Nye EU-initiativ og -forslag

Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.
Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for proteinekstrakt fra svinenyrer D097869/02
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser D097867/02
CLP-forordningen: nye klassifiseringer C(2024)3992
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater Ares(2024)4406050
Kvotehandelsdirektivet (ETS): gjennomføringsbestemmelser om permanent utslippslagring gjennom karbonfangst og -utnyttelse Ares(2024)4402362
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for delvis hydrolysert protein fra bygg og ris D097897/02
Godkjenning av Ashitaba stilkjuice som ny mat D097868/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser for olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA D097894/02
Fluorgassforordningen 2024: utfyllende bestemmelser om F-gassportalen Ares(2024)4276513
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland Ares(2024)4285980
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om OTC-derivater Ares(2024)4242766
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)4211339
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (revisjonsforslag 2024) Ares(2024)4168921
Avfallstransportforordningen 2024: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4056889
Avfallstransportforordningen 2006: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall Ares(2024)4051460
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: fastsettelse av analysemetoder for offisielle kontroller Ares(2024)4002620
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om utvalgskriterier for prøver C(2024) 3574
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Vanuatu C(2024) 3650
Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om systemer for å vurdere og verifisere byggevarers ytelse C(2024) 3480
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring: mal for erklæring om skadehistorikk D097285/02
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om metoksyklor Ares(2024)3885267
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser D097147/01
Landbruksstatistikk: anvendelse på næringsmidler D097144/01
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger: utfyllende bestemmelser om håndtering av interessekonflikter Ares(2024)3843977
Plantevernmidler: forlenget godkjenning av amisulbrom, s-abscisinsyre, tienkarbason og valifenalat D097370/02
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning for deltametrin D097369/02
Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet Onobrychis viciifolia (sainfoin) tørket pellet D097366/02
Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet metkonazol D094946/04
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer D096815/01
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse fiskerivarer D096813/01
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endringsbestemmelser D096660/03
Bruksbetingelser for gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringsbestemmelser D096732/02
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om liste over antimikrobielle midler Ares(2024)3711340
Godkjenning av olje av Schizochytrium limacinum (TKD-1) som ny mat D096730/02
Godkjenning av 2´-fukosyllaktose framstilt av derivatstamme Escherichia coli W som ny mat D096661/02
Godkjenning av olje av Schizochytrium sp. som ny mat D096729/02
Godkjenning av lakto-N-fukopentaose I og 2'-fukosyllaktose-blanding som ny mat D096662/02
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om 2'-fukosyllaktose D096665/02
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om nasjonal randomisert overvåkingsplan D096677/02
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere for tunge motorkjøretøy Ares(2024)3631534
Kvotehandelsdirektivet (ETS): beregning av kompensasjonskrav for CORSIA Ares(2024)3551661
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land D096627/02
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om utvidelse av produsentenes rapporteringsplikt Ares(2024)3470650
Fluorgassforordningen 2024: utvidelse av sertifiseringskrav Ares(2024)3437233
Fluorgassforordningen 2024: formatet for innsending av datarapporter Ares(2024)3431222
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: endringsbestemmelser Ares(2024)3423340
Europeisk næringslivsstatistikk: endringer til gjennomføringsbestemmelser om statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter Ares(2024)3363762
Fluorgassforordningen 2024: gjennomføringsbestemmelser om merking Ares(2024)3331253
Maskinforordningen 2023: mal for innsamling av informasjon Ares(2024)3248357
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om krav til import av brukt matolje Ares(2024)3246118
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om beløpet på reiseautorisasjonsgebyret C(2024) 2678
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om betaling av reiseautorisasjonsgebyret C(2024) 2677
Avfallstransport: informasjon som skal inkluderes i sertifikater om gjenvinnings- og deponeringsoperasjoner Ares(2024)3125055
Dyrehelseforordnignen 2016: endringsbestemmelser om sykdomsfrie rom for landdyr Ares(2024)3088359
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2025 Ares(2024)3093436
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om versjoner av økomerke-logo Ares(2024)3125487
Batteriforordningen 2023: beregning av karbonavtrykk av el-bilbatterier Ares(2024)3131389
Batteriforordningen 2023: erklæring om karbonavtrykk Ares(2024)3131449
Opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA): endringsbestemmelser Ares(2024)3178641
Nitratdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av visse gjødselmaterialer fra husdyrgjødsel Ares(2024)2885619
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser Ares(2024)2885531
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om behensyre fra sennepsfrø C(2024) 2407
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om forsendelser av landbruksmat som krever melding om ankomst Ares(2024)2696280
EU-henstilling om Schengen i 2024-2025 KOM(2024) 174
Produktsikkerhetsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Ares(2024)2795544
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2025 Ares(2024)2756409
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2025 Ares(2024)2756035
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: manuell registrering av perioder borte fra kjøretøyet i sjåførkortet Ares(2024)2751302
Fartsskriverforordningen: krav til opplæring av kontrolloffiserer for analyse og kontroll av fartsskrivere Ares(2024)2751040
Landbruksstatistikk om input og output: kvalitetsrapporter Ares(2024)2750211
Statistikk om landbruksregnskaper: spesifikasjoner i kvalitetsrapporter Ares(2024)2749388
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om Listeria monocytogenes Ares(2024)2627325
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater Ares(2024)2597725
Landbruksstatistikk: utfyllende bestemmelser om næringsstoffer Ares(2024)2584757
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser D094347/02
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser Ares(2024)2411608
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: prosedyrer for akkreditering av verifiserere Ares(2024)2309689
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om maler for overvåkingsplaner Ares(2024)2310241
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om verifikasjonsaktiviteter Ares(2024)2311836
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter Ares(2024)2302539
Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer Ares(2024)132426 KOM(2024) 145
Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem Ares(2024)132438 KOM(2024) 147
Harmoniserte konsumprisindekser: modernisering av klassifiseringen Ares(2024)2267702
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om heksabromsyklododekan Ares(2023)8104275 C(2024) 1652
EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships KOM(2024) 133
Traineeship-direktivet (forslag 2024) KOM(2024) 132
Elektronisk godsinformasjon: utfyllende bestemmelser om prosedyrer Ares(2023)7239304, D094378/02
DORA-forordningen: klassifisering av IKT-relaterte hendelser og cybertrusler C(2024) 1519
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkårene for hvilke institusjoner som har lov til å beregne KIRB C(2024) 1677
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for IKT-risikostyring C(2024) 1532
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for tredjeparts IKT-tjenesteleverandører C(2024) 1531
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om konsolidering av en verdipapirforetaksgruppe C(2024) 1554
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser Ares(2023)8500296 D095103/02
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser D089835/02
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner D095364/02
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om kriterier om biologisk nedbrytbarhet for polymerer Ares(2024)1817233
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler D094901/02
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler D094899/02
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris D094900/02
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: kaseinater fra melk D094898/02