Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kjennelse med pressemelding avsagt av Høyesterett 1.3.2021
Høyesterett kom 1. mars 2021 med kjennelse i søksmålet fra Nei til EU knyttet til Stortingets vedtak i mars 2018 om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Flertallet i Høyesterett mener denne typen stortingsvedtak må kunne prøves av domstolene, og saken går nå tilbake til Oslo tingrett. Nei til EU har reist sak mot staten fordi det etter organisasjonens oppfatning var i strid med Grunnloven at Stortinget med alminnelig flertall samtykket til å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Samtykket gjelder etter organisasjonens syn en så inngripende overføring av myndighet til et internasjonalt organ at vedtaket skulle vært truffet med tre fjerdedels flertall. EØS-komiten besluttet i 2017 å innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Beslutningen, som trådte i kraft 3. oktober 2019 i etterkant av Stortingets godkjennelse, inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2021
EØS-notat offentliggjort 26.2.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 22.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 22.3.2021
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.2.2021 med frist 14.4.2021
Notat om planlagt revisjon av direktivet lagt fram av Kommisjonen 22.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 22.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 10.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 10.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] [4] sendt til EU-domstolen 17.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021

Sider