Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.2.2022 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2022
Norsk lov kunngjort 29.4.2022
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og -tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 29.4.2022
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.4.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 28.4.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.4.2022
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.4.2022 med tilbakemeldingsfrist 26.5.2022
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 28.4.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.4.2022 med pressemelding
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.4.2022 med pressemelding
Fortolkningsdom (tysk versjon) med pressemelding avsagt av EU-domstolen 26.4.2022. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.4.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2021 og kunngjort i EU-tidende 11.4.2022
Norge meddelte godkjennelse av rettsakten 1. februar 2011 i henhold til kgl.res. av 17. desember 2010. Rettsakten trådte i kraft 1. februar 2011. Det vises til Prop.2 S (2010–2011), Innst.148 S (2010–2011) og til vedtak i Stortinget 13. desember 2010. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2011, s. 759
Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 29.3.2022
Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 25.3.2022 med frist 22.4.2022

Sider