Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 4.3.2021
Høringsdokument med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.2.2021. Omtale publisert i Stortingets EY/EØS-nytt 3.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.2.2021
Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 19.2.2021
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krevde endring i norsk lovgivning.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.2.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.2.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.2.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.1.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.1.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Sider