Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
06.06.2018
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)
06.06.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027)
06.06.2018
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
04.06.2018
EU-programmet LIFE (2021-2027)
01.06.2018
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
01.06.2018
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
31.05.2018
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027)
30.05.2018
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
30.05.2018
Erasmus+ - EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (2021-2027)
30.05.2018
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027)
30.05.2018
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
30.05.2018
Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2027)
29.05.2018
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
28.05.2018
Reduksjon av plast i miljøet
28.05.2018
Minstekrav til gjenbruk av vann
28.05.2018
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
24.05.2018
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
24.05.2018
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
24.05.2018
Motorvognforsikringsdirektivet (endringsforslag 2018) om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
24.05.2018
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
24.05.2018
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
24.05.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
24.05.2018
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
23.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet
22.05.2018
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet
22.05.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
En helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk
22.05.2018
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
17.05.2018
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
17.05.2018
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
17.05.2018
Elektronisk godsinformasjon
17.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
17.05.2018
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
16.05.2018
Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser
16.05.2018
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
16.05.2018
VIS-forordningen (endringsforslag 2018) om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
16.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
27.04.2018
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
26.04.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
26.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Viderebruksdirektivet (PSI) 2019 (revisjon) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
25.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
25.04.2018
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
25.04.2018
Vern av varslere
23.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
17.04.2018
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
17.04.2018
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden
12.04.2018
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
11.04.2018
Beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
11.04.2018
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
11.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
05.04.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
28.03.2018
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
22.03.2018
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
19.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.03.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
14.03.2018
Visumforordningen endringsbestemmelser
14.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
14.03.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
13.03.2018
Sosial trygghet for tilsatte og selvstendig næringsdrivende
13.03.2018
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
12.03.2018
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
08.03.2018
Drikkevannsdirektivet 2020
01.02.2018
Vurdering av medisinsk teknologi
31.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Nøkkelkompetanser for livslang læring
17.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
Skipsavfallsdirektivet 2019 (revisjon)
16.01.2018
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
11.01.2018
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
21.12.2017
Soliditetskrav til verdipapirforetak
20.12.2017
Tilsyn med verdipapirforetak
20.12.2017
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.12.2017

Sider