Nye EU-initiativ og -forslag

Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.
Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om behensyre fra sennepsfrø C(2024) 2407
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Wiener Gemischter Satz' D096213/01
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ruster Ausbruch’ D096214/01
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om forsendelser av landbruksmat som krever melding om ankomst Ares(2024)2696280
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal" Ares(2024)470576 D095909/01
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om Listeria monocytogenes Ares(2024)2627325
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser D095881/02
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser D095882/01
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)2597725
Landbruksstatistikk: utfyllende bestemmelser om næringsstoffer Ares(2024)2584757
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser D094290/02
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser D094347/02
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser Ares(2024)2411608
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: prosedyrer for akkreditering av verifiserere Ares(2024)2309689
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om maler for overvåkingsplaner Ares(2024)2310241
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om verifikasjonsaktiviteter Ares(2024)2311836
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter Ares(2024)2302539
Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer Ares(2024)132426 KOM(2024) 145
Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem Ares(2024)132438 KOM(2024) 147
Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av mepanipyrim som aktivt stoff D057766/05
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene dodemorf og fettsyremetylester C8-C10 i plantevermidler D095739/02
Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av dimetomorf som aktivt stoff D095703/02
Forlengelse av godkjenningsperioden til 1-dekanol m.fl. i plantevernmidler D095736/02
Harmoniserte konsumprisindekser: modernisering av klassifiseringen Ares(2024)2267702
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester Ares(2024)2188382
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om heksabromsyklododekan Ares(2023)8104275 C(2024) 1652
EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships KOM(2024) 133
Traineeship-direktivet (forslag 2024) KOM(2024) 132
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer Ares(2024)2054229
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler C(2024) 1754
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser Ares(2024)1961956
Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff C(2024) 1621
Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning Ares(2024)877833 C(2024) 1753
Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumavgift Ares(2024)808151 C(2024) 1759
Datasentre - felles rapporteringsordning Ares(2023)8478399 C(2024) 1639
Ny mat-forordningen 2015: endringsbestemmelser om industrielt framstilt nanomateriale Ares(2023)8188172 C(2024) 1612
Sosiale bestemmelser innen veitransport: oppdatert liste over overtredelser Ares(2023)8141999 C(2024) 1623
Biocidforordningen 2012: endringsbestemmelser om utvidelse av vurderingsperiode for eksisterende stoffer Ares(2023)7997292 C(2024) 1710
Elektronisk godsinformasjon: utfyllende bestemmelser om prosedyrer Ares(2023)7239304, D094378/02
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass Ares(2022)8413323 C(2024) 1585
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav C(2024) 1678
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser C(2024) 1448
DORA-forordningen: klassifisering av IKT-relaterte hendelser og cybertrusler C(2024) 1519
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkårene for hvilke institusjoner som har lov til å beregne KIRB C(2024) 1677
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for IKT-risikostyring C(2024) 1532
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for tredjeparts IKT-tjenesteleverandører C(2024) 1531
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser for droner C(2024) 1569
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser C(2024) 1570
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om konsolidering av en verdipapirforetaksgruppe C(2024) 1554
Forsøksdyrdirektivet: endringsbestemmelser om standarder for stell, plassering og avlivning Ares(2024)43492 C(2024) 1556
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium Ares(2023)8664922 C(2024) 1573
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser Ares(2023)8500296 D095103/02
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser D089835/02
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om ergot sklerotia og ergot alkaloider D095364/02
EASA-forordningen 2018: vilkår og prosedyrer for akkreditering Ares(2023)6828137 C(2024) 1490
ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser Ares(2024)26328 C(2024) 1426
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om testmetoder for mikroplast C(2024) 1459
Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner Ares(2024)181349 C(2024) 1454
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EMIR) Ares(2024)27081 C(2024) 1323
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (SFTR) Ares(2024)26642 C(2024) 1423
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre Ares(2024)19882 C(2024) 1329
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger kredittvurderingsbyråer Ares(2024)19115 C(2024) 1443
Elektrisitetsforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om cybersikkerhet Ares(2023)7142081 C(2024) 1383
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser Ares(2024)938550 C(2024) 1627
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazaquin, mepiquat og propamocarb D094675/02
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om kriterier om biologisk nedbrytbarhet for polymerer Ares(2024)1817233
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler D094901/02
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler D094899/02
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris D094900/02
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: kaseinater fra melk D094898/02
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: nikkel D094932/03
Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat D094934/03
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringer og rettelser D095305/02
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om perfluorheksansyre (PFHxA) D090483/06
Byggevareforordningen 2011: tilleggsbestemmelser om etablering av ytelsesklasser Ares(2023)4692024 C(2024) 1356
Europeisk strategi for forsvarsindustrien (EDIP) KOM(2024) 150
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser C(2024) 1344
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger C(2024) 1357
Helsetrusler over landegrensene: utfyllende bestemmelser om nasjonal forebygging, beredskaps- og responsplaner C(2024) 1343
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: oppdatering Ares(2024)1719036
Medisinske metodevurderinger: gjennomføringsbestemmelser om oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker Ares(2024)1703728
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: deltametrin, metalaksyl, tiabendazol og trifloksystrobin D089877/04
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for benzovindiflupyr m.fl. D094683/02
EØS-finansieringsordningene 2021-2028 KOM(2024) 97
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser for sykepleiere mfl. Ares(2024)299927 C(2024) 1319
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser Ares(2023)6629522 C(2024) 1309
Prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk for person- og varebiler: retting av visse språkversjoner C(2024) 1265
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon D091849/04
Biocidforordningen: inkludering av nitrogen generert fra omgivelsesluft som aktivt stoff C(2024) 1235
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol D093665/03
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika: isopropyliden (IMDPAM) Ares(2023)6789734 C(2024) 1219
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om omsetning og import D093824/02
GreenData4All: regelverk for og tilgang til geodata Ares(2024)1442613
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader Ares(2024)1390795
DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter C(2024) 896
DORA-forordningen: kritisk viktige tredjepartstilbydere av IKT-tjenester, kriterier og gebyrer Ares(2023)7798010 C(2024) 902
Tilsyn med kryptoaktiva: myndighet til å gripe inn Ares(2023)7582454 C(2024) 907
Tilsyn med kryptoaktiva: gebyrer Ares(2023)7582347 C(2024) 897
Tilsyn med kryptoaktiva: kriterier for klassifisering Ares(2023)7582240 C(2024) 906
Tilsyn med kryptoaktiva: prosedyreregler Ares(2023)7581975 C(2024) 898