Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
19.12.2019
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
09.11.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
15.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
12.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
11.02.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
07.02.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
07.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
07.02.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
07.02.2019
Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
06.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
31.01.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
30.01.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
30.01.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
30.01.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
29.01.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger
29.01.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
28.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av allanblackiafrø som ny mat
24.01.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
24.01.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
24.01.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
24.01.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
24.01.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
24.01.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
24.01.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
23.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
22.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
18.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
18.01.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
17.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
16.01.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
16.01.2019
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
16.01.2019
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
16.01.2019
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
16.01.2019
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
14.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
11.01.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
11.01.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
10.01.2019
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: retting av språkversjoner
10.01.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
10.01.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
10.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
10.01.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.01.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
08.01.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
04.01.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
03.01.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
03.01.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
03.01.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
20.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
20.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
19.12.2018
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
19.12.2018
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
19.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
19.12.2018
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.12.2018
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
18.12.2018
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
18.12.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
17.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
17.12.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
14.12.2018
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
14.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
14.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
14.12.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
13.12.2018
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
13.12.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
13.12.2018
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
13.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
13.12.2018
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer
12.12.2018
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
11.12.2018
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
11.12.2018
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
11.12.2018
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon)
11.12.2018
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
11.12.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon)
11.12.2018
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
11.12.2018
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
11.12.2018
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2018
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
11.12.2018
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
11.12.2018
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
10.12.2018
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
07.12.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
07.12.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
07.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
06.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
05.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
04.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
03.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
30.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
27.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
26.11.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
23.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
23.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
23.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.11.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
21.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
20.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
20.11.2018
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
15.11.2018
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
14.11.2018
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser
14.11.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
14.11.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.11.2018
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
14.11.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
14.11.2018
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
13.11.2018
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
10.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
09.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
08.11.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
07.11.2018
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
06.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
06.11.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
05.11.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
05.11.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
05.11.2018
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
31.10.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
30.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
30.10.2018
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
30.10.2018
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
30.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
29.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
29.10.2018
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
29.10.2018
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
26.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
24.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.10.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
23.10.2018
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
22.10.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
19.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
18.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
18.10.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
18.10.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
18.10.2018
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
18.10.2018
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
16.10.2018
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
15.10.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
15.10.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
12.10.2018
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
12.10.2018
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
11.10.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
11.10.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
11.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
11.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
10.10.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
10.10.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
10.10.2018
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
09.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
09.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
08.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
04.10.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
04.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
04.10.2018
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
03.10.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
03.10.2018
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.10.2018
Det europeisk solidaritetskorps
02.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
02.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
28.09.2018
Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
28.09.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
27.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
27.09.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
26.09.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
26.09.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
26.09.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
26.09.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18
25.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Prodhynet's iodine based products
24.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Quat-Chem's iodine based products
24.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
21.09.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
21.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilienfamilien Hyphred's iodine based products
20.09.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018

Sider