Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 12.5.2022
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2022
Regjeringen la 1. april 2022 fram et lovforslag for Stortinget hvor det blant annet foreslås at EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen inkorporeres i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som i dag. Målet er å øke synligheten av Norges forpliktelser. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ved fremleggelsen av lovproposisjonen. Den følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.5.2022
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 28.4.2022. Omtale av forslag til EU-fortolkningsdom om studiestøtte publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.4.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 28.4.2022
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.4.2022
Fortolkningsdom (fransk versjon) avsagt av EU-domstolen 7.4.2022
EØS-notat offentliggjort 7.4.2022
Europakommisjonen la 9. desember 2021 fram forslag til styrking av arbeidsforholdene for personer som arbeider på digitale plattformer, blant annet ved å gi flere tilgang til arbeidstakerrettigheter, sosiale goder og minstelønn. Plattformarbeidere bør dessuten ha status som arbeidstakere når foretaket kontrollerer arbeidsutførelsen. Mange som arbeider på digitale plattformer befinner seg i dag i en gråsone mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 6.4.2022

Sider