Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
18.04.2019 Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
18.04.2019 Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
18.04.2019 Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
17.04.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.04.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
17.04.2019 Forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffet (alpha-cypermetrin m.fl.)
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
17.04.2019 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
13.04.2019 Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
13.04.2019 Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.04.2019 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
13.04.2019 Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.04.2019 Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
11.04.2019 Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
10.04.2019 Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
10.04.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
09.04.2019 Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
06.04.2019 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
05.04.2019 Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
05.04.2019 Digital sikkerhet i energisektoren
05.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
04.04.2019 Krav til rekonfigurerbare radiosystemer
04.04.2019 Harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
04.04.2019 Krav til datasikkerhet og personvern i internettilkoblet radioutstyr
04.04.2019 Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)
04.04.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
04.04.2019 Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
04.04.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
04.04.2019 Avslag på forlenget godkjenning av klorotalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
04.04.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
04.04.2019 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
02.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
29.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
29.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
29.03.2019 Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
28.03.2019 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
28.03.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl.
28.03.2019 Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
26.03.2019 Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
25.03.2019 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
23.03.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
23.03.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
23.03.2019 Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.03.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
22.03.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
22.03.2019 Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
22.03.2019 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
22.03.2019 Ungarns plan for bekjempelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin
22.03.2019 Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles standarder
21.03.2019 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
20.03.2019 Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
15.03.2019 Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
15.03.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
14.03.2019 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019 Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om motstandsevne mot vindbelastning for utvendige persienner og markiser
14.03.2019 Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om luftgjennomtrengelighet for lysåpninger av plastmaterialer og glass samt for takluker
14.03.2019 Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
14.03.2019 EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
14.03.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
14.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
14.03.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019 Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
13.03.2019 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019 Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
13.03.2019 Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019 Energimerking av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
12.03.2019 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
12.03.2019 EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
12.03.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
12.03.2019 Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
09.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
09.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
09.03.2019 Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
09.03.2019 Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
09.03.2019 Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
08.03.2019 Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
08.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
07.03.2019 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019 Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
07.03.2019 Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
07.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
07.03.2019 Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
06.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten
06.03.2019 Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
06.03.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
05.03.2019 Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
05.03.2019 Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
05.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
05.03.2019 Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.02.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
27.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
27.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
26.02.2019 Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
26.02.2019 Godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
26.02.2019 Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
24.02.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
23.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
23.02.2019 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
23.02.2019 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
23.02.2019 Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
23.02.2019 Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019 Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.02.2019 Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
19.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.02.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.02.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
13.02.2019 Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
13.02.2019 Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
13.02.2019 Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
13.02.2019 Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
13.02.2019 Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
13.02.2019 Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
12.02.2019 Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
12.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019 Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2019 Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
11.02.2019 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
11.02.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019 Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
08.02.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
08.02.2019 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
08.02.2019 Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019 Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
08.02.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.02.2019 Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
08.02.2019 Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer
07.02.2019 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
07.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
07.02.2019 Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
04.02.2019 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
02.02.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.02.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
31.01.2019 Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
31.01.2019 Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
31.01.2019 Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
31.01.2019 Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
30.01.2019 Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
30.01.2019 Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019 EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
24.01.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
24.01.2019 Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
19.01.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
19.01.2019 Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
19.01.2019 Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
17.01.2019 Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
17.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019 Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
16.01.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
15.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
15.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
15.01.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
14.01.2019 Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
10.01.2019 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
10.01.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac II)
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole'
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
09.01.2019 Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
09.01.2019 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
09.01.2019 Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
07.01.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
04.01.2019 Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
28.12.2018 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
28.12.2018 Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
24.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
23.12.2018 Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
21.12.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
21.12.2018 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
21.12.2018 Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner
21.12.2018 Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
21.12.2018 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
21.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål

Sider