Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje og energidepartementet 6.12.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.12.2018. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 6.12.2018
Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EUs 2030-mål for fornybar energi (32%) og energieffektivitet (32.5%) er nå godkjent av Europaparlamenet og Rådet og vil med det første bli publisert i EU-tidende. Det samme gjelder styringssystemet for energiunionen. Innen årsskiftet og hvert tiende år deretter skal det utarbeides og leveres integrerte nasjonale energi- og klimaplaner. Kommisjonen vil annet hvert år vurdere medlemslandenes fremdrift mot de felleseuropeiske målene, første gang høsten 2021, og eventuelt vedta ulike typer tiltak på unionsnivå for å bidra til at målene nås. Vedtaket om energistyringssystemet er av EU merket som EØS-relevant, men i EØS-notatet om saken peker Olje- og energidepartementet på at regelverket reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Enkelte av disse kan gjøre seg gjeldende hvis det kommer på plass en avtale om en felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 sammen med EU. Se også faktaarkene for Energieffktiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser og Styringssystem for energiunionen.
Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.11.2018 . Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.11.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.11.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 22.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.11.2018
EUs reviderte energimerkeforordning, som ble vedtatt i 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trådte i kraft i EU-landene 1. august i fjor, er fortsatt til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.10.2018
Omtale av EU-høring publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018

Sider