Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med høringsfrist 27.8.2021
Europakommisjonen la 30. juli 2021 fram forslag til styrking av personvernlovgivningen knyttet til ting på nett med hensvisning til blant annet Forbrukerrådets undersøkelse i 2016 av manglende forbrukerbeskyttelse knyttet til internettilkoblede leker. Forbrukerrådet fulgte opp saken med et seminar i Europaparlamentet i 2017. - Lovverket er ikke rustet for møtet med internettilkoblede produkter og de utfordringene dette skaper. Vi er alle tjent med at norske og EU-politikere samarbeider, slik at vi raskt kan få på plass regler som skaper trygghet for alle forbrukere, uttalte daværende forbrukerdirektør Randi Flesland i møtet med EU-politikerne.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 19.7.2021
Høring om erfaringene regelverket igangsatt av Kommisjonen 19.7.2021 med frist 25.10.2021
EØS-komiteen gjorde 5. februar 2021 vedtak om innlemmelse av EU-direktivet om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider var fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.7.2021 med frist 15.10.2021
Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende i desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ville Norge, Island og Liechtenstein ikke innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen senket for øvrig maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.7.2021 med frist 15.10.2021
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon ble oppdatert i 2018. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. De nye bestemmelsene skal anvendes i EU-landene fra 21. desember 2020.
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.7.2021
Foto: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.06.2021
Europakommisjonen la 21. april 2021 fram forslag til et risikobasert regelverk for kunstig intelligens. Et nytt EU-organ skal overvåke oppfølgingen av regelverket som nå skal behandles av Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen presenterte samtidig en EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2021 med pressemelding
Høring igangsatt av Kommisjonen 22.6.2021 med frist 3.8.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 16.6.2021 med pressemelding
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.6.2021
EØS-notat offentliggjort 11.6.2021

Sider