.11.2021
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
12.11.2021
Tillatelse til omsetning av tørket frukt av Synsepalum dulcificum som ny mat
12.11.2021
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
11.11.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021
11.11.2021
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om definisjon av medlemsstatenes geografiske område
10.11.2021
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
10.11.2021
Felles europeisk dataområde for kulturarv
10.11.2021
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
10.11.2021
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester
10.11.2021
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
10.11.2021
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
10.11.2021
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
10.11.2021
Henstilling av 9.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
09.11.2021
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
09.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
09.11.2021
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
09.11.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
08.11.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
08.11.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
08.11.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
08.11.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien
08.11.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
05.11.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektprodukter som ikke er bestemt til konsum
05.11.2021
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
04.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
03.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Estland, Italia og Nederland
03.11.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
03.11.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
03.11.2021
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
29.10.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
29.10.2021
Henstilling av 29.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
29.10.2021
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
29.10.2021
Statistikk om helsetjenester: utgifter og finansiering
29.10.2021
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
29.10.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Storbritannia
28.10.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
28.10.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
28.10.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
28.10.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
28.10.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
27.10.2021
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om tillatte ønologiske framgangsmåter
27.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgvekster
27.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
27.10.2021
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
26.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
26.10.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
26.10.2021
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
25.10.2021
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)
25.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Italia
25.10.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
22.10.2021
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
22.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
22.10.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter
22.10.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
21.10.2021
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
21.10.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
21.10.2021
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
21.10.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import
21.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
21.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
21.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
20.10.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
20.10.2021
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
20.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddikesyre
20.10.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
15.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
14.10.2021
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om en erstatning for visse løpetider i CHF LIBOR
14.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
13.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
12.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
11.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
08.10.2021
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
08.10.2021
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
08.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
07.10.2021

Sider