EU-byråer

Forsiden - Oversikt - EU-byråer

Listen under inneholder lenker til Europalovs faktaark om EU-byråer med norsk deltakelse og foreslåtte byråer med antatt fremtidig norsk deltakelse.

Se også Utenriksdepartementets oversikt over EU-byråer Norge deltar i.

Saksområde Faktaark EU-vedtak EØS-komitebeslutning
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
Arbeids- og sosialpolitikk
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
Arbeids- og sosialpolitikk
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
Arbeids- og sosialpolitikk
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound)
Arbeids- og sosialpolitikk
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
Forskning og utdanning
Det europeiske GNSS-byrået
Forskning og utdanning
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
Forskning og utdanning
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)
Forskning og utdanning
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
Forsvar
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
Forsvar
Det europeiske satellittsenter (EUSC)
Helse
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
Helse
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
Helse
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
IKT
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
Justis- og innenrikssaker
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
Justis- og innenrikssaker
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
Justis- og innenrikssaker
Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO)
Justis- og innenrikssaker
EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac
Justis- og innenrikssaker
EUs politiakademi (CEPOL)
Mattrygghet
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Miljø
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
Miljø
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Transport
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
Transport
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
Transport
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
Transport
EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet