Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.08.2021
Rentesats til erstatning av European overnight index (EONIA)
03.08.2021
Rentesatser til erstatning av CHF LIBOR
03.08.2021
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
03.08.2021
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester
03.08.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
03.08.2021
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
03.08.2021
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
03.08.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis til visse fjørfe og prydfuglersom tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
03.08.2021
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
03.08.2021
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôrvarer til
03.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
03.08.2021
Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin
03.08.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
30.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
30.07.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
30.07.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
30.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelser på inntekts- og levekårsområdet
30.07.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor administratorer av referanseverdier
30.07.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
29.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
28.07.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
28.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
27.07.2021
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
27.07.2021
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
23.07.2021
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
22.07.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
21.07.2021
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
21.07.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
21.07.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av dimetylsulfid som aktivt stoff i plantevernmidler
21.07.2021
InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer
20.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022
20.07.2021
Det aktive stoffet hydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
20.07.2021
Hvitvaskingsforordningen
20.07.2021
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
20.07.2021
EU-myndigheten for koordinering av arbeidet mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
17.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
16.07.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
15.07.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
15.07.2021
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
15.07.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.07.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
15.07.2021
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
14.07.2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff til luftfart
14.07.2021
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
14.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
14.07.2021
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
14.07.2021
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff (forslag 2021)
14.07.2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserve
14.07.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
14.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om supplerende eksportsertifikat
14.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
14.07.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for sekundær aktivitet
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
12.07.2021
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for metallproduktsektoren
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetiske produkter og dyrepleieprodukter
09.07.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
09.07.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Polen
09.07.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
09.07.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
09.07.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
08.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
08.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
08.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
08.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
08.07.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
08.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
08.07.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektsprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
08.07.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
08.07.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsk syrerik olje fra M. alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
08.07.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull
07.07.2021
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
07.07.2021
Legemiddeldirektivet: endringssbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for
06.07.2021
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
06.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer
06.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
06.07.2021
EU-standard for grønne obligasjoner
05.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
02.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring av akvakulturanlegg
02.07.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
01.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
30.06.2021
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
29.06.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser
29.06.2021
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
24.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
23.06.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
23.06.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om varslingssystemer
23.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
23.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
21.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
21.06.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
18.06.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
18.06.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) og LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
18.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
18.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
17.06.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser
17.06.2021
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser om ekskludering av flygninger fra Storbritannia
17.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
15.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
15.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader
15.06.2021
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om eiendeler mottatt som en del av tilbakekjøpsavtaler
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
14.06.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
14.06.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import
11.06.2021
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
10.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
10.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
09.06.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
08.06.2021
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
08.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
04.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
04.06.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biokjemiske og molekylære teknikker
03.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
03.06.2021
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser om et rammeverk for en europeisk digital identitet
03.06.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser om internasjonal registrering
03.06.2021
Beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om internasjonal registrering
02.06.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om kommersielle standarder for clearingtjenester
02.06.2021
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
31.05.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
31.05.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
31.05.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
27.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
27.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av sammensetninger
27.05.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
27.05.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om overvåkling av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
27.05.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
26.05.2021
Utpeking av antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
25.05.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
21.05.2021
Våpendirektivet 2021: gjennomføringsbestemmelser
21.05.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.05.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
20.05.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
19.05.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
19.05.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
19.05.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
18.05.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.05.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og livkyllinger
18.05.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff til svin og fjørfe
18.05.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.05.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
18.05.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
17.05.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
12.05.2021
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
12.05.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinge
12.05.2021
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
12.05.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat

Sider