EUs politiakademi (CEPOL)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2219 av 25. november 2015 om Den Europeiske Unions byrå for politiopplæring (CEPOL) som erstatter og opphever rådsbeslutning 2005/681/JIS

Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU
Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets nettside om EU-byråer med norsk deltakelse)

Cepol er et nettverk av politihøyskoler i Europa som tilbyr kurs, seminarer og konferanser for politifolk på seniornivå. Målet er å fremme samarbeid om krimi­nalitetsbekjempelse, opprettholdelse av den offentlige orden og sikkerhet.

Politi­høgskolen har status som assosiert med­lem.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2015
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon