Arbeidstidsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, april 2003)

Sammendrag av innhold
Direktivet er et særdirektiv til rådsdirektiv 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse under arbeidet (rammedirektivet) (jfr. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 12 s. 60). Direktivet vil erstatte direktiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 42/1996 av 28. juni 1996) og endringsdirektiv 2000/34/EF som innlemmer tidligere unntatte sektorer og virksomheter i arbeidstidsdirektivet (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 58/2002 av 31. mai 2002). Direktivet inneholder ingen materielle endringer, men er utelukkende en sammenstilling av arbeidstidsdirektivet.

Merknader
Direktivet innebærer ingen materielle endringer og vil derfor ikke kreve gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært behandlet i spesialutvalget for fri bevegelse av personer, arbeidsliv og arbeidsmiljø, med representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Sosialdepartementet. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.11.2003
Gjennomføringsfrist i EU
02.08.2004
Anvendelsesdato i EU
02.08.2004
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 78-88
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2005
Siste saker i EFTA-domstolen
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.08.2004
Anvendes fra i Norge
17.08.2004
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro