Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Europeisk universitetsstrategi
18.01.2022
EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid
18.01.2022
EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft
14.01.2022
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
13.01.2022
EUs narkotikabyrå (revisjon)
12.01.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om oppkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
22.12.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
20.12.2021
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
17.12.2021
Bygningsenergidirektivet (2021-revisjonsforslag)
15.12.2021
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet
15.12.2021
Bærekraftige karbonkretsløp
15.12.2021
Miljøkriminalitetsdirektivet (2021-revisjonsforslag): strafferettslig vern av miljøet
15.12.2021
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
14.12.2021
EU-handlingsplan for grensekryssende passasjertransport med tog
14.12.2021
Ny EU-ramme for bytrafikk
14.12.2021
Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU
14.12.2021
EU-henstilling om sosiale og yrkesmessige sider ved overgangen til klimanøytralitet
14.12.2021
Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
14.12.2021
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
14.12.2021
EU-henstilling om individuelle læringskontoer
10.12.2021
Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi
09.12.2021
Styrking av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
09.12.2021
EU-henstilling om operasjonelt politisamarbeid mellom Schengen-landene
08.12.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
07.12.2021
Felles håndtering av covid-19-utfordringer
01.12.2021
Henstilling om koordinert tilnærming til lettelse av fri bevegelse i forbindelse med covid-19-pandemien
25.11.2021
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
25.11.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
25.11.2021
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
25.11.2021
Åpenhet og målretting av politisk reklame
25.11.2021
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
25.11.2021
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
25.11.2021
Felles europeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP)
25.11.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
25.11.2021
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
23.11.2021
EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021
18.11.2021
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
17.11.2021
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
17.11.2021
EU-strategi om sunn jord for 2030
17.11.2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
28.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
27.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav
27.10.2021
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
27.10.2021
EUs energiunion - statusrapport 2021
26.10.2021
Ren energi: status for utviklingen av konkurranseevnen 2021
26.10.2021
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2021
26.10.2021
Det europeiske CO2-markedet: statusrapport for 2020
26.10.2021
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2019
26.10.2021
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022
19.10.2021
Europeisk år for unge 2022
14.10.2021
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
14.10.2021
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
23.09.2021
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
22.09.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
22.09.2021
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
22.09.2021
Sikring av relevant medisinsk utstyr i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå
16.09.2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
15.09.2021
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
15.09.2021
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
08.09.2021
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021)
19.08.2021
Integrert landbruksstatistikk: endringsbestemmelser
12.08.2021
EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien
05.08.2021
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
05.08.2021
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
20.07.2021
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
20.07.2021
Hvitvaskingsforordningen
20.07.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
16.07.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.07.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
15.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
14.07.2021
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
14.07.2021
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
14.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
14.07.2021
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
14.07.2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
14.07.2021
EUs karbongrensejusteringsmekanismen (klimatoll)
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
14.07.2021
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
14.07.2021
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
EU-standard for grønne obligasjoner
06.07.2021
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
30.06.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser om et rammeverk for en europeisk digital identitet
03.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
02.06.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
31.05.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021

Sider