Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1399 av 1. august 2022 om spesifisering av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifisering av organiseringen og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen om bruk av IKT for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1399 of 1 August 2022 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the consumption domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1399 fastsetter tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser. Europaparlaments- og rådforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Målgruppene for undersøkelsen er enkeltpersoner i alderen 16 til 74 år og private husholdninger med minst ett medlem i alderen 16 til 74 år. Informasjon om personer under 16 eller over 74 år kan gis på frivillig basis.

Datainnsamlingen skal utføres for en utvalg av private husholdninger eller et utvalg av personer som tilhører private husholdninger. Modulene i undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å dekke så mange behov som mulig knyttet til statistikk om bruk av IKT i husholdningene.

Endelige data skal sendes til EUs statistikkontor, Eurostat, innen 5. oktober 2023. De årlige rapportene om metadata og statistikkens kvalitet skal sendes til Eurostat innen 5. januar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
05.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet