Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.12.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 6.12.2019
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.12.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2019
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det tidligere direktivet er i 2019 erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker. Direktivet er fortsatt under vurdering med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet 20.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2019
Et nytt EU-regelverket som nå er vedtatt vil gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området, samtidig som kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av inneholdet. Regelverket ble foreslått som en forordning, men Europaparlamentet og Rådet endret dette til direktiv.
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs direktiv om forretningshemmeligheter gir private og næringsdrivende et tydeligere og mer detaljert regelverk å følge for behandlingen av forretningshemmeligheter. Innlemmelse i EØS-avtalen innebærer enkelte lovendringer og krever derfor også Stortingets samtykke. Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter ble sendt på høring 26. november 2018 med høringsfrist 15. februar 2019.
EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017

Sider