Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-terapi
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier
05.05.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
03.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
Bærekraftsrapportering for bedrifter
22.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
Maskindirektivet (2020-forslag)
21.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
Europeisk regelverk om kunstig intelligens (AI-loven)
21.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Henstilling om europeisk barnegaranti
24.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
17.03.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere
17.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
Likelønn for menn og kvinner: gjennomsiktighet og håndhevelse
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
24.02.2021
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Felleseuropeisk forskningsprogram om måleteknikk under Horisont Europa (2021-2027)
23.02.2021
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa
23.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
18.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
15.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Landbruksstatistikk om input og output
02.02.2021
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)
01.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
25.01.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
25.01.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
19.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
15.12.2020
Et konkurransedyktig og digitalt marked i Europa
15.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
10.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
10.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS): innlegging av meldinger fra Europol
09.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
27.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Europeisk regelverk for datastyring: sikker infrastruktur for datadeling
25.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
EU-strategi for vindkraft til havs
19.11.2020
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
18.11.2020
Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
13.11.2020
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
11.11.2020
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
11.11.2020
Europeisk helseberedskapsunion
11.11.2020
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
11.11.2020
Ytterligere covid-19-tiltak
28.10.2020
Passende minstelønninger i EU
28.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
14.10.2020
Ren energi: statusrapport om konkurranseevnen 2020
14.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet
24.09.2020
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet
24.09.2020
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
24.09.2020
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020) om EUs fingeravtrykksdatabase
23.09.2020
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020) om EUs fingeravtrykksdatabase
23.09.2020
Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
23.09.2020
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
22.09.2020
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
22.09.2020
Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
22.09.2020
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
22.09.2020
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
18.09.2020
EUs klimaplan for 2030
17.09.2020
Kommunikasjonsverndirektivet (unntaksforslag 2020): midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
10.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
07.09.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020

Sider