Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Politikkdokument Rettsakt Faktaark Utgitt
KOM(2023) 356 Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023
KOM(2023) 237 Støtte til ammunisjonsproduksjon
KOM(2023) 667 Det europeiske administrasjonsområdet (ComPAct)
KOM(2023) 317 Rammeverk for bærekraftig finansiering
KOM(2023) 314 Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
KOM(2020) 610 Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR)
KOM(2023) 296 Globalt digitalt helsesertifikatnettverk etablert av WHO
KOM(2023) 273 Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 269 Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
KOM(2023) 271 Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 270 Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
KOM(2023) 272 Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
KOM(2023) 278 PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
KOM(2023) 279 Styrket forbrukervern: regler for ikke-profesjonelle investorer
KOM(2023) 256 Minstekrav til hvileperioder for persontransport utenfor rute (turistbuss)
KOM(2023) 274 Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023
KOM(2023) 306 Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023)
KOM(2023) 189 Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
KOM(2023) 226 Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
KOM(2023) 224 Tvangslisens for krisehåndtering
KOM(2023) 221 Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
KOM(2023) 222 Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
KOM(2023) 223 Supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler (revisjon)
KOM(2023) 231 Supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (revisjon)
KOM(2023) 192 Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 193 EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 191 EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
KOM(2023) 190 EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens
KOM(2023) 207 EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter
KOM(2023) 201 Frokostdirektivene: endringsbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
KOM(2023) 228 Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser
KOM(2023) 227 Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser
KOM(2023) 229 Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
KOM(2021) 551 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
KOM(2023) 206 Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
KOM(2023) 205 Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
KOM(2023) 208 Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
KOM(2023) 209 Cybersolidaritetsforordningen
KOM(2023) 217 Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
KOM(2023) 194 EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
KOM(2023) 184 EUs konkurransepolitikk i 2022
KOM(2023) 178 Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
KOM(2023) 177 Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
KOM(2023) 162 EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år
KOM(2023) 155 Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
KOM(2023) 166 Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
KOM(2023) 168 EUs langsiktige konkurranseevne (2023)
KOM(2023) 161 Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
KOM(2023) 165 Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang
KOM(2023) 160 Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer (CRMA)
KOM(2023) 146 Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
KOM(2023) 147 REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
KOM(2023) 124 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
KOM(2023) 122 Særlige regler for legemidler til mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
KOM(2023) 128 Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
KOM(2023) 127 Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 126 CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
KOM(2023) 98 Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om digital merking av produkter
KOM(2023) 348 GDPR: prosessregler for håndheving
KOM(2023) 94 Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 76 Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk
KOM(2023) 71 Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
KOM(2023) 63 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (2024)
KOM(2023) 62 Grønn klimanøytral industristrategi 2023
KOM(2005) 651 Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten: endringsbestemmelser om kabotasje og internasjonal trampfart
KOM(2023) 148 Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (forordning)
KOM(2023) 45 EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
KOM(2023) 31 Europeisk befolknings- og boligstatistikk
KOM(2023) 298 Helhetlig tilnærming til mental helse
KOM(2018) 394 Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
KOM(2023) 533 Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
KOM(2024) 45 EU-henstilling om fremme av vaksinasjon mot kreftfremkallende virus
KOM(2023) 10 Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
KOM(2022) 721 Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 729 API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 762 Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
KOM(2022) 760 Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
KOM(2022) 761 Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
KOM(2022) 696 Veien til et sterkere clearingsystem i EU
KOM(2022) 697 Tiltak for reduksjon av uforholdsmessig stor eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
KOM(2022) 698 Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
KOM(2022) 688 Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet
KOM(2023) 462 Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023)
KOM(2022) 669 Statusrapport om helseberedskap (2022)
KOM(2022) 659 Merking av økologisk fôr til kjæledyr
KOM(2022) 667 Designdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2023) 512 Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne
KOM(2022) 710 Europeisk samvirkepolitikk for digitale offentlige tjenester
KOM(2022) 720 EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)
KOM(2022) 636 Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia i Schengenområdet
KOM(2022) 643 Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2022
KOM(2022) 592 Bærekraftig utvikling av den europeiske algesektoren
KOM(2022) 586 Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
KOM(2022) 571 Korttidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data
KOM(2022) 514 EUs klimainnsats: fremdriftsrapport 2022
KOM(2022) 546 Straksbetalinger i euro
KOM(2022) 542 Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 541 Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 540 Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
KOM(2022) 551 EU-henstilling om koordinerte tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur