Katastrofeberedskap

Forsiden - Velg område - Katastrofeberedskap

Abonner på RSS-feed: Katastrofeberedskap - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 6.9.2023 med pressemelding
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 5.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 2.6.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2021
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.2.2023
Notat om revisjon av direktivet lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.2.2021
EØS-komiteen vedtok i 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Direktivet etablerer en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur samt en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for dermed å bidra til beskyttelse av befolkningen. Direktivet er gjennomført i Norge gjennom endringer til sivilbeskyttelsesloven.
Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 3.4.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.4.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 23.1.2018
Rapport om evalueringen av fellesskapsordningen lagt fram av Kommisjonen 18.02.2015
Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2013
Europakommisjonen igangsatte 16. april 2013 en høring med utgangspunkt i en grønnbok om mulige tiltak på EU-plan for å bedre landenes muligheter for katastrofeforsikring. Høringsfristen er satt til 30. juni 2013. Parallelt la Kommisjonen fram en EU-strategi for klimatilpasninger.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.11.2011
Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011
Et europeisk senter for katastrofeberedskap – en plattform for informasjonsutveksling og styrket EU-koordinering i forbindelse med katastrofesituasjoner - er et av tiltakene Kommisjonen foreslo i en meddelelse om sivilt beredskap og humanitær hjelp, som ble lagt i oktober 2010. Europaparlamentet vedtok 27. september 2011 sitt syn (resolusjon) på meddelelsen.

Sider