Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
13.10.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
10.10.2019 Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
10.10.2019 Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av fenylkapsaicin som ny mat
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose/difukosyllaktose-blanding som ny mat
10.10.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
09.10.2019 EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr
04.10.2019 Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
01.10.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
30.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
24.09.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal samsvarskontrolleres
23.09.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
13.09.2019 Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019 Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
09.09.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019 Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
04.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
28.08.2019 Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
24.08.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
23.08.2019 Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
23.08.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
21.08.2019 Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap
15.08.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i visse videokamerarør
14.08.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
14.08.2019 Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
13.08.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
10.08.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
07.08.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
06.08.2019 Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
04.08.2019 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
03.08.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
03.08.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
03.08.2019 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
03.08.2019 Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering

Sider