Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemeldinger [1] [2]
Høring igangsatt av Kommisjonen 31.3.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.
Dansk departementsnotat offentliggjort 31.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020

Sider