Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 22.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.7.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.7.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.7.2021
EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 5.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.7.2021 med pressemelding
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (2021–2027), kalt ESF+/EaSI, inngår i forordningen om Det europeiske sosialfond pluss (ESF+). Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil kun gjelde ESF+/EaSI, som i hovedsak viderefører Progress-aksen av EaSI-programmet som Norge deltok i frem til utgangen av 2020.
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkningsorgan 9.6.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021

Sider