Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.5.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 3.5.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.5.2021
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EFTA-domstolen 5.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 3.5.2021
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.4.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (2021–2027), kalt ESF+/EaSI, inngår i forordningen om Det europeiske sosialfond pluss (ESF+). Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil kun gjelde ESF+/EaSI, som i hovedsak viderefører Progress-aksen av EaSI-programmet som Norge deltok i frem til utgangen av 2020. Forordningen (ESF+) er formelt ennå ikke vedtatt, men en politisk enighet mellom Rådet og Europaparlamentet ble fremforhandlet i januar 2021.
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 28.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.4.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 19.4.2021. Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EFTA-domstolen 21.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021

Sider