Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-plan for fremme av kunstig intelligens
07.12.2018
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi
29.11.2018
EU-klimavisjon for 2050
28.11.2018
Forenkling av EU-regelverket og fjerning av administrative byrder: statusrapport 2018
26.11.2018
Status for det indre marked (2018)
22.11.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Helse i Europa 2018
22.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
16.10.2018
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
15.10.2018
EUs forbrukerundersøkelse 2018
12.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
EUs "State of the Union" 2018
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp
17.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr
16.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
18.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for intellektuelle rettigheter
29.11.2017
EU-høring om europeisk sysselsettingsmyndighet og europeisk trygdenummer
28.11.2017
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
24.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
Helse i Europa 2016
23.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
Handlingsplan for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer
17.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
EU-høring om falske nyheter og desinformasjon på nettet
13.11.2017
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester
13.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
EU-høring om elektroniske dokumenter for godstransport
25.10.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
EU-høring om Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
17.10.2017
EU-retningslinjer for matdonasjon
16.10.2017
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet
12.10.2017
EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer
10.10.2017
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon
03.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018
27.09.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land
26.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
EUs "State of the Union" 2017
13.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-høring om fjerning av hindringer for post-trade-tjenester i kapitalmarkedsunionen
23.08.2017
EU-høring om supercomputere
03.08.2017
EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked
31.07.2017
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.07.2017
EUs forbrukerundersøkelse 2017
25.07.2017
EU-høring om gebyrer ved betalinger over landegrensene
24.07.2017
EU-høring om helse og helsetjenester i det indre digitale marked
20.07.2017
EU-høring om utfordringer for detaljhandelen i lys av økende e-handel
17.07.2017
EU-høring om mulig økodesign-regelverk for utstyr til profesjonelle servere og datalagring
10.07.2017
EU-høring om sekundært marked for misligholdte lån
10.07.2017
Høring om EUs forbrukerregelverk
30.06.2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
29.06.2017
EU-høring om redusert utslipp av mikroplast til sjøen
26.06.2017
Regulering av droner
16.06.2017
EU-strategi for sentrale motparter
13.06.2017
EU-handlingsplan for miljørapportering
09.06.2017
EU-strategi for europeisk luftfart
08.06.2017
EU-strategi for veitransport
31.05.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
30.05.2017
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning
30.05.2017
EU-høring om selskapsrett for digitale løsninger og aktiviteter over landegrensene
10.05.2017
Statusrapport om e-handel
10.05.2017
Handlingsplan for styrking av SOLVIT
02.05.2017
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
28.04.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017
EU-høring om lovkonflikter for tredjeparts effekter av verdipapirtransaksjoner og fordringer
07.04.2017
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren
23.03.2017
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
21.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
Midtveisevaluering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap
27.01.2017
EU-høring om planlagt handlingsplan om tiltak mot antimikrobiell resistens (AMR)
27.01.2017
EU-høring om forhåndsvurdering av planlagte anbud for store infrastrukturprosjekter
20.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
God praksis ved behandling av statsstøttesaker
25.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
Internasjonal havforvaltning
10.11.2016
EU-høring om kvalitetskrav til resirkulert vann
28.10.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring)
13.10.2016
Høring om EU-regelverket for sikkerhet maritim transport
07.10.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
EU-strategi for bedre lovgivning
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
EUs "State of the Union" 2016
14.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Overvåking av legemidler: rapport om landenes og Det europeiske legemiddelbyråets virksomhet i 2012-2014
08.08.2016
EU-høring om informasjonsverktøy for det indre marked
02.08.2016
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren
01.08.2016
EU-høring om europeiske pensjonsordninger
27.07.2016
EU-høring om overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
20.07.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
EU-høring om CO2-utslipp fra varebiler
20.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
EU-høring om grenseoverskridende fordeling av investeringsfond
02.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker
27.05.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk
12.05.2016
EU-høring om tjenestepass og hindringer i tjenestesektoren
02.05.2016
EU-strategi for Arktis
27.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EU-høring om copyright og forlagenes rolle
23.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
15.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart
07.03.2016
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
04.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen
04.03.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016
22.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016
29.01.2016
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
11.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte
06.01.2016
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
EU-planer for regelverket for copyright
09.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
EU-høring om håndhevelse av intellektuell eiendom
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa
27.11.2015
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015
24.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Styrking av nasjonale konkurransetilsyn
04.11.2015
EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020
30.10.2015
Offentlige anskaffelser: veiledning for utøvere
29.10.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær
22.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
30.09.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk
24.09.2015
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
24.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Prioritetsplan for IKT-standarder
23.09.2015
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
11.09.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
11.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
19.08.2015
Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker
05.08.2015
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid
03.08.2015
EU-høring om forsyningssikkerhet på elektrisitetsområdet
15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån
15.07.2015
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring
08.07.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner
18.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett
12.06.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020
29.05.2015
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi
28.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EØS-rådets konklusjoner mai 2015
18.05.2015
Innovasjon i Europa: statusrapport 2015
07.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport
24.04.2015

Sider