Område i EØS-avtalen: systematisk oversikt (vedlegg og protokoller)

Forsiden - Oversikt - Område i EØS-avtalen: systematisk oversikt (vedlegg og protokoller)

EØS-relevant rettsakter eller programmer innlemmes i avtalens vedlegg og protokoller. For å finne saker på et bestemt område, kan du velge mellom denne systematiske listen, sortert etter avtalens vedlegg og protokoller, eller en alfabetisk liste over emneord.

For saker som ikke er vedtatt i EØS-komiteen er plasseringen i EØS-avtalens vedlegg og protokoller kun indikativ.

Lenkene i venstre kolonne går til Lovdatas konsoliderte oversikt over EØS-avtalen og dens vedlegg og protokoller.

Klikk på et område og velg deretter eventuelt på et underområde for å se aktuelle saker under behandling.

 

Vedlegg i EØS-avtalen Siste nytt på Europalov: velg området i
I. Veterinære og plantesanitære forhold
I.1. Veterinære forhold mattrygghet
I.2. Dyrefôr mattrygghet
I.3. Plantesanitære forhold mattrygghet
II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
II.1. Kjøretøyer transport
II.2. Jord-og skogbrukstraktorer transport
II.3. Løfteutstyr handelsforenklinger
II.4. Husholdningsapparater handelsforenklinger
II.5. Gassapparater handelsforenklinger
II.6. Materiell på byggeplasser handelsforenklinger
II.7. (ikke i bruk)

II.8. Trykkbeholdere handelsforenklinger
II.9. Måleinstrumenter handelsforenklinger
II.10. Elektrisk utstyr energi
II.11. Tekstiler forbrukersaker
II.12. Næringsmidler mattrygghet
II.13. (a) Legemidler til mennesker helse
II.13. (b) Legemidler til dyr mattrygghet
II.14. Gjødsel handelsforenklinger
II.15. Farlige stoffer miljø og klima
II.16. Kosmetikk helse
II.17. Miljøvern (utstyr) miljø og klima
II.18. Informasjonsteknologi informasjonssamfunnet

II.19. Tekniske handelshindringer generelt handelsforenklinger
II.20. Fritt varebytte - generelt handelsforenklinger
II.21. Byggevarer handelsforenklinger
II.22. Personlig verneutstyr arbeids- og sosialpolitikk
II.23. Leketøy forbrukersaker
II.24. Maskiner handelsforenklinger
II.25. Tobakk helse
II.26. Energi (utstyr) energi
II.27. Alkoholsterke drikker handelsforenklinger
II.28. Kulturgjenstander kultur og medier
II.29. Eksplosive varer til sivilt bruk handelsforenklinger
II.30. Medisinsk utstyr helse
II.31. Lystfartøyer handelsforenklinger
II.32. Skipsutstyr transport
III. Produktansvar justis og innenriks
IV. Energi energi
V. Fri bevegelighet for arbeidstakere arbeids- og sosialpolitikk
VI. Trygd arbeids- og sosialpolitikk
VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner forskning og utdanning
VIII. Etableringsrett tjenester og etablering
IX. Finansielle tjenester
IX.1. Forsikring finansielle tjenester
IX.2. Banker og andre kredittinstitusjoner kredittinstitusjoner finansielle tjenester
IX.3. Børs og verdipapirer finansielle tjenester
X. Tjenester generelt tjenester og etablering
XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnet
XI. (a) Telekommunikasjonstjenester informasjonssamfunnet
XI. (b) Posttjenester tjenester og etablering
XI. (c) Personsvern justis og innenriks
XI. (d) Informasjonssamfunnstjenester informasjonssamfunnet
XI. (e) Audiovisuellle tjenester kultur og medier
XII. Fri bevegelighet for kapital finansielle tjenester
XIII. Transport
XIII.1. Innlandstransport transport
XIII.2. Veitransport transport
XIII.3. Transport med jernbane transport
XIII.4. Transport på innlands vannvei transport
XIII.5. Sjøtransport transport
XIII.6. Sivil luftfart transport
XlV. Konkurranseregler konkurranse og statsstøtte
XV. Statsstøtte konkurranse og statsstøtte
XVI. Offentlige innkjøp offentlige anskaffelser
XVII. Immaterialrett immaterialrett
XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner
XVIII. (a) Arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner arbeids- og sosialpolitikk
XVIII. (b) Helse og sikkerhet på arbeidsplassen arbeids- og sosialpolitikk
XIX. Forbrukervern forbrukersaker
XX. Miljø
XX.1. Generelt miljø og klima
XX.2. Vann miljø og klima
XX.3. Luft miljø og klima
XX.4. Kjemikalier, industrifare og bioteknologi miljø og klima
XX.5. Avfall miljø og klima
XX.6. Støy miljø og klima
XXI. Statistikk statistikk
XXII. Selskapsrett selskapsrett

 

Protokoll i EØS-avtalen Velg området i
10. Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport handelsforenklingerg
21. Gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak konkurranse og statsstøtte
30. Statistikksamarbeid (programmer) statistikk
31. Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
31.1. Forskning og teknologisk utvikling forskning og utdanning
31.2. Informasjonstjenester informasjonssamfunnet
31.3. Miljø miljø og klima
31.4. Utdanning, opplæring og ungdomsspørsmål forskning og utdanning
31.5. Sosialpolitikk arbeids- og sosialpolitikk
31.6. Forbrukervern forbrukersaker
31.7. Næringsliv, entreprenørskap, SMB indre market og EØS
31.8. Turisme indre market og EØS
31.9. Audiovisuell sektor kultur og medier
31.10. Katastrofeberedskap katastrofeberedskap
31.11. Handelsforenklinger handelsforenklinger
31.12. Transport og mobilitet transport
31.13. Kultur kultur og medier
31.14. Energiprogrammer og miljørelaterte energiaktiviteter energi
31.15. Sysselsetting arbeids- og sosialpolitikk
31.16. Folkehelse helse
31.17. Telematikk for utveksling av data informasjonssamfunnet
47. Opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin handelsforenklinger