Om nettstedet

Forsiden - Om nettstedet

Europalov er et nettsted med informasjon om EØS- og Schengensaker. Europalov ble etablert i 2007 av Tore Grønningsæter som et privat initiativ. Grønningsæter har siden 1995 arbeidet ved Norges EU-delegasjon og EFTA-sekretariatet i Brussel, senest som informasjonssjef. Fra mai 2016 er Europalov en del av Stiftelsen Lovdata, med Grønningsæter som redaktør.

Formålet med nettstedet er å gjøre informasjon om EØS- og Schengen-relevante rettsakter i prosess lettere tilgjengelig. Europalov samler opplysninger om trinnene i behandlingen fra over 30 forskjellige nettsider, både i og utenfor Norge.

Europalov følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene (EØS-saker) og Norge (Schengen-saker), til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.

Ved hjelp av forskjellige oversikter og søkemuligheter kan du på en enkel måte se hvor aktuelle saker befinner seg. Saker av særlig aktualitet vil presenteres på forsiden i form av nyhetsnotiser. Nettstedet gir også oversikt over nye EØS- og Schengen-relevante politikkdokumenter (grønnbøker, meldinger m.m.) fra Europakommisjonen.

De offentlige delene av departementenes EØS- og Schengen-notater, som løpende publiseres på Utenriksdepartementets europaportal, utgjør en viktig informasjonskilde for nettstedet. På europalov.no vil du imidlertid se sakene før notatene publiseres, og sakene følges også opp i etterkant av EØS-beslutningene.

Europalov gir også adgang til de uoffisielle foreløpige norske oversettelsene av EØS-komiteens beslutninger straks vedtakene foreligger, dvs. før de offentliggjøres i EØS-tillegget.

Nettstedet følger også EØS- og Schengen-sakene gjennom Stortinget (eller parlamentene i Island og Liechtenstein) når dette er påkrevd, og viser når beslutningene trer i kraft. Du kan også se når EU-rettsakter skal være gjennomført i norsk rett.

Hvor i norske lover og forskrifter EU-rettsaktene til slutt ender opp (gjennomføres) og når de trår i kraft i Norge, finner du også på nettstedet.

For å gi et mest mulig komplett bilde av beslutningsprosessen fra EU- til Norge oppdateres Europalov daglig gjennom overvåking følgende kilder:

Europakommisjonen
• Daglig pressebrief fra Kommisjonen (Midday Express)
• Høringer igangsatt av Kommisjonen (Consultations)
• Forslag fra Kommisjonen som behandles i Rådet og/eller Europaparlamentet (Eur-Lex)
• Forslag fra Kommisjonen som behandles i ekspertgrupper (Kommisjonens komitologiregister)
• Delegerte kommisjonsvedtak som må klareres av Rådet og Europaparlamentet (Kommisjonens dokumentregister)
• Rapporter og meddelelser fra Kommisjonen (Eur-Lex)

Europaparlamentet
• Komiteinnstillinger (publiserte rapporter) som skal behandles i plenum
• Plenumsmøtenes vedtak (resolusjoner)
• Statusrapporter (Europaparlamentets utredningsavdeling)
• Pressemeldinger

Rådet
• Rådsmøtenes pressemeldinger
• Rådets dokumentregister (foreløpige holdninger og uoffisielle vedtakstekster)

EØS-organene
• EFTA/EØS-kommentarer til EU-rettsakter og -politikkdokumenter (EFTA)
• Liste over utkast til EØS-komitebeslutninger under diskusjon mellom EFTA og EU (EFTA)
• EØS-komitebeslutninger (EFTA)
• Foreløpige norske oversettelser av EØS-komiteens vedtak (Lovdata)
• EØS-tillegget: publiserte norske oversettelser av EØS-komiteens vedtak (EFTA)
• Notifiseringer og ikrafttredelse av EØS-komitevedtak hvor parlamentssamtykke har vært nødvendig (EFTA)

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og EFTA- og EU-domstolene
• Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan om konkurranse- og statsstøttesaker (ESA)
• EFTA-domstolens gjennomførings- og fortolkningsdommer (EFTA-domstolen)
• EU-domstolens fortolkningsdommer på EØS- om Schengen-området (EU-domstolen)

Regjeringen og Stortinget
• Lov- og samtykkeproposisjoner (Offisielt fra statsråd)
• Høringer (departementene)
• EØS-notatbasen (departementene)
• Schengen-notatbasen (UD og JD)
• Aktuelle saker om europapolitikk (UD inkl. EU-delegasjonen)
• EU/EØS-nytt (Stortinget)
• Behandlingen av lov- og samtykkeproposisjoner (Stortinget)

Andre
• Lover og forskrifter (Norsk Lovtidend)
• Danske departementsnotat om nye forslag og meddelelser fra Kommisjonen (EU-oplysningen)
• Svenske departementsnotat om nye forslag og meddelelser fra Kommisjonen (Riksdagen)
• Det europeiske flysikkerhetsbyråets utkast til kommisjonsrettsakter (EASA)
• De europeiske finanstilsynenes utkast til kommisjonsrettsakter (EBA, ESMA og EIOPA)

Mens EU-institusjonene hvert år vedtar flere tusen rettsakter, innlemmes bare omlag 20 prosent av disse EØS-avtalen. Hvorvidt en EU-rettsakt er EØS- eller Schengen-relevant eller ikke, er som oftest lett å vurdere etter mange års erfaring med avtalen på de to områdene. Men av og til kan relevansen bli gjenstand for diskusjon, såvel mellom Norge, Island og Liechtenstein (i EØS-sammenheng), som mellom Norge eller disse landene og EU-siden. Resultatet kan også bli et kompromiss, hvor bare deler av EU-rettsakten får anvendelse hos oss.

Alle rettsakter på nettstedet må anses som antatt EØS- eller Schengen-relevante inntil de eventuelt er besluttet innlemmet i EØS-avtalen eller Schengen-samarbeidet. Det samme gjelder plasseringen i EØS-avtalens vedlegg og protokoller: her er intet avgjort før en EØS-beslutning foreligger. Et forbehold må også tas når det gjelder tilordning av sakene til et eller flere departementer i Norge.