Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2021) 240 EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
KOM(2021) 236 EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
KOM(2021) 355 EU-strategi for covid-19-behandling
KOM(2021) 350 Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
KOM(2021) 219 Forbedring av EUs lovgivningsprosess
KOM(2021) 811 Ny EU-strategi for bymobilitet
KOM(2021) 188 Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
KOM(2021) 205 EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
KOM(2021) 141 EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
KOM(2021) 129 Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
KOM(2021) 118 Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
KOM(2021) 102 Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
KOM(2021) 778 Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi
KOM(2021) 70 Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
KOM(2021) 78 Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
KOM(2021) 35 Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
KOM(2022) 141 EU-strategi for bærekraftige tekstiler
KOM(2021) 82 EU-strategi for klimatilpasning
KOM(2021) 324 Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
KOM(2020) 831 Beredskapstiltak for brexit uten avtale
KOM(2020) 786 EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
KOM(2020) 784 Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
KOM(2020) 777 EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
KOM(2020) 760 Handlingsplan for immaterialrett i Europa
KOM(2020) 741 EU-strategi for havvind og offshore fornybar energi
KOM(2021) 50 Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
KOM(2020) 724 Europeisk helseberedskapsunion
KOM(2021) 323 EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
KOM(2020) 687 Ytterligere covid-19-tiltak
KOM(2020) 690 Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
KOM(2020) 663 Strategi for reduserte utslipp av metan
KOM(2020) 662 Strategi for renovasjon av bygninger
KOM(2021) 101 EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
KOM(2020) 680 Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
KOM(2020) 667 EU-strategi for kjemikalier
KOM(2020) 950 EUs energiunion - statusrapport 2020
KOM(2020) 953 Ren energiteknologi: statusrapport utviklingen i 2020
KOM(2020) 951 Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
KOM(2021) 400 Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
KOM(2020) 624 Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
KOM(2020) 592 EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
KOM(2020) 591 EU-pakke for digital finans
KOM(2020) 562 EUs klimaplan for 2030
KOM(2020) 493 Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
KOM(2020) 474 EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
KOM(2020) 608 Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
KOM(2020) 606 Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
KOM(2020) 625 Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
KOM(2020) 316 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
KOM(2020) 318 Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
KOM(2020) 324 Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
KOM(2020) 302 EUs konkurransepolitikk i 2019
KOM(2020) 301 EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
KOM(2020) 299 EU-strategi for energisystemintegrasjon
KOM(2020) 628 Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
KOM(2020) 696 Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
KOM(2020) 789 EU-strategi om bærekraftig og smart transport
KOM(2020) 274 EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
KOM(2020) 761 EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
KOM(2020) 245 EU-strategi for covid-19-vaksiner
KOM(2020) 381 EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
KOM(2020) 550 EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 169 Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 115 Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
KOM(2020) 112 Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
KOM(2020) 98 Handlingsplan for en sirkulær økonomi
KOM(2020) 94 Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
KOM(2020) 93 Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
KOM(2020) 103 SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
KOM(2020) 102 Europeisk industristrategi 2020
KOM(2020) 788 Europeisk klimapakt
KOM(2020) 152 EU-likestillingsstrategi 2020-2025
KOM(2020) 64 Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
KOM(2020) 67 Europas digitale fremtid
KOM(2020) 66 Europeisk datastrategi
KOM(2020) 65 Hvitbok om kunstig intelligens
KOM(2021) 44 Europeisk krefthandlingsplan
KOM(2020) 50 Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
KOM(2020) 37 Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
KOM(2020) 14 Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
KOM(2019) 640 Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
KOM(2019) 559 EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
KOM(2019) 486 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
KOM(2019) 497 Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
KOM(2019) 349 Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
KOM(2019) 339 EUs konkurransepolitikk i 2018
KOM(2019) 316 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
KOM(2019) 178 Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
KOM(2019) 186 Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
KOM(2019) 176 EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
KOM(2019) 177 Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
KOM(2019) 128 EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
KOM(2019) 83 Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
KOM(2019) 22 Mot et bærekraftig Europa innen 2030
KOM(2019) 17 Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
KOM(2019) 168 Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
KOM(2018) 795 EU-plan for fremme av kunstig intelligens
KOM(2018) 773 EU-klimavisjon for 2050
KOM(2018) 764 Harmoniserte standarder for det indre marked
KOM(2018) 772 Status for det indre marked (2018)