Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/144 av 18. januar 2023 om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1108/70 om innføring av et regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei, og kommisjonsforordning (EØF) nr. 851/2006 om fastsettelse av innholdet i de ulike postene i regnskapsskjemaene i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 1108/70

Regulation (EU) 2023/144 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2023 repealing Regulation (EEC) No 1108/70 of the Council introducing an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of transport by rail, road and inland waterway, and repealing Commission Regulation (EC) No 851/2006 specifying the items to be included under the various headings in the forms of accounts shown in Annex I to Council Regulation (EEC) No 1108/70

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen har i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bekræftet deres fælles tilsagn om at ajourføre og forenkle lovgivning.

(2) For at kunne rationalisere og mindske omfanget af den gældende EU-ret er det hensigtsmæssigt at analysere den regelmæssigt og fastsætte, hvilken lovgivning der er forældet. Det er nyttigt at ophæve forældet lovgivning for at sikre, at den retlige ramme er gennemsigtig, tydelig og let at anvende for medlemsstaterne og de relevante berørte parter.

(3) I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 skal medlemsstaterne indberette infrastrukturudgifter for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje og oplysninger om benyttelsen af infrastrukturerne.

(4) Forordning (EØF) nr. 1108/70 er baseret på forældede bestemmelser og definitioner og er uoverensstemmende og uforenelig med andre, nyere retsakter, som i øjeblikket er i kraft, og hvorved medlemsstaterne forpligtes til at indberette data om investeringer i transportinfrastruktur og benyttelse af infrastruktur.

(5) Forordning (EØF) nr. 1108/70 er forbundet med uforholdsmæssigt store administrative vanskeligheder, for så vidt angår indsamlingen af data. Siden 2005 har kun fire medlemsstater forelagt de data, der kræves i henhold til forordningen.

(6) Forordning (EØF) nr. 1108/70 bør derfor ophæves for at fjerne uoverensstemmelser i Unionens retsorden, og dette bør bidrage til at forenkle EU-lovgivningen ved at fjerne en retsakt, som nu er forældet.

(7) Da forordning (EØF) nr. 1108/70 gennemføres ved forordning (EF) nr. 851/2006, mister sidstnævnte forordning sit formål med ophævelsen af forordning (EØF) nr. 1108/70. Forordning (EF) nr. 851/2006 bør derfor også ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.01.2023
Anvendelsesdato i EU
12.02.2023
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet