Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.9.2023
Tidligere Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding
Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding
Tidligere Høring igangsatt av Kommisjonen 10.2.2023 med frist 5.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 22.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 22.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2023
Gjennom skriftlig prosedyre vedtok EØS-komiteen 9. juli 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs program for program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020. Vedtaket gjelder kun deltakelse for Island og Liechtenstein. Norge har valgt å stå utenfor dette EU-programmet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 14.8.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 31.7.2023
Lov om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering) ble kunngjort i Norsk Lovtidend 25. november 2022, med ikrafttredelse straks. Samtidig ble forskrift 22. juni 2012 nr. 585 opphevet. EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen er dermed inkorporert i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som hittil. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen da lovproposisjonen ble framlagt. Endringene følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og som innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.
Ytterligere høring med sosiale parter om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 26.7.2023 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.4.2023 og kunngjort i EU-tidende 24.7.2023
Norge brakt inn for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 19.7.2023
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 13.7.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 12.7.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2023
Kommisjonen har ikke merket forslaget som EØS-relevant. Direktiv 2000/43/EF (ikke-diskrimineringsdirektivet) er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derimot direktiv 2004/113/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilgang til varer og tjenester) og direktiv 2006/54/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår).
Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2023 med pressemelding

Sider