Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
16.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cletodim, dazomet, heksytiazoks, metam og setoksydim
16.04.2021
Bruk av 5 945-6 425 MHz-frekvensbåndet for trådløse nett (WAS/RLAN)
15.04.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
14.04.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
14.04.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
14.04.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser, inkludert behandling av personopplysninger
14.04.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser, inkludert bestemmelser om transportører
13.04.2021
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
12.04.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om standardsertifikatet for overenstemmelse med regelverket om økologisk produksjon
11.04.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer
08.04.2021
Avslag på godkjenning av fermenterte valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
08.04.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
08.04.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
08.04.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
08.04.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
08.04.2021
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
07.04.2021
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
07.04.2021
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
01.04.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
01.04.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
31.03.2021
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
31.03.2021
Fornybar energidirektivet: veiledning om bærekraftighetskriteriene for skogbiomasse til energiproduksjon
31.03.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om intelligent fartstilpasning
30.03.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
30.03.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
26.03.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
26.03.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om utpeking av antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
26.03.2021
Innskuddsgarantidirektivet 2014: utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
26.03.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
26.03.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av sammensetninger
25.03.2021
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
24.03.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
24.03.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre i 2021
24.03.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024)
24.03.2021
Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
23.03.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
23.03.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
23.03.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser
23.03.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
20.03.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl m fl.
20.03.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
20.03.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.03.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
19.03.2021
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
19.03.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
17.03.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere
17.03.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
17.03.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
16.03.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
16.03.2021
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet
16.03.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer
13.03.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
13.03.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer
12.03.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og konfidensialitet for EU-vurderingene
11.03.2021
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
11.03.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
10.03.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om kommersielle standarder for clearingtjenester
10.03.2021
Biociddirektivet: inkludering av karbondioksid ved forbrenning av propan og butan som aktivt stoff
10.03.2021
Biociddirektivet: inkludering av kaliumsorbat som aktivt stoff
09.03.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
09.03.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
09.03.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer
08.03.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II
08.03.2021
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i intravaskulære ultralydsystemer
08.03.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
06.03.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
06.03.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
05.03.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
05.03.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
05.03.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
04.03.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ
04.03.2021
Likelønn for menn og kvinner: gjennomsiktighet og håndhevelse
01.03.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
27.02.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.02.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
25.02.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
24.02.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gennomføringsbestemmelser
24.02.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.02.2021
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
24.02.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av blandinger
24.02.2021
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
23.02.2021
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
23.02.2021
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (utkast 2021)
23.02.2021
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa
23.02.2021
Felleseuropeisk forskningsprogram om måleteknikk under Horisont Europa (2021-2027)
18.02.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
18.02.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
18.02.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
17.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
17.02.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
17.02.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
17.02.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
17.02.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
17.02.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
17.02.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.02.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.02.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
17.02.2021
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
16.02.2021
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
16.02.2021
Kontrollvorordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
16.02.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
16.02.2021
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
16.02.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på utdanningsområdet
15.02.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
12.02.2021
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
11.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
11.02.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
11.02.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid i plantevernmidler
11.02.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
11.02.2021
Godkjenning av vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
11.02.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
11.02.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
10.02.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
10.02.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
10.02.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 1
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
10.02.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
10.02.2021
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
08.02.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om varslingssystemer
06.02.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
04.02.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om statistikkundersøkelse om voksenundervisning i 2022
04.02.2021
Hestepassforordningen (forslag 2021)
03.02.2021
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer
03.02.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
02.02.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
02.02.2021
Landbruksstatistikk om input og output
01.02.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
01.02.2021
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler til dyr
27.01.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
26.01.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
26.01.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
26.01.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
26.01.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
26.01.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
25.01.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
25.01.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
21.01.2021
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
20.01.2021
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger framstilt av hydrolysert protein
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
19.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
19.01.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
19.01.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
15.01.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
15.01.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for metallproduktsektoren
15.01.2021
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
14.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
12.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
12.01.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
08.01.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
07.01.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødesel produsert av biokull
22.12.2020
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
21.12.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
21.12.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
18.12.2020
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsterskler og handelsprosentiler
17.12.2020
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
16.12.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
15.12.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
15.12.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
15.12.2020
Et konkurransedyktig og digitalt marked i Europa
15.12.2020
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
14.12.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikovekting av spesialiserte långivningseksponeringer
14.12.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging
11.12.2020
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
11.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
10.12.2020
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart

Sider