Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.2.2019
Europakommisjonen la i mars 2018 fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.2.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 13.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.2.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 25.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.1.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.1.2019
Kommissær Thyssen, Europakommisjonen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Forslaget er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2019
Høring om direktivets bestemmelser om likelønn igangsatt av Kommisjonen 11.1.2019
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider