Nye EU-initiativ og -forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-initiativ og -forslag
Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.

 

Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for ketoprofen
25.09.2023
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
25.09.2023
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser
22.09.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser
20.09.2023
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser
19.09.2023
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for overvåking og evaluering
15.09.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet
15.09.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter
15.09.2023
Energistatistikk: implementering av oppdateringer
14.09.2023
Regnskapsdirektivet: justering av størrelseskategorier for foretak og konsern
13.09.2023
Erasmus+ (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for overvåking og evaluering
13.09.2023
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon
12.09.2023
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
12.09.2023
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252)
08.09.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr
08.09.2023
Nasjonalt rapporteringspunkt for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul
08.09.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
07.09.2023
EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur
06.09.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker
06.09.2023
Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.09.2023
Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene
05.09.2023
EU-regelverk for foreningers aktiviteter på tvers av grensene
05.09.2023
Landbruksstatistikk: dyreproduksjon
04.09.2023
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania
01.09.2023
Kvotehandelsdirektivet (ETS): rederier
31.08.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
30.08.2023
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
30.08.2023
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
29.08.2023
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp
23.08.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting
21.08.2023
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam
18.08.2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
16.08.2023
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
11.08.2023
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
09.08.2023
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2024
07.08.2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på energi- og miljøområdet for 2025
07.08.2023
Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner
04.08.2023
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering
04.08.2023
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler
03.08.2023
EUs visumpolitikk: revisjon av visumfritaksmekanismen
03.08.2023
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
02.08.2023
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor
31.07.2023
Regnskapsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraftsrapportering
31.07.2023
Auksjoneringsforordningen (forslag 2023): detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
28.07.2023
Europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak
28.07.2023
Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023)
28.07.2023
Økologiforordningen 2018: oppdatering av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
26.07.2023
Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester
25.07.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
24.07.2023
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
21.07.2023
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr
20.07.2023
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd
19.07.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk
18.07.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk
18.07.2023
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 12
17.07.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia
17.07.2023
Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland
14.07.2023
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
14.07.2023
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om datainnsamling for området arbeidskraft
13.07.2023
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon
13.07.2023
Krav til energimerking av tørketromler for husholdninger
13.07.2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023)
13.07.2023
Takdirektivet 2016: endringsbestemmelser for rapportering av anslåtte utslipp av visse forurensinger til luft
12.07.2023
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
11.07.2023
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
11.07.2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på helseområdet for referanseåret 2024
11.07.2023
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024
11.07.2023
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
11.07.2023
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
11.07.2023
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (revisjon)
11.07.2023
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
11.07.2023
Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
10.07.2023
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser
10.07.2023
Verdipapiriseringsforordningen: krav til oppbevaring av risiko for opphavsmenn, sponsorer, originale långivere og serviceleverandører
07.07.2023
Byggevareforordningen 2011: etablering av ytelsesklasser
06.07.2023
Planter fremstilt ved genomiske teknikker
05.07.2023
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023)
05.07.2023
Direktiv om jordhelse
05.07.2023
GDPR: prosessregler for håndheving
04.07.2023
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme
04.07.2023
Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023)
28.06.2023
EU-rammeverk for tilgang til finansielle data
28.06.2023
Digitale eurotjenester
28.06.2023
Betalings- og e-pengetjenestedirektiv (forslag 2023)
28.06.2023
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: utfyllende bestemmelser om angivelse og betegnelse av ingredienser
27.06.2023
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser
27.06.2023
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål
27.06.2023
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse
27.06.2023
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
26.06.2023
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6)
22.06.2023
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om perfluorheksansyre (PFHxA)
22.06.2023
Bærekraftig økonomi: finansiering av overgangen
13.06.2023
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
13.06.2023
Transport på innlands vannvei - mannskapsregler
13.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat
09.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik
09.06.2023
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
01.06.2023
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
01.06.2023
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
01.06.2023
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
01.06.2023
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
01.06.2023
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester
31.05.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
30.05.2023
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV
30.05.2023
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
24.05.2023
Regler for detaljinvestorer
24.05.2023
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport
24.05.2023
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser
23.05.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
17.05.2023
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU
08.05.2023
Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer
05.05.2023
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
04.05.2023
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast
02.05.2023
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
02.05.2023
Støy fra utstyr til utendørsbruk: endringsbestemmelser (2023)
28.04.2023
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
28.04.2023
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
27.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler (revisjon 2023)
27.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (revisjon 2023)
27.04.2023
Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
26.04.2023
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om datatilgang
25.04.2023
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser
24.04.2023
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer: endringsbestemmelser
24.04.2023
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
21.04.2023
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser
19.04.2023
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser
19.04.2023
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
19.04.2023
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
18.04.2023
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
18.04.2023
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
18.04.2023
Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
18.04.2023
Cybersolidaritetsforordningen
18.04.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
18.04.2023
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
17.04.2023
Medisinsk utstyrsforordning (2017): tillatelse til Maquet Cardiopulmonary GmbH
03.04.2023
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
30.03.2023
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
29.03.2023
Retningslinjer om forbud mot utnyttelse av dominerende stilling (iht artikkel 102 TEUF og 54 EØS)
27.03.2023
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser
27.03.2023
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
22.03.2023
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
22.03.2023
Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
21.03.2023
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
16.03.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer
16.03.2023
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
14.03.2023
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked
14.03.2023
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema
09.03.2023
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
01.03.2023
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
01.03.2023
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
01.03.2023
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter
27.02.2023
Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
23.02.2023
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om formaldehyd
20.02.2023
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag)
14.02.2023
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
13.02.2023
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
10.02.2023
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
10.02.2023
Læringsmuligheter i andre europeiske land (læringsmobilitet)
08.02.2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
07.02.2023
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering)
07.02.2023
Energimerkeforordningen 2015: gjennomføringsbestemmelser om driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL
01.02.2023
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
23.01.2023
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
20.01.2023
EU-henstilling om fremme av vaksinasjon mot kreftfremkallende virus
09.01.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
19.12.2022
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte (revisjon)
12.12.2022
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
07.12.2022
Tiltak for reduksjon av uforholdsmessig stor eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
07.12.2022
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering
07.12.2022
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass
05.12.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
02.12.2022
Sertifisering av karbonopptak
30.11.2022
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
30.11.2022
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
28.11.2022
Designdirektivet (revisjonsforslag 2022)
28.11.2022
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)
18.11.2022
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser om screening, registrering og overvåking
16.11.2022
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte fra 2024
15.11.2022
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
10.11.2022
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
09.11.2022
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
09.11.2022
EUs konkuranserett: definisjonen av relevant marked
08.11.2022
Kortidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data
07.11.2022
Energimerking av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
27.10.2022
Straksbetalinger i euro
26.10.2022
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
26.10.2022
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon
24.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
24.10.2022
EU-henstilling om koordinerte tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur
18.10.2022

Sider