Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Politikkdokument Rettsakt Faktaark Utgitt
KOM(2024) 81 Hvitbok om digital infrastruktur
KOM(2024) 77 Det indre marked - statusrapport 2024
KOM(2020) 613 Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl
KOM(2024) 62 EU-strategi om industriell karbonhåndtering for EU
KOM(2024) 63 EU-strategi om veien til klimanøytralitet innen 2050
KOM(2024) 33 Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
KOM(2024) 36 Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren (2018-2022)
KOM(2024) 14 Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter
KOM(2024) 26 EU-henstilling om styrking av forskningssikkerheten
KOM(2024) 28 EU-strategi for å øke startups og innovasjon innen kunstig intelligens
KOM(2024) 43 Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk
KOM(2023) 792 Statusrapport om helseberedskap (2023)
KOM(2023) 637 Informasjon i det indre marked: krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland
KOM(2023) 636 Informasjon i det indre marked: endringsbestemmelser om krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland
KOM(2022) 174 Beskyttelse av geografiske betegnelser for håndverks- og industrielle produkter
KOM(2023) 783 Det europeiske kjemikaliebyrå: omfordeling av oppgaver og styrking av samarbeid mellom kjemikaliebyråer
KOM(2023) 779 Felles kjemikalieplattform: tilgang til data
KOM(2023) 781 Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: oppgaver til Det europeiske kjemikaliebyrå
KOM(2023) 770 Dyretransportforordningen (forslag 2023)
KOM(2023) 769 Dyrevelferd for katter og hunder
KOM(2023) 757 EU-strategi for el-nett
KOM(2023) 777 Kommunikasjonsverndirektivet: forlengelse av unntaksbestemmelser ved bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nett
KOM(2023) 738 Arbeidsmiljødirektivet: beskyttelse mot kreftfremkallende stoffer, mutagener eller reproduksjonstoksiske stoffer
KOM(2023) 751 EU-strategi om et felles europeisk mobilitetsdatarom
KOM(2023) 752 Passasjerrettigheter ved multimodale reiser
KOM(2023) 753 Håndheving av passasjerrettigheter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 905 Pakkereisedirektivet 2015: endringsbestemmelser
KOM(2023) 739 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: tiakloprid
KOM(2023) 755 Schengen-regler for å motvirke migrantsmugling
KOM(2023) 732 Innovasjonsfondet: gjennomføringsrapport 2022
KOM(2023) 728 Rammeverk for skogsovervåkning
KOM(2023) 733 Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Serbia
KOM(2023) 715 EU-strategi for kunnskaps- og talentmobilitet
KOM(2023) 719 EU-henstilling om læringsmobilitet
KOM(2023) 702 Intermodal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2023) 698 Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne: tredjelandsborgere
KOM(2023) 650 EUs energiunion - statusrapport 2023
KOM(2023) 652 Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2023
KOM(2023) 684 EUs politiske initiativ for å fremme investeringer i rene teknologier
KOM(2023) 669 EUs handlingsplan for vindkraft
KOM(2023) 672 EUs håndtering av medisinmangel
KOM(2023) 655 Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2021
KOM(2023) 653 EUs klimainnsats: framdriftsrapport 2023
KOM(2023) 643 Rapporteringskrav for traktor og motorsykler
KOM(2023) 639 Rapporteringskrav for næringsmidler, utendørsstøy, pasientrettigheter og radioutstyr
KOM(2023) 591 Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart
KOM(2023) 592 Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart
KOM(2023) 584 Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser
KOM(2023) 660 Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 596 Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser
KOM(2023) 593 Rapporteringskrav innen finansielle tjenester og investeringsstøtte
KOM(2023) 647 Avvikling av nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker
KOM(2023) 649 Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet: endringsbestemmelser
KOM(2023) 638 Kommisjonens arbeidsprogram for 2024
KOM(2022) 658 Digitalisering av søknader om Schengenvisum: elektronisk visumetikett
KOM(2023) 335 Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’)
KOM(2023) 577 Demografisk endring i Europa: en verktøykasse for handling
KOM(2023) 566 EU-erklæring om sykling
KOM(2023) 569 Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumgebyr for Gambia
KOM(2023) 442 EU-initiativ om Web 4.0 og virtuelle verdener
KOM(2023) 568 Visumforordningen: endringsbestemmelser om Etiopia
KOM(2023) 558 Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling
KOM(2023) 570 Digital Decade - statusrapport 2023
KOM(2023) 535 SMB-støttepakke
KOM(2023) 526 EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur
KOM(2023) 501 Digital trygdekoordinering
KOM(2023) 515 Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene
KOM(2023) 499 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
KOM(2023) 502 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania
KOM(2023) 498 Elektronisk merking av storfe
KOM(2022) 349 Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser
KOM(2023) 642 EUs visumpolitikk: revisjon av visumfritaksmekanismen
KOM(2023) 459 Europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak
KOM(2023) 395 Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
KOM(2023) 443 Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
KOM(2023) 402 Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
KOM(2023) 410 Robust og bærekraftig bruk av EUs naturressurser
KOM(2023) 411 Planter fremstilt ved genomiske teknikker (NGT)
KOM(2023) 420 Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 376 Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling
KOM(2023) 367 Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023)
KOM(2023) 360 EU-rammeverk for tilgang til finansielle data
KOM(2023) 368 Digitale eurotjenester
KOM(2023) 366 Betalings- og e-pengetjenestedirektiv (forslag 2023)
KOM(2023) 356 Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023
KOM(2023) 237 Støtte til ammunisjonsproduksjon
KOM(2023) 667 Det europeiske administrasjonsområdet (ComPAct)
KOM(2023) 317 Rammeverk for bærekraftig finansiering
KOM(2023) 314 Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
KOM(2020) 610 Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR)
KOM(2023) 296 Globalt digitalt helsesertifikatnettverk etablert av WHO
KOM(2023) 273 Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 269 Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
KOM(2023) 271 Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 270 Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
KOM(2023) 272 Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
KOM(2023) 278 PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
KOM(2023) 279 Styrket forbrukervern: regler for ikke-profesjonelle investorer
KOM(2023) 256 Minstekrav til hvileperioder for persontransport utenfor rute
KOM(2023) 274 Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023