Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.12.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
09.12.2018 Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
08.12.2018 CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata
08.12.2018 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
07.12.2018 Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
07.12.2018 Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
06.12.2018 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
04.12.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
03.12.2018 Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
01.12.2018 Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser (2018)
30.11.2018 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser
30.11.2018 Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
30.11.2018 Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
30.11.2018 Integrert statistikk om jordbruksbedrifter: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2017
29.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018 Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018 Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2018 Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
28.11.2018 Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.11.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endring og korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
26.11.2018 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
26.11.2018 Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
24.11.2018 Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
22.11.2018 Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.11.2018 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
17.11.2018 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten
17.11.2018 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder
16.11.2018 Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
15.11.2018 Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
15.11.2018 Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
15.11.2018 Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
14.11.2018 Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense i forbindelse med Storbritannias utmeldelse av EU
14.11.2018 Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
14.11.2018 Godkjenning av betainanhydrous som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
14.11.2018 Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
14.11.2018 Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
14.11.2018 Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
14.11.2018 Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018 CO2-utslippsskrav for personbiler: rettelse
13.11.2018 Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og EFB-nettbrett
13.11.2018 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
13.11.2018 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
10.11.2018 Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
09.11.2018 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
09.11.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.11.2018 CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
09.11.2018 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdifastsettelse ved tilsynsrapportering
08.11.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
07.11.2018 Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.11.2018 Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS'
07.11.2018 Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.11.2018 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
07.11.2018 Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
31.10.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest Latvia, Litauen og Polen
31.10.2018 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med forflytninger av burfugl inn i EU
30.10.2018 Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
30.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018 Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
30.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol
27.10.2018 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
26.10.2018 Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
26.10.2018 Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving
26.10.2018 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
25.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
25.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
25.10.2018 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
25.10.2018 Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl.
24.10.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
24.10.2018 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
23.10.2018 Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.10.2018 Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
19.10.2018 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
18.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
18.10.2018 Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
17.10.2018 Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
17.10.2018 Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
17.10.2018 Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
17.10.2018 Betingelser for godkjenning av plantehelsesertifikater utstedt i tredjeland
16.10.2018 EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
16.10.2018 Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.10.2018 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
15.10.2018 Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
13.10.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS
13.10.2018 Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
13.10.2018 IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
12.10.2018 Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
12.10.2018 Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
12.10.2018 Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
12.10.2018 Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
12.10.2018 Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
11.10.2018 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
10.10.2018 Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
10.10.2018 Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
10.10.2018 Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
10.10.2018 Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018 Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
06.10.2018 Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
04.10.2018 Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
29.09.2018 Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
29.09.2018 Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
28.09.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
27.09.2018 Romanias og Portugals mål for flynavigasjonstjenester for det sentrale prestasjonsområdet "omkostningseffektivitet"
27.09.2018 Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.09.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
26.09.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
26.09.2018 Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
25.09.2018 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
22.09.2018 Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
22.09.2018 Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
22.09.2018 Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
21.09.2018 Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
21.09.2018 Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
21.09.2018 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
21.09.2018 Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
21.09.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
21.09.2018 Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar
21.09.2018 Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
21.09.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia
21.09.2018 Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
19.09.2018 Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
19.09.2018 Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
19.09.2018 Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
19.09.2018 Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
19.09.2018 Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
15.09.2018 Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
15.09.2018 Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
13.09.2018 Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.09.2018 Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
12.09.2018 Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
12.09.2018 Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet
08.09.2018 Ytelsestyring av flysikringstjenester
08.09.2018 Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
08.09.2018 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
07.09.2018 Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
07.09.2018 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
07.09.2018 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
06.09.2018 Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU
06.09.2018 Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU
06.09.2018 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
06.09.2018 Rekommandasjon om kontroll ved salg av hunder og katter på nettet
05.09.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
28.08.2018 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
23.08.2018 Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
22.08.2018 Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
09.08.2018 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
09.08.2018 Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
09.08.2018 Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
03.08.2018 Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
01.08.2018 Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
31.07.2018 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
31.07.2018 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
31.07.2018 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
30.07.2018 Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
30.07.2018 Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
30.07.2018 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
30.07.2018 Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
30.07.2018 Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
28.07.2018 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
28.07.2018 Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.07.2018 Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.07.2018 Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
28.07.2018 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
28.07.2018 Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
26.07.2018 Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
26.07.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
26.07.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
26.07.2018 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
25.07.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.07.2018 Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
21.07.2018 Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
21.07.2018 Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
21.07.2018 Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
21.07.2018 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
21.07.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
21.07.2018 Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
21.07.2018 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
19.07.2018 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
19.07.2018 Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
18.07.2018 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
18.07.2018 Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
18.07.2018 Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
18.07.2018 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
18.07.2018 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
17.07.2018 Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
17.07.2018 Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
17.07.2018 Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
17.07.2018 Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
17.07.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
17.07.2018 CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
14.07.2018 AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
14.07.2018 Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
14.07.2018 Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering
14.07.2018 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
14.07.2018 Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland
13.07.2018 Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
13.07.2018 Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser
12.07.2018 Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
10.07.2018 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
10.07.2018 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
07.07.2018 EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
07.07.2018 Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
06.07.2018 Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
06.07.2018 Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
06.07.2018 Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
06.07.2018 Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
06.07.2018 Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
06.07.2018 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
06.07.2018 Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
06.07.2018 Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
06.07.2018 Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og slaktegris
06.07.2018 Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser
05.07.2018 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
04.07.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
01.07.2018 EU-programmet LIFE (2021-2027)
26.06.2018 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
21.06.2018 Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
21.06.2018 Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: supplerende bestemmelser angående Brexit
21.06.2018 Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
21.06.2018 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.06.2018 Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
21.06.2018 Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
20.06.2018 EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser

Sider