EU-programmer

Forsiden - Oversikt - EU-programmer

Listen under inneholder lenker til Europalovs faktaark om pågående EU-programmer med norsk deltakelse og foreslåtte programmer med antatt fremtidig norsk deltakelse.

Se også Utenriksdepartementets oversikt over tolv EU-programmer med norsk deltakelse i 2014-2020 og EFTA-sekretariatets oversikt over EU-programmer med EØS/EFTA-deltakelse.

Saksområde Faktaark EU-vedtak EØS-vedtak
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027
InvestEU-programmet (2021-2027)
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
EU-programmet for det indre marked (2021-2027)
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027)
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027)
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027)
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
Arbeids- og sosialpolitikk
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
Forbrukersaker
EUs forbrukerprogram 2014-2020
Forskning og utdanning
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
Forskning og utdanning
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
Forskning og utdanning
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
Forskning og utdanning
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
Helse
EUs helseprogram 2014-2020
IKT
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
IKT
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
Justis- og innenrikssaker
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
Kultur, media, opphavsrett
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
Statistikk
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
Statistikk
EUs statistikkprogram 2013-2017 (forlenget til 2020)