Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 6.12.2019

EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2019)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/26/EU ble vedtatt 26. februar 2014 og har som formål å modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. For det første skal direktivet harmonisere regler om bedre forvaltning (good governance) og økt åpenhet og innsyn (transparency) i virksomheten til kollektive forvaltningsorganisasjoner. Det stilles strenge krav til rettighetsorganisasjonenes rapportering og til åpenhet om forvaltning, bl.a. i forhold til egne medlemmer. Disse reglene skal bidra til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med organisasjonene og at forvaltningen kan bli mer effektiv. For det andre har direktivet som formål å legge til rette for og forenkle multiterritoriell (grensekryssende) lisensiering av musikkverk for bruk på nettet. Direktivet har regler for hvordan slik lisensiering skal skje, slik at man enkelt kan klarere musikkrettigheter for flere territorier. Bestemmelsene regulerer bl.a. krav om nøyaktig oversikt over tilgjengelig repertoar og overvåkning av bruken.

Direktivet er delt opp i fem hovedavsnitt, eller avdelinger. Avdeling I inneholder alminnelige bestemmelser som regulerer formål, virkeområde og definisjoner. Avdeling II omhandler bl.a. organisatoriske regler og regler om åpenhet, innsyn og forvaltning av innkrevd vederlag. Denne delen av direktivet får anvendelse på alle typer kollektive forvaltningsorganisasjoner uansett organisasjonsform. I avdeling III gis det særskilte regler som de kollektive forvaltningsorganisasjonene må oppfylle dersom de foretar multiterritoriell lisensiering av musikkrettigheter for bruk på nettet. Avdeling IV gir bestemmelser om håndhevingstiltak, bl.a. om klagebehandling, tvisteløsning og tilsyn med organisasjonene. Avsluttende bestemmelser er gitt i avsnitt V, som bl.a. regulerer rapportering og gjennomføring. EU-landenes frist til å gjennomføre direktivet var 10. april 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke, ettersom direktivet vil kreve endringer i nasjonal lovgivning.

Direktivet inneholder til dels omfattende og detaljerte bestemmelser om hvordan forvaltningsorganisasjoner skal utøve og organisere sin virksomhet. I norsk rett er forvaltningsorganisasjoner ikke særlig regulert. Når direktivet innlemmes i EØS-avtalen vil det være nødvendig med endringer i norsk lovgivning, enten i lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), i forskrift til åndsverkloven eller eventuelt i egen lov. Det er imidlertid foreløpig usikkert hvor omfattende endringer som eventuelt vil bli nødvendig. Kulturdepartementet har involvert de norske forvaltningsorganisasjonene på området for å få oversikt over forvaltningspraksis og eventuelle konsekvenser ved innlemmelse av direktivet. Det er også opprettet et eget nordisk departementssamarbeid om direktivet. De nordiske landene som allerede har gjennomført direktivet, har gjort dette i egen lov adskilt fra sine respektive opphavsrettslover. For norsk del er også dette en nærliggende løsning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet har som formål å regulere kollektive rettighetshaverorganisasjoners virksomhet, og vil kunne få konsekvenser for rettighetshavere i Norge og deres organisasjoner. Forslagene kan også føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet ble behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett 2. juni 2014, som fant det EØS-relevant og akseptabelt.

Status
EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 186/2017 av 22. september 2017 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnloven § 26 andre ledd. Gjennom Prop. 97 S (2017–2018) ble Stortinget bedt om å gjøre vedtak til samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Stortinget fattet slikt vedtak 10. desember 2018, jf. Innst. 90 S (2018-2019).

Kulturdepartementet sendte 6. desember 2019 ut et høringsnotat med forslag til gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
10.04.2016
Anvendelsesdato i EU
10.04.2016
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 526-552
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kulturdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.06.2018
Høring
Høring publisert
06.12.2019
Høringsfrist
07.02.2019
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro