Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om tiltak for god distribusjonsskikk for aktive stoffer som brukes som utgangsmateriale i veterinærlegemidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

(In preparation) Commission Implementing Regulation as regards measures on good distribution practice for active substances used as starting materials in veterinary medicinal products in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.5.2021)

Veterinærlægemidler – regler for distribution af aktive stoffer

Dette initiativ fastsætter regler for distribution af virksomme stoffer, der anvendes i veterinærlægemidler. Dette sikrer, at lægemidlerne opbevares, transporteres og håndteres korrekt.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 12 maj 2021 - 09 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)3179429

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet