Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Norsk lov kunngjort 27.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 14.2.2020
EØS-komiteen gjorde nylig vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs varemerkedirektiv fra 2015. Vedtaket krever lovendringer i Norge, Island og Liechtenstein og derfor også parlamentssamtykke før det kan tre i kraft. Lov- og samtykkeproposisjon ble fremmet av regjeringen 14. februar 2020. Direktivet reviderer og moderniserer et tidligere regelverk og hadde gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020
EU-direktivet vil fra juni 2021 gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet, ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området. Samtidig skal kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av innholdet. Regelverket ble foreslått som en forordning, men Europaparlamentet og Rådet endret dette til direktiv.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.2.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.12.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 6.12.2019
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.12.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2019
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.9.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet 20.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020
EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

Sider