Schengen-rettsakter

Forsiden - Schengen-rettsakter
Tittel CELEX-nr Forslag
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Gambia
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser of identitetskontroll
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
Henstilling av 23.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 9.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 30.8.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringbestemmelser om drift av nettportalen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser om drift av nettportalen
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
Henstilling av 15.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
Henstilling av 1.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
Henstilling av 18.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om liste over stillingsgrupper i søknadsskjemaet
Henstilling av 3.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
Henstilling av 6.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 20.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om nettjenesten, inkludert behandling av personopplysninger
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
Henstilling av 2.2.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Henstilling av 28.1.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
Sikkerhet og grenseforvaltning: ny Schengen-strategi
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
Henstilling av 17.12.2020 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om anmerkninger
Schengen-informasjonssystemet (SIS): innlegging av meldinger fra Europol
Utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på godkjenning av ervervelse eller besittelse av visse våpen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
Henstilling av 22.10.2020 om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
Henstilling av 30.6.2020 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
Retningslinjer for anvendelse av fri bevegelse av arbeidstakere i forbindelse med covid-19-utbruddet
Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Våpendirektivet 2021
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer av våpen
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
Den europeiske grense- og kystvakt, inkludert Det europeiske informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
Visumforordningen endringsbestemmelser
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
Visuminformasjonssystemet (VIS): anvendelse av visse bestemmelser om Bulgaria og Romania
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: rekommandasjon
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
Bevaring og styrking av Schengenområdet
Våpendirektivet: endringsbestemmelser
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike

Sider