Toppnivådomenet .eu

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 733/2002 av 22. april 2002 om innføring av toppnivådomenet .eu

Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.1.2022

Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets forordning 733/2002/EF om opprettelse av .eu og toppdomene og danner med dette det rettslige grunnlag for opprettelsen av et eget toppdomene i EU.
Forordningen oppstiller prinsippene for etableringen av .eu-toppdomenet og angir rammeverket for den videre forvaltningen av toppdomenet. Opprettelsen av et .eu-toppdomene ventes å ha positiv innvirkning på handel via Internett innen EU og derigjennom fremme handelen og konkurransen i det indre marked. Opprettelsen av .eu er et ledd i Kommisjonens eEurope-initiativ.

Merknader
Hjemmel for forordningen er Romatraktaten artikkel 156 og 154.

.eu-domenet vil være et parallelt system til .no-domenet, og vil ikke i seg selv kreve endringer i dagens norske system. Regelverket for .no-domenet er nedfelt i forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener av 1. august 2003 nr. 990 (domeneforskriften), fastsatt med hjemmel i lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven) §§ 7-1 og 10-1 annet ledd.

Norske bedrifter, organisasjoner, myndigheter og privatpersoner ble tidligere nektet adgang til å registrere sitt navn under .eu. Grunnvilkåret for registrering er nedfelt i forordningens artikkel 2 b), og går ut på at den som søker om en domeneregistrering må være etablert ”within the Community”. Kommisjonen tolket dette dit hen at søkere etablert innen norsk territorium faller utenfor ordningen. Etter Kommisjonens syn skulle ”within the Community” forstås avgrenset til medlemsstatenes geografiske område. En slik forståelse er ikke i tråd med den vanlige forståelsen av geografisk område for rettsakter som tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonen snudde imidlertid i denne saken våren 2012 hvilket medfører at det nå gis adgang til registrering under .eu for norske aktører.

Innlemming av forordningen vil medføre endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt NHO som prinsipalt ønsker full deltakelse under .eu. Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningen gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten fremstår som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Forordningen er vedtatt. Første fase med registreringer skal etter EUs tidsplan starte i 4. kvartal 2005. Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 1-5
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R0733
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro