Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier 32021R1349
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier 32021R1348
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester 32021R1338
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32021R1325
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler 32021R1323
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser 32021R1308
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner 32021R1296
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer 32021D1283
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland 32021R1268
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen 32021D1240
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet 32021R1232
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene 32021R1230
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater 32021L1233
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer 32021R1243
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022 32021R1223
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS 32021D1227
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon) 32021D1211
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland 32021R1205
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering 32021L1206
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022 32021R1190
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data 32021R1179
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32021R1178
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser 32021R1166
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia 32021R1141
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk 32021R1121
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada 32021D1104
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil 32021D1103
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia 32021R1090
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen 32021R1087
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN) 32021D1067
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021) 32021L1047
Henstilling om europeisk barnegaranti 32021H1004
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe 32021R0982
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser 32021R0981
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32021R0969
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker 32021L0971
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser 32021R0955
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere 32021R0954
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr 32021D0958
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger 32021R0932
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandler 32021D0915
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland 32021D0914
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling 32021R0897
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering 32021R0896
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner 32021R0895
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022 32021R0861
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022 32021R0859
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger 32021R0842
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021 32021R0822
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI 32021R0797
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet 32021R0784
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr 32021R0758
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene 32021R0733
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre 32021R0732
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter 32021R0731
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027) 32021R0692
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32021R0719
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen 32021R0718
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32021R0709
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser 32021R0700
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon 32021R0685
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32021R0669
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space 32021R0666
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom 32021R0665
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space) 32021R0664
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 32021R0658
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser 32021R0654
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger 32021R0637
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32021R0634
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler 32021R0630
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32021R0558
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32021R0557
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler 32021R0556
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner 32021D0545
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann 32021H0472
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet 32021R0466
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre 32021R0369
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler 32021R0341
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen 32021R0280
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025 32021R0268
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m. 32021R0181
Import av insekter fra Vietnam 32021R0171
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa 32021R0130
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat 32021R0120
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører 32021R0097
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat 32021R0096
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat 32021R0082
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat 32021R0051
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner 32021R0050
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter 32021R0023
Gjødselforordningen 2019: utseende på etiketten på gjødselvarer 52021XC0407(04)
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester 32021H0122(01)
BNI-forordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester 32021R1949
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA 32021R1415
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia 32020H2243
Drikkevannsdirektivet 2020 32020L2184
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2020 om flerårig rullerende planlegging 32020R2175
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer 32020R2156
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer 32020R2155
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030 32020D2166