Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.11.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
15.10.2021
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
14.10.2021
Europeisk år for unge 2022
14.10.2021
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
12.10.2021
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid
12.10.2021
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
07.10.2021
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
07.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
06.10.2021
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
06.10.2021
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
05.10.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
05.10.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
05.10.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
05.10.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
30.09.2021
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
30.09.2021
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
29.09.2021
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av spesielle sluttsignaler på godstog
29.09.2021
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
29.09.2021
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser of identitetskontroll
28.09.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamox
27.09.2021
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
24.09.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'oppkrevet clearingmargin'
24.09.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'adskilte kontoer'
23.09.2021
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
22.09.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
22.09.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
22.09.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
22.09.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
21.09.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
21.09.2021
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om produktet Sadolin Husrens
21.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
20.09.2021
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
20.09.2021
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
17.09.2021
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
17.09.2021
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
17.09.2021
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
17.09.2021
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber
16.09.2021
Sikring av relevant medisinsk utstyr i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå
15.09.2021
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
14.09.2021
LULUCF-forordningen om utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk: endringsbestemmelser
14.09.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserven
09.09.2021
Fôrmiddelkatalogen: endringer
07.09.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
07.09.2021
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
03.09.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
02.09.2021
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
31.08.2021
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser
30.08.2021
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg
25.08.2021
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
20.08.2021
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
19.08.2021
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
19.08.2021
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021)
19.08.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser om drift av nettportalen
19.08.2021
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringbestemmelser om drift av nettportalen
18.08.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon, bruk og emballering av frøplanter
13.08.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
13.08.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
13.08.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel avlønning
12.08.2021
Integrert landbruksstatistikk: endringsbestemmelser
12.08.2021
EU-plattformen for fornybar energi
12.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
12.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
11.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddikesyre
11.08.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr
11.08.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i utstyr for analyse av kropps- og dialysevæsker
06.08.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
06.08.2021
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
06.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
06.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
06.08.2021
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om tilsynskrav for visse foretak
06.08.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav for visse tredjeland
05.08.2021
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2017-2019
05.08.2021
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester
05.08.2021
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om definisjon av medlemsstatenes geografiske område
05.08.2021
EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien
04.08.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
03.08.2021
Rentesats til erstatning av European overnight index (EONIA)
03.08.2021
Rentesatser til erstatning av CHF LIBOR
03.08.2021
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
03.08.2021
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester
03.08.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
03.08.2021
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
03.08.2021
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
03.08.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til til visse fjørfe og prydfugler
03.08.2021
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
03.08.2021
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
03.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
03.08.2021
Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin
03.08.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
03.08.2021
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023
30.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
30.07.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
30.07.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
30.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelser på inntekts- og levekårsområdet
30.07.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor administratorer av referanseverdier
30.07.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
29.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
28.07.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
28.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
27.07.2021
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
27.07.2021
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
23.07.2021
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
22.07.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
21.07.2021
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
21.07.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
21.07.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av dimetylsulfid som aktivt stoff i plantevernmidler
21.07.2021
InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer
20.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022
20.07.2021
Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
20.07.2021
Hvitvaskingsforordningen
20.07.2021
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
20.07.2021
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
17.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
16.07.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
15.07.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
15.07.2021
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
15.07.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.07.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
14.07.2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
14.07.2021
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
14.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
14.07.2021
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
14.07.2021
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff (forslag 2021)
14.07.2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserve
14.07.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
14.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om supplerende eksportsertifikat
14.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
14.07.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for sekundær aktivitet
14.07.2021
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
12.07.2021
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
11.07.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for metallproduktsektoren
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetiske produkter og dyrepleieprodukter
09.07.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
09.07.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
09.07.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
09.07.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
09.07.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
08.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
08.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
08.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
08.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
08.07.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
08.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
08.07.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
08.07.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
08.07.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
08.07.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull
07.07.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for
06.07.2021
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
06.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer
06.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
06.07.2021
EU-standard for grønne obligasjoner
05.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
02.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring av akvakulturanlegg
02.07.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
01.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
30.06.2021
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
29.06.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser

Sider