Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
16.02.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.02.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2012-2030
13.02.2019 Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
13.02.2019 Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
13.02.2019 Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
13.02.2019 Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
13.02.2019 Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
13.02.2019 Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
12.02.2019 Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for olje fra Coriandrum sativum som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
12.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019 Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2019 Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
11.02.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
11.02.2019 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019 Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
08.02.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
08.02.2019 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
08.02.2019 Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019 Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
08.02.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.02.2019 Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
08.02.2019 Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer
07.02.2019 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
07.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
07.02.2019 Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
04.02.2019 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
02.02.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.02.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
31.01.2019 Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
31.01.2019 Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
31.01.2019 Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
31.01.2019 Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
30.01.2019 Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019 Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
24.01.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
24.01.2019 Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
19.01.2019 Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
19.01.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
19.01.2019 Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
17.01.2019 Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
17.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019 Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
16.01.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
15.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
15.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
15.01.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
14.01.2019 Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: retting av språkversjoner
10.01.2019 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
10.01.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
09.01.2019 EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac II)
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole'
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
09.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
09.01.2019 Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
09.01.2019 Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
09.01.2019 Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
07.01.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
04.01.2019 Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
31.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
28.12.2018 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
28.12.2018 Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
24.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
23.12.2018 Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit
23.12.2018 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
21.12.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
21.12.2018 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
21.12.2018 Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
21.12.2018 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
21.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
21.12.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
21.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
20.12.2018 Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
20.12.2018 Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.12.2018 Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
20.12.2018 Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger
20.12.2018 Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
20.12.2018 Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser
20.12.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
20.12.2018 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
19.12.2018 Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
19.12.2018 Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser om geografisk inndeling med hensyn til Storbritannia
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
19.12.2018 Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
17.12.2018 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser
17.12.2018 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
17.12.2018 Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
15.12.2018 Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
15.12.2018 Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
15.12.2018 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
14.12.2018 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
14.12.2018 Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
14.12.2018 Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018 Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
13.12.2018 Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data
13.12.2018 Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
13.12.2018 Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
13.12.2018 Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
13.12.2018 Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
13.12.2018 Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
13.12.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
13.12.2018 Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
13.12.2018 Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
13.12.2018 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer
12.12.2018 Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
12.12.2018 Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobiltelefoner
12.12.2018 Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
11.12.2018 Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
11.12.2018 Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
11.12.2018 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
11.12.2018 Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av allanblackiafrø som ny mat
10.12.2018 Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
09.12.2018 Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
09.12.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
08.12.2018 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
07.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
07.12.2018 Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
06.12.2018 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
04.12.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
03.12.2018 Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
01.12.2018 Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
30.11.2018 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.11.2018 Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
30.11.2018 Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
30.11.2018 Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017
29.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018 Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018 Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2018 Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
28.11.2018 Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.11.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.11.2018 Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
22.11.2018 Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.11.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
17.11.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten
17.11.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
15.11.2018 Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
15.11.2018 Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
15.11.2018 Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
14.11.2018 Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
14.11.2018 Visumbestemmelser etter brexit
14.11.2018 Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
14.11.2018 Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
14.11.2018 Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018 CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
13.11.2018 Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
13.11.2018 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
13.11.2018 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
10.11.2018 Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
09.11.2018 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
09.11.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.11.2018 CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
09.11.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
08.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
07.11.2018 Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.11.2018 Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS'
07.11.2018 Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
07.11.2018 Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
31.10.2018 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
30.10.2018 Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
30.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018 Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
30.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol
27.10.2018 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
26.10.2018 Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
26.10.2018 Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
26.10.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
25.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
25.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
25.10.2018 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
25.10.2018 Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
24.10.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
24.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
23.10.2018 Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018 Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
19.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
18.10.2018 Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
17.10.2018 Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
17.10.2018 Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
17.10.2018 Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
17.10.2018 Betingelser for godkjenning av plantehelsesertifikater utstedt i tredjeland
16.10.2018 EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
16.10.2018 Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.10.2018 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
15.10.2018 Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
13.10.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS
13.10.2018 Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
13.10.2018 IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
12.10.2018 Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse

Sider