Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
15.06.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
14.06.2019 Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019 Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
13.06.2019 Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
08.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019 Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
06.06.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
06.06.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
06.06.2019 Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
05.06.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
05.06.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
05.06.2019 Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
05.06.2019 Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
05.06.2019 Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.06.2019 Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som viser en persons stilling i forhold til trygdeforordningene
30.05.2019 Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
29.05.2019 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
29.05.2019 Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.05.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
28.05.2019 Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
27.05.2019 Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
27.05.2019 Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
27.05.2019 Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
25.05.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
25.05.2019 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
25.05.2019 Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
24.05.2019 Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
23.05.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
23.05.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
20.05.2019 Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
18.05.2019 EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
18.05.2019 Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
17.05.2019 Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
16.05.2019 Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
16.05.2019 Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
15.05.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
14.05.2019 Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
14.05.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
11.05.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
08.05.2019 Merking av kosmetiske produkter: ordliste med felles betegnelser for bestanddeler
08.05.2019 Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
08.05.2019 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
07.05.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
07.05.2019 Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
04.05.2019 Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
04.05.2019 Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
03.05.2019 Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser om måling av omfanget av matavfall
03.05.2019 Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
03.05.2019 Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI

Sider