Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.12.2019
Omtale av forslag til dom i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2019 Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2019
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. På Europalovs faktaark finner du alle detaljer rundt beslutningsprosessen i EU, EØS og Norge, samt fortolkninger gjort av EU- og EFTA-domstolene. Trygdeforordningen har vært en hyppig gjenganger i domstolene. For i det hele tatt å få til en omforent enighet om forordningen i Europaparlamentet og EUs ministerråd, måtte man åpenbart utelate detaljer, og i stedet konsentrere seg om hovedlinjene og viktige prinsipper. Dermed har det i større grad enn vanlig blitt overlatt til domstolene å presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon. Siden 2004 har EU vedtatt en rekke endringer til trygdeforordningen. For hver av disse er det laget faktaark på Europalov, men en lenke til en konsolidert, samlet utgave fins også blant nøkkelopplysningene på faktaarket til hovedforordningen. Europalovs områdesider om arbeids- og sosialpolitkk gir en kronologisk oversikt over siste nytt på området, som kan avgrenses til mer spesifikke deler av EØS-avtalen, for eksempel trygd. Både områdesidene og faktaarkene inneholder en lenke til en detaljert fremstilling av hvor rettsakter på området befinner seg i EU/EØS-beslutningsprosessen. Her vil du blant annet se at en rettsakt med endringsbestemmelser til trygdeforordningen fortsatt er under behandling i Europaparlamentet og minsterrådet. Forslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, omhandler blant annet arbeidsmobilitet mellom landene med sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. For øvrig skal endringene modernisere dagens regler med det mål at de blir mer rettferdige, klarere og enklere å gjennomføre. Europalov overvåker tilsammen over 30 ulike nettsider og oppdaterer sine faktaark daglig. Hver uke gir Europlovs nyhetsbrev en samlet oversikt over nye og endrede saker på hvert enkelt område. For rettsakter som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen gjennom beslutninger i EØS-komiteen, er faktaarkene nå utstyrt med en lenke til rettsakten i Lovdata Pro. Har du abonnement på denne tjenesten, får du tilgang til ytterligere opplysninger og dokumenter. Det gjelder blant relevante norske dommer, artikler i tidsskriftet Eurorett og andre juridiske artikler. Tilsvarende har EU-rettsaktenes sider i Lovdata Pro en direkte lenke til Europalovs faktaark.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.12.2019
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krevde parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein å kunne tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.11.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.12.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 2.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Rådsrekommandasjon vedtatt 8.11.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.11.2019
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019

Sider