EUs statistikkprogram 2013-2017 (forlenget til 2020)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 av 15. januar 2013 om det europeiske statistiske program 2013-2017

Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2020

Program eller byrå:
Program

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat, juni 2013)

Sammendrag av innhold
Det europeiske statistikkprogram for 2013-2017 ble vedtatt i EU 15. januar 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013. Programmet er en videreføring av statistikkprogrammet for 2008-2012. Formålet er å fastsette en omfattende strategi for europeisk statistikk for årene 2013-2017. Programmet omfatter plan for å utarbeide mer effektive statistikkmetoder, styrke kvaliteten av statistikken og styrke den videre utvikling av det europeiske statistiske system – ESS. ESS er et fellesskap som omfatter EUs statistikkdirektorat Eurostat, de nasjonale statistikkbyråene og andre nasjonale myndigheter som er ansvarlig for utarbeidelse og formidling av europeisk statistikk.

Kravet om etablering av et statistisk program følger av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. I forordningens artikkel 13 framkommer det at programmet skal danne rammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk og fastsette hovedområdene og målene for de planlagte tiltakene for et tidsrom på inntil fem år. Videre skal det europeiske statistikkprogrammet prioritere fellesskapets statistikkbehov. Disse behovene skal veies opp mot de ressurser som er nødvendige på fellesskapsplan og på nasjonalt plan for å framskaffe den nødvendige statistikken, herunder oppgavebyrden. Programmet skal vedtas av Europaparlamentet og Rådet, og programmets virkning og kostnadseffektivitet skal vurderes med medvirkning fra uavhengige sakkyndige.

Statistikkprogrammet skal gjennomføres ved årlige arbeidsprogrammer der det foreligger detaljerte målsetninger og konkrete rettsakter. Det europeiske statistikkprogram er gjenstand for rapportering og evaluering etter utløpet av programperioden. Hovedformålet med felles europeisk statistikk er løpende å kunne underbygge utarbeidelsen, kontrollen og evalueringen av Den europeiske unions politikk med pålitelig, objektiv og sammenlignbar statistikk.

Det statistiske samarbeidet mellom EFTA-statene og EU startet i 1989 ved at det ble en del av ”Oslo-Brussel prosessen” som ledet frem til EØS-avtalen. Et eget EFTA-kontor for det statistiske samarbeidet ble etablert i Luxembourg i 1991 i nær tilknytning til EUs statistikkdirektorat Eurostat. Statistikksamarbeidet ble formalisert i EØS-avtalen. Norge har på dette grunnlag deltatt i EUs statistikksamarbeid og i EUs statistikkprogram siden 1994. Det er nå aktuelt å videreføre det nåværende samarbeidet i statistikkprogrammet for 2008-2012 gjennom deltakelse i EUs nye statistikkprogram for perioden 2013-2017.

Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtalepartene påse at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare statistiske opplysninger, med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Avtalepartene skal utvikle og benytte harmoniserte metoder, definisjoner og klassifikasjoner samt felles programmer og framgangsmåter for å organisere det statistiske samarbeidet på passende administrative nivåer. Det skal også tas hensyn til behovet for konfidensiell behandling av statistiske data. Artikkelen viser til EØS-avtalens vedlegg XXI som inneholder særlige bestemmelser om statistikk og til EØS-avtalens protokoll 30 som omhandler organiseringen av det statistiske samarbeidet. Etter ikrafttredelse av EØS-avtalen har omfanget av den europeiske statistikken økt betydelig, og Norge har vært en aktiv deltaker i denne prosessen. Gjennom EØS-samarbeidet har Norge vært sikret medvirkning i en rekke saksforberedende ekspertgrupper, utvalg og komiteer, og deltar i rundt 130 møter i året.

Statistikkprogrammet for 2013-2017 er en videreføring av statistikkprogrammet for 2008-2012 og danner rammeverket for utarbeidelse og formidling av europeisk statistikk fram mot 2017. Programmet inneholder blant annet retningslinjer og målsetninger for utviklingen av europeisk statistikk de neste fire årene, samt en nærmere beskrivelse av de ulike politikkområdene som inngår i statistikkprogrammet og behovet for statistikk på de enkelte områder.

Merknader
Beslutningen i EØS-komiteen vil innebære en forpliktelse for EØS/EFTA-statene om å videreføre den felles finansieringen av det europeiske statistikkprogrammet for 2013. Som ved tidligere deltakelse i statistikkprogrammet innebærer forpliktelsen at EØS/EFTA-statene skal bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets operasjonelle budsjett. Norges bidrag er beregnet til om lag 10 mill. kroner i 2013. Beløpet omfatter både operasjonelle og administrative kostnader for deltakelse i programmet, og er basert på statistikkprogrammets budsjett for 2013. I tillegg vil Norge, i henhold til protokoll 30, fortsatt bidra til dekning av de ekstra kostnadene Eurostat har i forbindelse med innsamling og publisering av data og statistikk for EØS/EFTA-statene. Dette bidraget vil i hovedsak dekkes ved å tilby Eurostat fire nasjonale eksperter. Utgiftene forbundet med ekspertordningen er anslått til om lag 4,1 mill. kroner per år, med en mulig økning på grunn av økte lønnskostnader. For å følge opp programmet fra norsk side vil det i tillegg bli brukt om lag 1,7 mill. kroner årlig til reiser i forbindelse til møtedeltakelse, og det er satt av 5,5 mill. kroner til spesielle utviklingsprosjekter i Statistisk sentralbyrå i 2013. I kommende programperiode må Statistisk sentralbyrå blant annet følge opp nye rettsakter innenfor for eksempel områdene miljøstatistikk og nasjonalregnskap. Utgiftene til deltakelse i programmet for perioden 2013 dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjettrammer (kap.1620).

Deltakelse i statistikkprogrammet vil innebære økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Utkastet til beslutning i EØS-komiteen som etter planen vil vedtas innlemmet i EØS-avtalen i juli d.å. er imidlertid begrenset til deltakelse i statistikkprogrammet for 2013. Dette fordi statistikkprogrammets budsjett for årene 2014-2017 ikke er vedtatt i påvente av vedtakelse av EUs langtidsbudsjett. Det legges opp til ny beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av statistikkprogrammet 2014-2017 når de budsjettmessige forutsetningene er avklart. Når utkast til ny beslutning om deltagelse i programmet for perioden 2014-2017 foreligger, vil Stortingets samtykke om deltakelse i beslutning bli innhentet. Ettersom det er dekning i årets budsjett for deltakelse i programsamarbeidet i 2013 tas det imidlertid ikke artikkel 103-forbehold ved innlemmelsen av EØS-komitebeslutningen nå.

Forslaget antas ikke å ha større administrative konsekvenser utover de tilpasninger som må gjøres i protokoll 30 i EØS-avtalen. Det legges opp til at EØS-komiteen skal treffe ny beslutning om innlemmelse av statistikkprogrammet 2014-2017 når statistikkprogrammets budsjett for disse årene er vedtatt. Stortingets samtykke om deltakelse i beslutning i EØS-komiteen vil da bli innhentet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 496-513
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro