EU-rettsakter fra A til Å

Forsiden - Oversikt - EU-rettsakter fra A til Å
Kortnavn Faktaark EU-forslag EU-vedtak
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
Advokatdirektivet
Advokatdirektivet
Advokattjenestedirektivet
Advokattjenestedirektivet
Aerosoldirektivet om spraybokser
Aerosoldirektivet
Aerosoldirektivet (endring)
Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
AIFM-direktivet
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
Aksjonærrettighetsdirektivet:
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
AMT-direktivet
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet
AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester
AMT-direktivet om utøvelse av fjernsyns- og medievirksomhet
Åpenhetsforordningen om matvaretrygghet
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
Arbeidsmiljødirektivett
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Arbeidstakerdirektivet
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
Arbeidstidsdirektivet
Arbeidstidsdirektivet
Arbeidstidsdirektivet (endring)
Arbeidstidsdirektivet (avsluttet uten enighet)
Arbeidsutstyrsdirektivet (kodifisering)
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
Aromaforordningen
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
Årsregnskapsdirektivet
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
Asbestdirektivet
Asbestdirektivet (kodifisering)
Auksjoneringsforordningen
Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
Avfallsdirektivet (fra 12.12.2010)
Avfallsdirektivet
Avfallsdirektivet
Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
Avfallseksportforordningen
Avfallseksportforordningen
Avfallsforbrenningsdirektivet
Avfallsforbrenningsdirektivet
Avfallstransportforordningen
Avfallstransportforordningen
Avlivningsdirektivet
Avlivningsdirektivet: dyrevelferd ved slakting (til 2013)
Avlivningsforordningen
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting
Avløpsdirektivet
Avløpsdirektivet
Sommertidsdirektivet: oppheving
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet
SRM-forordningen om avviklingsmekanisme
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer
Batteridirektivet
Batteridirektivet
Berikingsforordningen
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
Betalingsdirektivet
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
Brukskontodirektivet
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
Betalingstjenestedirektivet
Betalingstjenestedirektivet
Betalingstjenestedirektivet - PSD 2
Betalingstjenestedirektivet (PSD 2)
Bilbeltedirektivet
Bilbeltedirektivet
Biociddirektivet
Biociddirektivet
Biocidforordningen
Biocidforordningen
Biocidforordningen (endring)
Biocidforordningen (endring)
Bioteknologidirektivet
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
Biproduktforordningen
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
BNI-forordningen
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
BNI-forordningen (revisjon)
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
BNP-direktivet
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Boliglånsdirektivet
Boliglånsdirektivet
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
Bompengedirektivet
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
Byggeplassdirektivet
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
Byggevaredirektivet
Byggevaredirektivet
Byggevareforordningen
Byggevareforordningen
Bygningsenergidirektivet
Bygningsenergidirektivet
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
CHP-direktivet
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
CLP-forordningen
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
Cookie-direktivet
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
Databasedirektivet
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
Deltidsdirektivet
Deltidsdirektivet
Frontex-forordningen
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
Europol
Den europeiske politienhet (Europol)
Deponidirektivet
Deponidirektivet
EU-LISA
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
EDA-forsvarsbyrået
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
EIT-forordningen
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
Eurojust
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
Europeisk solidaritetskorps (2021-2027)
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
ESF+ Det europeiske sosialfond Pluss
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
EASO-støttekontoret for asylsaker
Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO)
CEDEOP-yrkesopplæringssenter
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)
Digitalmarkedsdirektivet
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
e-handelsdirektivet
Direktivet om elektronisk handel
Utstyr på skip
Direktivet om skipsutstyr (endring)
Drikkevannsdirektivet
Drikkevannsdirektivet
Drikkevannsdirektivet (revisjon)
Drikkevannsdirektivet (revisjon)
Drivstoffdirektivet (endring)
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Dyreavlsforordningen
Dyreavlsforordningen
Dyrehelseforordningen
Dyrehelseforordningen
Dørsalgdirektivet
Dørsalgdirektivet
e-pengedirektivet
e-pengedirektivet
EASA-forordningen
EASA-forordningen: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
eIDAS-forordningen transaksjoner basert på eID
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
Eldirektivet (endring)
Elektrisitetsdirektiv III
Elektrisitetsdirektivet
Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
Elektrisitettransittdirektivet
Elektrisitettransittdirektivet (til 30.6.2004)
Elektronisk signaturdirektivet
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
ELV-direktivet
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
Emballasjedirektivet
Emballasjedirektivet
EMIR-forordningen om OTC-derivater og sentrale motparter
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
Energieffektiviseringsdirektivet
Energieffektiviseringsdirektivet
Energimerkedirektivet (til 20.7.2011)
Energimerkedirektivet (til 20.7.2011): merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
Energimerkeforordningen
Energimerkeforordningen
Energitjenestedirektivet
Energitjenestedirektivet
Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
Enkeltpersonselskapsdirektivet
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv)
ICS-direktivet om investorerstatninger
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)
ACER-forordningen
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
Erasmus-programmet
EU-programmet Erasmus (2021-2027)
Erasmus+
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
LIFE-rogrammet
EU-programmet LIFE (2021-2027)
Folkefinansieringsforordningen
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Eurodac III-forordningen
Eurodac III-forordningen
Euroforordningen
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
Europforordningen (kodifisering)
Euroforordningen: betalinger over landegrensene (kodifisering)
Europass
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
eKom-direktivet
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Interreg
Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2027)
Utslippsregisterforordningen
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
Sosialstatistikkforordningen
Europeisk sosialstatistikk
ELTIF-forodningen om langsiktige investeringsfond
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
Eurovignett-direktivet (endring)
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
Eurovignett-direktivet (endring)
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
Europvignett-direktivet
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
Eurodac
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac I)
CEPOL-politiakademiet
EUs politiakademi (CEPOL)
Vanndirektivet
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
Farlig godsdirektivet
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
Fartsskriverfororodningen
Fartsskriverforordningen
Wet lease-forordningen
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
Hvitvaskingsdirektivet (femte)
Femte hvitvaskingsdirektiv
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv)
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
Fiskehelsedirektivet
Fiskehelsedirektivet
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde)
Fjerde hvitvaskingsdirektiv
Fjernsalgsdirektivet
Fjernsalgsdirektivet
Flomdirektivet
Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
Fluorgassforordningen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
Fluorgassforordningen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
Flygelederdirektivet
Flygelederdirektivet om sertifisering av flygeledere
Flygelederforordningen
Flygelederforordningen om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere
Flypassasjerforordningen
Flypassasjererforordningen
Flypassasjerforordningen
Flypassasjerforordningen
Forbrukdirektivet
Forbrukerdirektivet
Forbrukerkjøpsdirektivet
Forbrukerkjøpsdirektivet
Forbrukerkredittdirektivet
Forbrukerkredittdirektivet
Forbrukersamarbeidsforordningen
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
Forbrukervernsamarbeidsforordningen (til 17.1.2020)
Forbrukervernsamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (til 17.1.2020)
Forbudsdirektivet
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
Fôrhygieneforordningen
Fôrhygieneforordningen
Fornybardirektivet
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi
Forretningshemmelighetsdirektivet
Forretningshemmelighetsdirektivet
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet
Forsikringsformidlingsdirektivet
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon)
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post
Forsyningssektordirektivet
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
Forsøksdyrdirektivet
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
Frekvensvedtaket
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
Fritidsbåtdirektivet
Fritidsbåtdirektivet
Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet
Fritidsbåtdirektivet (2013)
Fusjonsdirektivet (10. selskapsdirektiv)
Fusjonsdirektivet (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
Fusjonsdirektivet (3. selskapsdirektiv)
Fusjonsdirektivet (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
Fusjonsforordningen
Fusjonsforordningen
Fyrverkeridirektivet
Fyrverkeridirektivet
Følgerettsdirektivet
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
Førerkortdirektivet
Førerkortdirektivet
Førerkortdirektivet (til 2013)
Førerkortdirektivet (til 2013)
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
Gassapparatdirektivet
Gassapparatdirektivet
Gassdirektivet
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass
Gjødselforordningen
Gjødselforordningen
Gjødselforordningen (revisjon)
Gjødselforordningen (revisjon)
Glutenforordningen
Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat
Grunnvannsdirektivet
Grunnvannsdirektivet
Gruppeunntaksforordningen
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
GSM-direktivet
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
Handelsagentdirektivet
Handelsagentdirektivet
Handelspraksisdirektivet
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
Håndhevelsesdirektivet (endring)
Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
Håndhevelsesdirektivet
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
Håndhevingsdirektivet
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Havneforordningen
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
Havnestatskontrolldirektivet
Havnestatskontrolldirektivet
Havstrategidirektivet
Havstrategidirektivet
Heisedirektivet
Heisedirektivet
EØS-regler om hitteverk
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
Honningdirektivet
Honningdirektivet
Hvitvaskingsdirektivet
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
IFRS-forordningen
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Ikke-diskrimineringsdirektivet
Ikke-diskrimineringsdirektivet
ILO-forordningen om spesialutsendinger på migrasjonsområdet
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
ILUC-direktivet om biobrensel og miljøhensyn
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
IMI-forordningen
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
IMS-forordningen om sikkerhetsstyringssystem for skip
IMS-koden for sikker skipsfart
Industriutslippsdirektivet (IED)
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
Informasjonsforordningen om alternative investeringsfond
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
Innkjøpsdirektivet
Innkjøpsdirektivet
Innkjøpsdirektivet (til 18.4.2016)
Innkjøpsdirektivet (til 18.4.2016)
Innsatsfordelingsbeslutningen
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
Innsatsfordelingsforordningen for klimagassutslipp 2021-2030
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Innskuddsgarantidirektivet (1991)
Innskuddsgarantidirektivet
Innskuddsgarantidirektivet (endring)
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon)
Innskuddsgarantidirektivet: garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Insolvensdirektivet
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
Inspire-direktivet (geodata)
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
Interoperabilitetsdirektivet om samtrafikk på jernbanenettet
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
IPPC-direktivet
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
Jernbanesikkerhetsdirektivet
Jernbanesikkerhetsdirektivet
Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
Jernbanesikkerhetsdirektivet (revisjon)
Jernbanesikkerhetsdirektivet (revisjon)
Kabotasjeforordningen
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
Kalvedirektivet
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
Kapitalbevegelsesdirektivet
Kapitalbevegelsesdirektivet
Kapitaldekningsdirektivet
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv)
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Karbonlagrings­direktivet
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
Kjæledyrforordningen
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr
Kjæledyrsforordningen
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
Kollektivtransportforordningen
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
Kommunikasjonsvernforordningen
Kommunikasjonsvernforordningen
Konglomeratdirektivet
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
Konsesjonskontraktsdirektivet
Konsesjonskontraktsdirektivet
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
Kosmetikkdirektivet
Kosmetikkdirektivet
Kosmetikkforordningen
Kosmetikkforordningen
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse
Kosttilskuddsdirektivet
Kosttilskuddsdirektivet
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
Kreftdirektivet
Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
Krisehåndteringsdirektivet
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
Kvikksølvforordningen
Kvikksølvforordningen
Kvotedirektivet for CO2-handel (ETS-direktivet)
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
Kvotehandelsdirektivet (endring)
Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
Kvotehandelsdirektivet
Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
Lavspenningsdirektivet
Lavspenningsdirektivet
Lavspenningsdirektivet
Lavspenningsdirektivet (revisjon)
Legemiddeldirektivet
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
Legemiddelforordningen
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Legemiddelovervåkingsforordningen
Legemiddelovervåkingsforordningen
Pediatriforordningen
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
Leketøysdirektivet
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet)
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
Likestillingsdirektivet
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
Livsforsikringsdirektivet
Livsforsikringsdirektivet
Lokomotivførerdirektivet
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
Luftfartskvotedirektivet
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
Luftfartstjenesteforordningen
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
Luftkvalitetsdirektivet
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
Luftromsforordningen
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
Måleinstrumentdirektivet
Måleinstrumentdirektivet
Måleinstrumentdirektivet (revisjon)
Måleinstrumentdirektivet (revisjon)
Malingsdirektivet
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
Marrakechdirektivet om opphavsrett for blinde og svaksynte
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Markedsmisbruksdirektivet
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
Markedsmisbruksforordningen (MAR)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
Masseoppsigelsesdirektivet
Masseoppsigelsesdirektivet
Emballasjeforordningen
Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje)
Matinformasjons­forordningen
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
MC-forordningen
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
Medisinsk utstyrsdirektivet
Medisinsk utstyrsdirektivet
Medisinsk utstyrsfrordningen
Medisinsk utstyrsforordningen
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
Merkeforordningen for storfe
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
Dekkmerkeforordningen
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
Metallskrapforordningen
Metallskrapforordningen
Mikroregnskapsdirektivet
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene
Miljøansvarsdirektivet
Miljøansvarsdirektivet
Miljøinformasjonsdirektivet
Miljøinformasjonsdirektivet
Miljøkriminalitetsdirektivet
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
Miljømerkeforordningen
Miljømerkeforordningen
Miljørapporteringsdirektivet
Miljørapporteringsdirektivet
Miljøvirkningsdirektivet (2011)
Miljøvirkningsdirektivet
Miljøvirkningsdirektivet
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
Mineralavfallsdirektivet
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
Munn- og klovsykedirektivet
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
Mønsterdirektivet
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
Nett- og videresendingsdirektivet
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
Nettilgjengelighetsdirektivet
Nettilgjengelighetsdirektivet
NIS-direktivet om IT-sikkerhet
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
Nitratdirektivet
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
Ny matforordningen
Ny mat-forordningen om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
Matforordningen (revisjon)
Ny matforordningen (revisjon)
Næringsmiddel-imitasjonsdirektivet
Næringsmiddel-imitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
Næringsmiddelhygieneforordningen
Næringsmiddelhygieneforordningen
Oljedirektivet
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
OMF-direktivet
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Omnibus I-direktivet om europeiske finanstilsyn
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Omnibus II-direktivet om forsikrings- og verdipapirtilsyn
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
Oppgjørsdirektivet
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
Opphavsrettsdirektivet
Opphavsrettsdirektivet
Opplysningsdirektivet
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
Organdirektivet
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
Ozonforordningen
Ozonforordningen (revisjon)
Ozonforordningen
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
Pakkereisedirektivet
Pakkereisedirektivet
Pakkereisedirektivet (revisjon)
Pakkereisedirektivet (revisjon)
Pasientrettighetsdirektivet
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
Påstandsforordningen for matvarer
Påstandsforordningen for matvarer
Pengemarkedsfondsforordningen
Pengemarkedsfondsforordningen
Pengeoverføringsforordningen (revisjon)
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Pengeoverføringsforordningen
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Pensjonskassedirektivet
Pensjonskassedirektivet
Personverndirektivet
Personverndirektivet: (til 24.5.2018)
Personvernforordningen (GDPR)
Personvernforordningen (GDPR)
Plandirektivet
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
Plantevernmiddelforordningen
Plantevernmiddelforordningen
Plastforordningen
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
Postdirektivet (andre)
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
Postdirektivet (første)
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
Postdirektivet (tredje)
Postdirektivet (tredje): fullføring av det indre marked for posttjenester
PRIIPs-forordningen
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Produktansvarsdirektivet
Produktansvarsdirektivet
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Produktsikkerhetsdirektivet
Produktsikkerhetsdirektivet
Produktsikkerhetsforordningen
Produktsikkerhetsforordningen
Programvaredirektivet
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Prosedyreforordningen for statsstøtte
Prosedyreforordningen for statsstøtte
Prosedyreforordningen for statsstøtte (revisjon)
Prosedyreforordningen for statsstøtte (revisjon)
Prosedyreforordningen for statsstøtte
Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser
Prospektdirektivet
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
Prospektforordningen
Prospektdirektivet for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv)
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
PVU-forodningen om personlig verneutstyr
PVU-forordningen om personlig verneutstyr
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
Radiodirektivet
Radiodirektivet
ammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
Rapporteringsforordningen (sivil luftfart)
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
REACH-forordningen
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Referanseindeksforordningen
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
Geoblokkeringsforordningen
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet
Reklamedirektivet
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
REMIT-forordningen om energimarkedet
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
Infrastrukturforordningen (energi)
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
Returdirektivet
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv)
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
Revisjonsforordningen
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Roamingforordningen
Roamingforordningen: Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
RoHS-direktivet (farlige stoff i el-utstyr)
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
Rettshjelpsforsikringsdirektivet
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
Satellitt- og kabeldirektivet
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
Såvareforordningen
Såvareforordningen
Grenseforordningen
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
Seveso II-direktivet
Seveso II-direktivet om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
Seveso-direktivet
Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Shortsalgforordningen
Shortsalgforordningen
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
Sikkerhetsforordningen (typegodkjenning av kjøretøy)
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
EASA-forordningen om europeisk luftfart
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
EASA-byrået for flysikkerhet
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
Offshoredirektivet
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
Single European Sky II
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
Single Window-forordningen
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
SIS II-forordningen
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
SIS II-vedtaket
SIS II-vedtaket: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem
Skipsavfallsdirektivet
Skipsavfallsdirektivet
Skipsforurensningsdirektivet
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
Skipsgjenvinningsforordningen
Skipsgjenvinningsforordningen
Skipsrederforsikringsdirektivet
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
Skipsutstyrsdirektivet
Skipsutstyrsdirektivet
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
Skrulokkforordningen
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
Slaktekyllingdirektivet
Slaktekyllingsdirektivet
Sommertidsdirektivet
Sommertidsdirektivet
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter
Sporing av pyrotekniske produkter
Sprøytemiddelmaskindirektivet
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
Standardiseringsforordningen
Standardiseringsforordningen
Avfallsstatistikkforordningen
Statistikk om avfall
Statistikkforordningen
Statistikkforordningen
Statistikkforordningen
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
Stoffblandingsdirektivet
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
Stoffblandingsdirektivet: kodifisering
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre
Stoffdirektivet
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Utendørsstøydirektivet
Støy fra utstyr til utendørs bruk
Støydirektivet
Støydirektivet
Svangerskapsdirektivet
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Svinepestdirektivet
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
Svoveldirektivet
Svoveldirektivet om svovelinnhold i petroleumsprodukter
Svoveldirektivet (endringer 2005)
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovel i brennstoff for skip
Svoveldirektivet (endringer 2012)
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel
Svoveldirektivet
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
Særnærdirektivet
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
Takdirektivet om utslippsgrenser
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
Taubaneforordningen
Taubaneforordningen
Flygelederforordningen
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
Telekonkurransedirektivet
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
Tilbakeleveringsdirektivet for kulturgjenstander
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
Tilgangsdirektivet
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
Tilgjengelighetsdirektivet
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
Tillatelsesdirektivet (elektronisk kommunikasjon)
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
Tilsetningsdirektivet
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
Tilsetningsforordningen
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
Timeshare-direktivet
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
Tjenestedirektivet
Tjenestedirektivet
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
Tobakksdirektivet
Tobakksdirektivet
Traktorforordningen
Traktorforordningen
Transformatorforordningen
Transformatorforordningen
Transparensdirektivet for legemiddelpriser
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
API-direktivet om passasjeropplysninger
Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
Trygdedirektivet (likestilling)
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
Trykkbeholderdirektivet
Trykkbeholderdirektivet (kodifisering)
Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
Tunneldirektivet
Tunneldirektivet
Tunneldirektivet (revisjon)
Tunneldirektivet (revisjon)
TV-direktivet (endring)
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet
TV-direktivet
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
Typegodkjenningsdirektivet
Typegodkjenningsdirektivet for motorvogner
Typegodkjenningsforordningen
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner
Tømmerforordningen
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
Unionsborgerdirektivet
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
Urimelige avtalevilkår, Direktivet om
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
Utleiedirektivet
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
Utprøvingsdirektivet
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy
Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser
Utsendingsdirektivet
Utsendingsdirektivet
Utsettingsdirektivet (GMO)
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
CBE-direktivet om trafikkbøter
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
Vannforurensningsdirektivet
Vannforurensningsdirektivet
Våpendirektivet (kodifisering)
Våpendirektivet (kodifisering)
Varemerkedirektivet
Varemerkedirektivet
Varemerkedirektivet: revisjon
Varemerkedirektivet (revisjon)
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
Veginfrastrukturdirektivet
Veginfrastrukturdirektivet
Veiinfrastrukturdirektivet
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Veikantkontrolldirektivet
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
Verdipapiriseringsforordningen
Verdipapiriseringsforordningen
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
Verdipapirsentralforordningen
Verdipapirsentralforordningen
Anti-diskrimineringsdirektivet (forslag)
Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet
Vernetidsdirektivet
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
Verpehønsdirektivet
Verpehønsdirektivet
Veterinærkontrolldirektivet
Veterinærkontrolldirektivet
Veterinærlegemiddeldirektivet
Veterinærlegemiddeldirektivet
Veterinærlegemiddelforordningen
Veterinærlegemiddelforordningen
Viderebruksdirektivet
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
Viderebruksdirektivet (revisjon)
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
Viderebruksdirektivet
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
Vikarbyrådirektivet
Vikarbyrådirektivet
VIS-forordningen
VIS-forordningen: utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
VIS-vedtaket
VIS-vedtaket: innføring av visuminformasjonsssystemet
Visumforordningen
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum
VOC-direktivet
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
Vognkortdirektivet
Vognkortdirektivet
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
WEEE-direktivet for el-utstyr
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Økodesigndirektivet
Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
Økodesigndirektivet (fra 2010)
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter
Økologiforordningen
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
Økologiforordningen
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
Økologiforordningen (revisjon)
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)