Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
KOM(2018) 238
32019R1150
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
32024D1467
Konsortium for en europeisk digital infrastruktur (EUROPEUM-EDIC)
32024D1432
Åpenhet og målretting av politisk reklame
KOM(2021) 731
32024R0900
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
32024D0340
Bredbåndsforordningen 2024 Ares(2020)3207717
KOM(2023) 94
32024R1309
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser til rammeverket for en europeisk digital identitet
KOM(2021) 281
32024R1183
EU-henstilling om overgangen til kvantesikker kryptografi
32024H1101
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act)
KOM(2020) 842
32022R1925
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)
KOM(2022) 720
32024R0903
Digitale tjenester i det indre marked
KOM(2020) 825
32022R2065
EU-henstilling om gigabit-konnektivitet
32023H0539
Digitale tjenester i det indre marked: opprettelse av informasjonsdelingssystem (AGORA) Ares(2023)8430190
32024R0607
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
KOM(2018) 640
32021R0784
Cybersikkerhetsforordningen: sertifiseringsordning (EUCC)
D094305/01
32024R0482
Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer Ares(2023)3171302
C(2023) 6807
32024R0436
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer Ares(2022)8925634
C(2023) 1257
32023R1127
Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer Ares(2023)1131327
32023R1201
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer Ares(2022)8573176
32023R0814
Digitale tjenester i det indre marked: koordinering av reaksjoner på hendelser som oppstår fra spredning av ulovlig innhold
32023H2425
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr Ares(2023)3612332
C(2023) 4823
32023R2444
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen Ares(2023)2583600
C(2023) 4032
32023R1717
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner Ares(2023)3278302
D090173/01
32023R1622
Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030 Ares(2023)1032143
32023D1353
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi Ares(2022)3905386
D085222/01
32023R0138
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
KOM(2020) 823
32022L2555
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
KOM(2021) 574
32022D2481
Dataforvaltningsforordningen (DGA)
KOM(2020) 767
32022R0868
Digital sikkerhet i energisektoren
32019H0553
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
32019H0534
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
32017H1584

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
D067535/02
32020R1070 Nr. 277/2021
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammendrag
D064807/02
32019R2243 Nr. 276/2021
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
KOM(2016) 591
32018R1971 Nr. 274/2021
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
KOM(2016) 590
32018L1972 Nr. 275/2021
Cybersikkerhetsforordningen
KOM(2017) 477
32019R0881 Nr. 22/2023
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
D069060/01
32020D1669 Nr. 240/2023
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
KOM(2017) 495
32018R1807 Nr. 240/2023
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
KOM(2018) 234
32019L1024 Nr. 190/2022
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser Ares(2020) 4402575
32021R0654 Nr. 335/2022
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
KOM(2011) 877
32013L0037 Nr. 59/2017
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
32008D0393 Nr. 47/2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Ekomdirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112 Ares(2022)5630342
C(2022) 9394
32023R0444 Nr. 33/2024
Utvidelse av telefonnummerserien 116: vold mot kvinner
D085615/01
32023D0468 Nr. 33/2024
Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og sperra domenenamn
D084320/01
32022R1862 Nr. 34/2024
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
D077959/02
32022D0173 Nr. 253/2022
Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
32021D1730 Nr. 255/2022
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
D072717/02
32021D1067 Nr. 306/2021
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
KOM(2016) 43
32017D0899 Nr. 153/2018
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
D058564/01
32019R0296 Nr. 166/2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
D059700/03
32019D0235 Nr. 126/2019
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
KOM(2016) 589
32017R1953 Nr. 33/2018
Varslingsrutiner ved brudd på persondatasikkerheten
32013R0611 Nr. 154/2016
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser
D032566/02
32014D0276 Nr. 191/2014
Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon
32010D0267 Nr. 128/2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
32009D0766 Nr. 94/2012
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
KOM(2008) 762
32009L0114 Nr. 135/2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
e-handelsdirektivet om elektronisk handel
32000L0031 Nr. 91/2000
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter ARES-2018-6427186
KOM(2021) 547
32022L2380 Nr. 238/2023
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
KOM(2018) 434
32021R0694 Nr. 264/2021
Radiodirektivet 2014
KOM(2012) 584
32014L0053 Nr. 89/2016
Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
KOM(2000) 393
32002L0021 Nr. 11/2004
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
32022D2324 Nr. 32/2024
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
D055347/05
32018D1523 Nr. 60/2021
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kontroll og rapportering
D055346/06
32018D1524 Nr. 353/2021
Nettilgjengelighetsdirektivet
KOM(2012) 721
32016L2102 Nr. 59/2021
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
KOM(2000) 392
32002L0022 Nr. 11/2004
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
KOM(2013) 48
32016L1148 Nr. 21/2023
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
32018R0151 Nr. 21/2022
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern Ares(2021)4869421
C(2021) 7672
32022R0030 Nr. 317/2022
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
KOM(2012) 238
32014R0910 Nr. 22/2018
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
KOM(2018) 630
32021R0887 Nr. 27/2023
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
D077899/01
32022D0179 Nr. 161/2023
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser
32022D2307 Nr. 161/2023
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz
D077106/01
32022D0172 Nr. 256/2022
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
KOM(2013) 627
32015R2120 Nr. 92/2016
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
32022D0180 Nr. 254/2022
