Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Revidert EØS-notat offentliggjort 17.9.2020
EU vedtok i 2016 en dyrehelselov med ikratttredelse i 2021. EU-forordningen, som fortsatt er under vurdering med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen, inngår i en pakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002 - som innebærer at over hundre direktiver, forordninger og beslutninger reduseres til fem forordninger. Ifølge EØS-notatet er Mattilsynet og de berørte departementene positive til at regelverket på dyrehelseområdet samles med basis i en overordnet rettsakt., men peker på at EUs dyrehelselov vil ikke ivareta alle de behovene Norge har for å beholde sin gode helsestatus og for å utvikle denne videre. Det er derfor bestemt at det skal lages en nasjonal dyrehelsestrategi. Et utkast til strategi skal være klart innen utgangen av 2020.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.9.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.9.2020
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.9.2020
EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen, som skal anvendes fra 27. mars 2021, er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.
EØS-notat offentliggjort 3.9.2020

Sider