Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.11.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2018
Illustrasjonsbilde: Pixabay
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.11.2018. Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2018 og 21.11.2018. Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.11.2018
I forbindelse med den pågående rettsaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund kom EFTA-domstolen 16. november med en rådgivende uttalelse på anmodning fra Oslo tingrett. Hvem vant? Det er det Tingretten som skal avgjøre. Men EFTA-domstolen gir argumenter til begge parter. Skiforbundets forbud mot Kristofferesens bruk av privat sponsoravtale med eget reklamemerke på hjelmen kan være et brudd på EØS-avtalens prinsipp om tjenestefrihet. Samtidig mener Domstolen at Skiforbundets sponsormonopol kan være berettiget ut fra allmenne hensyn, ettersom slike inntekter kommer hele skimiljøet til gode. EFTA-domstolen konkluderer derfor med at en konkret beslutning i slike saker må bygge på en rimelig avveining av forbundets og idrettsutøverens interesser. Det må også være mulig å anke beslutningen til et organ som er uavhengig av forbundet.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Veilendingsdokument (Q&A) lagt fram av Kommisjonen 20.9.2018
Regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted skal anvendes i EU-landene fra 3. desember 2018. For å sikre korrekt anvendelse av regelverket har Europakommisjonen utarbeidet en veiledning i form av spørsmål og svar. Forbudet mot geo-blokkering omfatter ikke varer beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, spill, musikk og programvare. Dette unntaket vil imidlertid bli vurdert på nytt om to år.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.6.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.5.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

Sider