Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester (ERGP)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/811/EU av 10. august 2010 om etablering av Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester

Commission Decision 2010/811/EU of 10 August 2010 establishing the European Regulators Group for Postal Services

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutningen oppretter den europeiske regulatørgruppen for posttjenester. Gruppen skal rådgi og assistere Kommisjonen i arbeidet med harmoniseringen av det indre postmarkedet. Gruppen skal bistå Kommisjonen innenfor ethvert spørsmål på området, herunder spørsmål som oppstår vedrørende gjennomføringen av postdirektivet i de ulike medlemsstater. Gruppen skal også bistå med innhenting av synspunkter fra markedsaktører, forbrukere og andre sluttbrukere.

Det er direktørene for de ulike tilsynene i medlemsstatene som skal være medlemmer i Gruppen. Dette medfører at departementene ikke kan delta i dette samarbeidet. EØS-land gis status som observatører.

Merknader
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar per i dag i ERGP som observatør.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten faller inn i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 10. august 2010. Nkom deltar i European Regulators Group for Postal Services som observatør, selv om Norge ikke har implementert EUs tredje postdirektiv. Nkom deltar aktivt på Plenarmøtene og i møtene i kontaktnettverket, samt i fem arbeidsgrupper.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2010
Anvendelsesdato i EU
10.08.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0811(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro