Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2018) 734 EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
KOM(2018) 800 Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
KOM(2018) 703 EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
KOM(2018) 686 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
KOM(2018) 645 Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
KOM(2018) 482 EUs konkurransepolitikk i 2017
KOM(2018) 269 EU-strategi for unge 2019-2027
KOM(2018) 267 En ny europeisk dagsorden for kultur
KOM(2018) 268 Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
KOM(2018) 283 EU-strategi for automatisert mobilitet
KOM(2018) 330 Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
KOM(2018) 293 Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
KOM(2018) 320 Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
KOM(2018) 306 En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
KOM(2018) 273 Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
KOM(2018) 245 Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
KOM(2018) 237 Kunstig intelligens for Europa
KOM(2018) 233 Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
KOM(2018) 236 Bekjempelse av desinformasjon på nettet
KOM(2018) 232 Mot et felles europeisk dataområde
KOM(2018) 219 Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
KOM(2018) 183 Nye rammebetingelser for forbrukerne
KOM(2018) 251 EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
KOM(2018) 89 Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
KOM(2018) 109 EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
KOM(2018) 97 EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
KOM(2018) 22 EU-handlingsplan for digital utdanning
KOM(2018) 29 Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
KOM(2017) 762 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016
KOM(2017) 707 Håndheving av regelverket for immaterialrett
KOM(2017) 718 Styrking av Europas energinettverk
KOM(2017) 773 Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
KOM(2017) 678 Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
KOM(2017) 673 Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
KOM(2017) 675 EU-pakke for renere kjøretøy
KOM(2017) 650 Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
KOM(2017) 652 Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
KOM(2018) 28 EU-strategi for plast
KOM(2017) 573 Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
KOM(2017) 572 EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
KOM(2017) 570 Bevaring og styrking av Schengenområdet
KOM(2017) 534 Vekst og samhørighet i grenseområdene
KOM(2017) 542 Revisjon av EUs finanstilsyn
KOM(2017) 479 EU-strategi for europeisk industri
KOM(2017) 453 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
KOM(2020) 822 EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2017) 339 Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
KOM(2017) 225 EU-strategi for sentrale motparter
KOM(2017) 312 EU-handlingsplan for miljørapportering
KOM(2017) 286 EU-strategi for europeisk luftfart
KOM(2017) 283 EU-strategi for veitransport
KOM(2017) 248 Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
KOM(2017) 229 Statusrapport om e-handel
KOM(2017) 255 Handlingsplan for styrking av SOLVIT
KOM(2017) 206 Europas sosiale dimensjon i 2025
KOM(2017) 250 Europeisk søyle for sosial rettigheter
KOM(2017) 148 Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
KOM(2017) 134 EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
KOM(2017) 139 EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
KOM(2017 )195 Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
KOM(2017) 2025 Hvitbok om EU-27s fremtid
KOM(2017) 63 Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
KOM(2017) 7 EU-strategi om utveksling og vern av persondata
KOM(2017) 12 EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
KOM(2017) 9 Etablering av en europeisk dataøkonomi
KOM(2016) 820 Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
KOM(2016) 793 Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
KOM(2016) 790 Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
KOM(2016) 787 Bedring av bilsikkerheten
KOM(2016) 941 Modernisering av Europas utdanningssystemer
KOM(2016) 940 Investering i Europas ungdom
KOM(2016) 769 Energipriser og -kostnader i Europa - status 2016
KOM(2016) 766 EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
KOM(2016) 763 Fremme av innovasjon for ren energi
KOM(2016) 773 Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: arbeidsplan 2016-2019
KOM(2016) 860 EU-tiltakspakke for ren energi
KOM(2016) 733 Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
KOM(2016) 739 EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
KOM(2016) 710 Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
KOM(2016) 705 Europeisk strategi for romvirksomhet
KOM(2016) 602 Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
KOM(2016) 592 En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
KOM(2016) 588 Handlingsplan for 5G i Europa
KOM(2016) 587 Mot et europeisk gigabitsamfunn
KOM(2016) 522 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
KOM(2016) 501 EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
KOM(2016) 500 Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
KOM(2016) 410 Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
KOM(2016) 356 Europeisk agenda for deleøkonomien
KOM(2016) 402 Matvarer for idrettsutøvere
KOM(2016) 393 EUs konkurransepolitikk i 2015
KOM(2015) 675 Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
KOM(2016) 381 EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
KOM(2016) 357 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
KOM(2016) 358 Europeiske standarder for det 21. århundre
KOM(2016) 320 Stimulering av grensekryssende e-handel
KOM(2016) 316 Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av EUs miljølovgivning
KOM(2016) 288 EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
KOM(2016) 230 EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
KOM(2016) 176 Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked