Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2021 med pressemelding
EU fullførte 14. juni 2021 beslutnings­prosessen for det europeiske korona­sertifikatet. Forordningen trer i kraft 1. juli med en innfasingsperiode på 6 uker for land som trenger det. Stortinget vedtok 10. juni lovendringer som legger til rette for norsk bruk av sertifikatet. Regelverket ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. juni med ikrafttredelse den påfølgende dag. Covid-19-sertifikatet vil omfatte vaksinasjoner, tester og restitusjon etter infeksjon. Nasjonale myndigheter skal ikke pålegge reisende med koronasertifikatet ekstra restriksjoner med mindre det er strengt nødvendig for å sikre folkehelsen. Konkret dreier det seg om to sertifikater, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant).
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 5.10.2021 med frist 28.12.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.9.2021 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 27.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island)
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (2021–2027), kalt ESF+/EaSI, inngår i forordningen om Det europeiske sosialfond pluss (ESF+). Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen gjelder kun ESF+/EaSI, som i hovedsak viderefører Progress-aksen av EaSI-programmet som Norge deltok i fram til utgangen av 2020.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider