Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.01.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
19.01.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
18.01.2022
EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid
18.01.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 og redusert angst
18.01.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal og senking av blodtrykket
17.01.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
14.01.2022
EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft
14.01.2022
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om produktet Sadolin Husrens
14.01.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
14.01.2022
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
13.01.2022
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
13.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
13.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
13.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
13.01.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
13.01.2022
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport
13.01.2022
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.01.2022
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Tyskland
12.01.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
12.01.2022
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
12.01.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
12.01.2022
EUs narkotikabyrå (revisjon)
12.01.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
12.01.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly til MR-utstyr
12.01.2022
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav
11.01.2022
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
07.01.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
07.01.2022
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
07.01.2022
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
07.01.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
05.01.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
04.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
04.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
04.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
23.12.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser
22.12.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om oppkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
21.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
20.12.2021
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023
20.12.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
20.12.2021
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
18.12.2021
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
18.12.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
17.12.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
17.12.2021
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
16.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
15.12.2021
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet
15.12.2021
Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2021-revisjonsforslag)
15.12.2021
Miljøkriminalitetsdirektivet (2021-revisjonsforslag): strafferettslig vern av miljøet
15.12.2021
Bygningsenergidirektivet (2021-revisjonsforslag)
15.12.2021
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
14.12.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
14.12.2021
Fornybar energidirektivet: endringsbestemmelser om beregningsmetode for fornybar energi brukt til kjøling, inkludert fjernkjøling
14.12.2021
EU-henstilling om sosiale og yrkesmessige sider ved overgangen til klimanøytralitet
14.12.2021
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
14.12.2021
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
14.12.2021
Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
14.12.2021
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
14.12.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
14.12.2021
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
10.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
10.12.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser
10.12.2021
EU-henstilling om individuelle læringskontoer
10.12.2021
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
10.12.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer
09.12.2021
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
09.12.2021
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
09.12.2021
Styrking av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
08.12.2021
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter
08.12.2021
EU-henstilling om operasjonelt politisamarbeid mellom Schengen-landene
07.12.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
07.12.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland
07.12.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
06.12.2021
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022
04.12.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
03.12.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
02.12.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
01.12.2021
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av spesielle sluttsignaler på godstog
30.11.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
29.11.2021
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
25.11.2021
Felles europeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP)
25.11.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
25.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
25.11.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
25.11.2021
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
25.11.2021
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
25.11.2021
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
25.11.2021
Henstilling om koordinert tilnærming til lettelse av fri bevegelse i forbindelse med covid-19-pandemien
25.11.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
25.11.2021
Åpenhet og målretting av politisk reklame
24.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
23.11.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
23.11.2021
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
22.11.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
22.11.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
19.11.2021
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
19.11.2021
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
19.11.2021
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier
18.11.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
18.11.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk grensesnitt mellom nasjonale tollsystemer og IKT-systemet for markedsovervåking
17.11.2021
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
17.11.2021
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
17.11.2021
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
16.11.2021
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
16.11.2021
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
16.11.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
13.11.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
13.11.2021
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
13.11.2021
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.11.2021
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.11.2021
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
11.11.2021
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling
10.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
10.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
10.11.2021
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
10.11.2021
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
10.11.2021
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
10.11.2021
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
09.11.2021
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser
08.11.2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen
08.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
08.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinatrin m.fl.
08.11.2021
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
08.11.2021
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
08.11.2021
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
07.11.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
05.11.2021
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
05.11.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer i helikoptere
05.11.2021
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
04.11.2021
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
02.11.2021
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
30.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
30.10.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
29.10.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
29.10.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
29.10.2021
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
29.10.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
28.10.2021
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) i listen over listeførte stoffer
28.10.2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
28.10.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
27.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav
27.10.2021
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
27.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
27.10.2021
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om tillatte ønologiske framgangsmåter
26.10.2021
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2021
26.10.2021
Godkjenning av L-tryptophan fremstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
26.10.2021
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågris
26.10.2021
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.10.2021
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
26.10.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse kalkuner, kyllinger og prydfugler
26.10.2021
Godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
26.10.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
26.10.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
26.10.2021
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
26.10.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
26.10.2021
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
26.10.2021
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
26.10.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
25.10.2021
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
25.10.2021
Tillatelse til omsetning av tørket frukt av Synsepalum dulcificum som ny mat
23.10.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
23.10.2021
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.10.2021
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.10.2021
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og avlskalkuner
23.10.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og mindre utbredte arter av svin
23.10.2021
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til oppfôrings- og livkyllinger
23.10.2021
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
23.10.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner
22.10.2021
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
21.10.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import
21.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
21.10.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.10.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
20.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
19.10.2021
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører
19.10.2021
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
18.10.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om eksportsertifikat for animalsk produksjon uten bruk av antibiotika
15.10.2021
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
14.10.2021
Europeisk år for unge 2022
14.10.2021
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
12.10.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
12.10.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
12.10.2021
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid
12.10.2021
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
11.10.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg

Sider