EU-byråer

Listen under inneholder lenker til Europalovs faktaark om EU-byråer med norsk deltakelse og foreslåtte byråer med antatt fremtidig norsk deltakelse.

Se også Utenriksdepartementets oversikt over EU-byråer Norge deltar i.

Faktaark Saksområde EU-vedtak EØS-komitebeslutning
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) Arbeids- og sosialpolitikk 31994R2062 Nr. 160/2009
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) Arbeids- og sosialpolitikk 32019R0126 Nr. 109/2023
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA) Helse 31993R2309 Nr. 74/1999
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) Informasjonssamfunnet 32004R0460 Nr. 103/2005
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) Bilateral avtale Norge-EU 32004E0551
Det europeiske GNSS-byrået Forskning og utdanning 32010R0912 Nr. 121/2012
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX) Schengen-avtalen 32004R2007
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) Bilateral avtale Norge-EU 31975R1365
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) Rettsakter 32019R0127 Nr. 179/2024
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) Forskning og utdanning 32008R0294 Nr. 93/2008
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) Transport 32004R0881 Nr. 82/2005
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) Transport 32016R0796 Nr. 248/2021
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA) Miljø og klima 31990R1210 Nr. 11/1994
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust) Bilateral avtale Norge-EU 32002D0187
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) Bilateral avtale Norge-EU 32006R1920
Det europeiske satellittsenter (EUSC) Bilateral avtale Norge-EU 32014D0401
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) Transport 32002R1406 Nr. 81/2003
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) Helse 32004R0851 Nr. 23/2005
Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO) 32010R0439
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) Bilateral avtale Norge-EU 31975R0337
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon) Forskning og utdanning 32019R0128 Nr. 145/2020
EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet Rettsakter 32008R0216 Nr. 163/2011
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) Schengen-avtalen 32018R1726
EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac Schengen-avtalen 32011R1077
EUs politiakademi (CEPOL) Bilateral avtale Norge-EU 32015R2219
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg I.II) 32002R0178 Nr. 134/2007
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) Rettsakter 32006R1907 Nr. 25/2008