Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazonmetyl
06.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
05.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger
21.04.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
05.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
02.07.2021
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
07.04.2021
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
07.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
02.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
30.06.2021
Henstilling av 1.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
01.07.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
28.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sveits
08.07.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
17.06.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.06.2021
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
28.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.06.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
28.06.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
18.06.2021
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
16.04.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
16.04.2021
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
24.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
24.06.2021
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)
05.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning
22.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
21.06.2021
Henstilling om europeisk barnegaranti
14.06.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
12.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
21.06.2021
Henstilling av 18.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
18.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Nederland og Polen
17.06.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
04.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
17.06.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
17.06.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
17.06.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
17.06.2021
Omsetning av såvare av sorter av jordbruks- eller grønnsaksvekster: retting av spransk språkversjon
03.06.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: gjennomføringsbestemmelser om beregningen av gjennomsnittlige spesifikke utslipp for 2019 m.m.
01.06.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
16.06.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
16.06.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
16.06.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
16.06.2021
Hestepassforordningen (2021)
10.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat
14.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere
14.06.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
31.05.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
27.05.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
11.06.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
10.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
01.03.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
09.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest
09.06.2021
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
25.03.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om korreksjonsfaktor for justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter 2021-2025
31.05.2021
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
20.05.2021
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
20.05.2021
Godkjenning av to typer pepinomosaikkvirus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
07.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om liste over stillingsgrupper i søknadsskjemaet
12.03.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Litauen, Nederland, Polen og Belgia
03.06.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandler
04.06.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
04.06.2021
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
04.06.2021
Henstilling av 3.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
03.06.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
03.06.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.02.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
03.06.2021
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
24.02.2021
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
03.06.2021
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling
04.03.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
03.06.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
02.06.2021
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i systemer for intravaskulær ultralydavbildning
08.03.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
05.03.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
23.03.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
01.06.2021
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
01.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
31.05.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022
04.02.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
28.05.2021
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022
21.05.2021
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
20.05.2021
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
20.05.2020
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
20.05.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
26.05.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (17. ATP)
11.03.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.05.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tsjekkia, Tyskland, Polen og Romania
25.05.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
26.05.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
26.05.2021
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
20.05.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
24.03.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
21.05.2021
Henstilling av 20.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
20.05.2021
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
22.03.2021
Biocider: oppføring av karbondioksid framstilt ved forbrenning av propan og/eller butan som et aktivt stoff
10.03.2021
Biocider: oppføring av kaliumsorbat som et aktivt stoff
10.03.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
08.03.2021
Avslag på godkjenning av gjæret ekstrakt av valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
20.05.2021
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
20.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
20.05.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (mai 2021)
17.05.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
08.03.2021
Tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
17.05.2021
Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien
12.05.2021
Jernbanepassasjerforordningen 2021
29.04.2021
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
29.04.2021
LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027)
29.04.2021
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
28.04.2021
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
28.04.2021
Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
29.04.2021
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
23.04.2021
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019
10.05.2021
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
29.04.2021
Nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige
07.05.2021
Henstilling av 6.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
06.05.2021
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
21.01.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.05.2021
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
24.03.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
07.05.2021
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
07.05.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
06.05.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
06.05.2021
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
06.05.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
26.01.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
26.01.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
05.05.2021
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027)
28.04.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
03.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
26.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
04.05.2021
EU-programmet for det indre marked (2021-2027)
28.04.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon
09.02.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
30.04.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
30.04.2021
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av driftsansvarlige
20.01.2021
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
26.04.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8
29.04.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
29.04.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.04.2021
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
21.12.2020
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
27.04.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
26.03.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
22.04.2021
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
23.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
26.04.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Tyskland og Polen
23.04.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
23.04.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
23.04.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.04.2021
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
22.04.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
22.04.2021
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
22.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
22.04.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
22.04.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
20.04.2021
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser
18.12.2020
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
21.04.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
15.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland og Polen
13.04.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
16.04.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
30.10.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
15.04.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
19.04.2021
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
15.01.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
03.02.2021
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
16.02.2021
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
13.04.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
15.04.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
15.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
15.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl m.fl.
13.04.2021
Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater
14.04.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
15.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
15.04.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
15.04.2021
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
15.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
15.04.2021
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
14.04.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
14.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
07.04.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
14.12.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024)
14.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, boskalid m.fl. i eller på visse produkter
12.04.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
09.04.2021
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
09.04.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr
29.01.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
01.02.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
20.01.2021

Sider