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
KOM(2000) 386
32002L0020 Nr. 11/2004
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)
32019D0612(01) Nr. 63/2023
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
KOM(2000) 384
32002L0019 Nr. 11/2004
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
KOM(2021) 85
32022R0612 Nr. 189/2022
Bredbåndsdirektivet 2014
KOM(2013) 147
32014L0061 Nr. 152/2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
32021R2228 Nr. 152/2022
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)
32021D1878 Nr. 154/2022
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
KOM(2014) 367
32015R2240 Nr. 162/2016
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
C(2020) 3075
32020R1083 Nr. 119/2021
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
KOM(2018) 231
32019R0517 Nr. 83/2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
32020R0857 Nr. 119/2021
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
D068310/02
32020D1426 Nr. 58/2021
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
D062806/02
32019D1345 Nr. 312/2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
D061687/02
32019D0785 Nr. 239/2019
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
D057480/01
32018D1538 Nr. 216/2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
D070825/01
32020R2082 Nr. 118/2021
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
D066168/02
32020D0636 Nr. 57/2021
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
D066169/02
32020D0590 Nr. 57/2021
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
D066167/02
32020D0667 Nr. 57/2021
Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
KOM(2011) 402
32012R0531 Nr. 173/2012
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
31997L0013 Nr. 37/1999
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
C(2018) 8383
32019R0320 Nr. 158/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
D041185/02
32015D1984 Nr. 242/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
D040097/02
32015D1505 Nr. 167/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
D040098/02
32015D1506 Nr. 167/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
D040106/02
32015R1501 Nr. 242/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
32015D0296 Nr. 242/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
32015R1502 Nr. 242/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
32016D0650 Nr. 167/2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
32015R0806 Nr. 167/2019
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
32019D0784 Nr. 262/2019
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
32018D0743 Nr. 241/2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
D059612/01
32018R1979 Nr. 86/2019
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
D055548/02
32018D0661 Nr. 194/2018
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
32003L0098 Nr. 105/2005
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
D055554/01
32018D0637 Nr. 193/2018
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
D051562/01
32017R1354 Nr. 145/2018
Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr
31999L0005 Nr. 48/2000
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018
D054096/01
32017R2311 Nr. 151/2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
D053371/01
32017D2077 Nr. 150/2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
D051967/01
32017D1438 Nr. 240/2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
D051968/01
32017D1483 Nr. 240/2017
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
D048587/02
32017D0191 Nr. 183/2017
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
D048078/01
32016D2317 Nr. 143/2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
D034244/01
32014D0702 Nr. 53/2016
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
D026437/03
32013D0752 Nr. 190/2014
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
D029489/02
32013D0654 Nr. 227/2014
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
32011D0485 Nr. 172/2012
Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
32010H0167 Nr. 201/2013
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
32005D0928 Nr. 22/2007
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
32006D0804 Nr. 84/2008
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
32007D0131 Nr. 162/2007
Harmonisering av frekvenser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
32011D0829 Nr. 39/2013
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
32008D0671 Nr. 96/2009
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
32008D0432 Nr. 83/2009
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
32008D0294 Nr. 31/2009
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
32010D0368 Nr. 108/2012
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
32010D0166 Nr. 100/2011
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr
32014D0641 Nr. 58/2015
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
32005D0513 Nr. 61/2006
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
32007D0090 Nr. 11/2008
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
32009D0381 Nr. 98/2011
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
32006D0771(01) Nr. 84/2008
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
32005D0050 Nr. 148/2005
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
32007D0098 Nr. 162/2007
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz
32008D0673 Nr. 96/2009
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
KOM(2011) 665
32013R1316 Nr. 157/2014
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering
KOM(2010) 521
32013R0526 Nr. 130/2014
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
KOM(2016) 399
32017R0920 Nr. 105/2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
D048235/02
32016R2292 Nr. 105/2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
32016R2286 Nr. 105/2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2016
D041713/03
32015R2352 Nr. 92/2016
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
KOM(2003) 63
32004R0460 Nr. 103/2005
Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
D044443/03
32016D0687 Nr. 242/2016
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
KOM(2008) 583
32009D0922 Nr. 80/2010
Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer
32016D0339 Nr. 153/2016
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
32015R0516 Nr. 271/2015
Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester
32015D0750 Nr. 220/2015
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2014)
32014D0207 Nr. 282/2014
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
KOM(2008) 106
32008D1351 Nr. 75/2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft