Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
SMB-støttepakke
12.09.2023
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
12.09.2023
Digital trygdekoordinering
06.09.2023
Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.09.2023
EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur
06.09.2023
EU-regelverk for foreningers aktiviteter på tvers av grensene
05.09.2023
Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene
05.09.2023
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania
01.09.2023
Elektronisk merking av storfe
30.08.2023
Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023)
28.07.2023
Europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak
28.07.2023
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
14.07.2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023)
13.07.2023
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
11.07.2023
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (revisjon)
11.07.2023
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
11.07.2023
Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
10.07.2023
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling
06.07.2023
Robust og bærekraftig bruk av EUs naturressurser
05.07.2023
Direktiv om jordhelse
05.07.2023
Avfallsrammedirektivet 2008 (revisjon)
05.07.2023
Planter fremstilt ved genomiske teknikker
05.07.2023
GDPR: prosessregler for håndheving
04.07.2023
Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023
29.06.2023
Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023)
28.06.2023
Betalings- og e-pengetjenestedirektiv (forslag 2023)
28.06.2023
Digitale eurotjenester
28.06.2023
EU-rammeverk for tilgang til finansielle data
28.06.2023
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
13.06.2023
Rammeverk for bærekraftig finansiering
13.06.2023
Helhetlig tilnærming til mental helse
07.06.2023
Globalt digitalt helsesertifikatnettverk etablert av WHO
05.06.2023
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
01.06.2023
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
01.06.2023
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
01.06.2023
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
01.06.2023
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
01.06.2023
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport
24.05.2023
Regler for detaljinvestorer
24.05.2023
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
24.05.2023
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023
16.05.2023
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023)
15.05.2023
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
04.05.2023
Støtte til ammunisjonsproduksjon
03.05.2023
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
28.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler (revisjon 2023)
27.04.2023
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
27.04.2023
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
27.04.2023
Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP)
27.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (revisjon 2023)
27.04.2023
Tvangslisens for krisehåndtering
27.04.2023
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens
26.04.2023
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
26.04.2023
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
21.04.2023
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
19.04.2023
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser
19.04.2023
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser
19.04.2023
Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
18.04.2023
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
18.04.2023
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter
18.04.2023
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
18.04.2023
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
18.04.2023
Cybersolidaritetsforordningen
18.04.2023
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
17.04.2023
EUs konkurransepolitikk i 2022
04.04.2023
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
30.03.2023
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
29.03.2023
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
22.03.2023
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
22.03.2023
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år
16.03.2023
EUs langsiktige konkurranseevne (2023)
16.03.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer
16.03.2023
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang
16.03.2023
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
16.03.2023
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
14.03.2023
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
14.03.2023
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked
14.03.2023
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
01.03.2023
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
01.03.2023
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
01.03.2023
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter
27.02.2023
Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
27.02.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
27.02.2023
Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
23.02.2023
Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk
15.02.2023
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag)
14.02.2023
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
13.02.2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
07.02.2023
Grønn klimanøytral industristrategi 2023
01.02.2023
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa
25.01.2023
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
24.01.2023
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
20.01.2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
06.01.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
19.12.2022
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Veien til et sterkere clearingsystem i EU
07.12.2022

Sider