EU-rettsakter fra A til Å (kortnavn)

Forsiden - Oversikt - EU-rettsakter fra A til Å (kortnavn)

Listen under viser vedtatte eller foreslåtte europaparlaments- og rådsrettsakter som er blitt gitt kortnavn (kallenavn). Dersom navnet også er brukt om tidligere versjoner av rettsakten, er disse utstyrt med årstall. Listen viser ikke endringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen.

Kortnavn Faktaark EU-forslag EU-vedtak
ACER-forordningen om energiregulatorer
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
Advokatdirektivet
Advokatdirektivet
Advokattjenestedirektivet
Advokattjenestedirektivet
Aerosoldirektivet om spraybokser
Aerosoldirektivet om spraybokser
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014)
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014)
AI-ansvarsdirektivet
AI-ansvarsdirektivet for kunstig intelligens
AIFM-direktivet
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
Aksjonærrettighetsdirektivet
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
Aktsomhetsdirektivet
Aktsomhetsdirektivet om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter
AMMR
Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR)
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester
AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester (endring)
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
Åpenhetsforordningen om matvaretrygghet
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
API-direktivet om passasjeropplysninger
API-direktivet om transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
Åpne datadirektivet (ODD)
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
Arbeidsmiljødirektivet
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Arbeidstakerdirektivet
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
Arbeidstidsdirektivet
Arbeidstidsdirektivet
Arbeidsutstyrsdirektivet
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
Aromaforordningen
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
Asbestdirektivet
Asbestdirektivet
Auksjoneringsforordningen
Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
Avfallsdirektivet
Avfallsdirektivet
Avfallsdirektivet (endring)
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Avfallseksportforordningen
Avfallseksportforordningen
Avfallsforbrenningsdirektivet
Avfallsforbrenningsdirektivet
Avfallsrammedirektivet
Avfallsrammedirektivet 2008
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023)
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023)
Avfallsstatistikkforordningen
Avfallsstatistikkforordningen
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
Avfallstransportforordningen 2006
Avfallstransportforordningen 2006
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting
Avløpsdirektivet
Avløpsdirektivet (1991)
Batteridirektivet
Batteridirektivet
Berikingsforordningen
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
Betalingsdirektivet 2000
Betalingsdirektivet 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
Betalingsdirektivet 2011
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
Betalingsforordningen (2023-forslag)
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
Betalingskontodirektivet
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
Bilbeltedirektivet
Bilbeltedirektivet
Biociddirektivet 1998
Biociddirektivet 1998
Biocidforordningen 2012
Biocidforordningen 2012
Bioteknologidirektivet
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
Biproduktforordningen 2002
Biproduktforordningen 2002 om produkter som ikke er beregnet for humant konsum
Biproduktforordningen 2009
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
BNI-forordningen 2003
BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
BNI-forordningen 2017
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
BNP-direktivet
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Boliglånsdirektivet
Boliglånsdirektivet
Bompengedirektivet 2004 (EETS)
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
Bredbåndsdirektivet
Bredbåndsdirektivet (2014)
Byggeplassdirektivet
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
Byggevaredirektivet 1989
Byggevaredirektivet 1989
Byggevareforordningen 2011
Byggevareforordningen 2011
Bygningsenergidirektivet 2002
Bygningsenergidirektivet 2002
Bygningsenergidirektivet 2010
Bygningsenergidirektivet 2010
Børsdirektivet
Børsdirektivet
CBE-direktivet om trafikkbøter
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene
CEDEOP-yrkesopplæringssenter
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)
CEPOL-politiakademiet
EUs politiakademi (CEPOL)
CLP-forordningen om stoffklassifisering, merking og emballering
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
Cookie-direktivet
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
Cybersikkerhetsforordningen
Cybersikkerhetsforordningen
Databasedirektivet
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
Dataforordningen (Data Act)
Dataforordningen (Data Act)
Dataforvaltningsforordningen
Dataforvaltningsforordningen (DGA)
Dekkmerkeforordningen 2009
Dekkmerkeforordningen 2009
Dekkmerkeforordningen 2020
Dekkmerkeforordningen 2020
Deltidsdirektivet
Deltidsdirektivet
Deponidirektivet
Deponidirektivet
Designdirektivet
Designdirektivet: rettslig vern av design
Designdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Designdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Digitaliseringsdirektivet
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
Digitalmarkedsdirektivet
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
Digitalt Europa-programmet (2021-2027)
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
Digitalytelsesdirektivet
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
Drikkevannsdirektivet 1998
Drikkevannsdirektivet 1998
Drikkevannsdirektivet 2020
Drikkevannsdirektivet 2020
Drivstoffdirektivet (endring)
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Dublin II-forordningen
Dublin II-forordningen
Dyreavlsforordningen
Dyreavlsforordningen
Dyrehelseforordningen
Dyrehelseforordningen
Dyretransportforordningen 2005
Dyretransportforordningen 2005
Dyreverntransportdirektivet 1991
Dyrevern under transport
Dørsalgdirektivet
Dørsalgdirektivet
e-handelsdirektivet
e-handelsdirektivet om elektronisk handel
e-pengedirektivet
e-pengedirektivet
EASA-forordningen 2002 om sivil luftfartssikkerhet
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet
EASA-forordningen 2008 om sivil luftfartssikkerhet
EASA-forordningen 2018 om sivil luftfartssikkerhet
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå
EASO - støttekontoret for asylsaker
Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO)
EDA - forsvarsbyrået
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
eIDAS-forordningen transaksjoner basert på eID
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
EIT-forordningen
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
Ekomdirektivet 2002 om elektronisk kommunikasjon
Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Ekomdirektivet 2018 om elektronisk kommunikasjon
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Elektrisitetsdirektivet 1996 (første)
Elektrisitetsdirektivet 1996 (første): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004)
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre)
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje)
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje)
Elektrisitetsdirektivet 2019
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
Elektrisitetsforordningen 2019
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
Elektrisitettransittdirektivet
Elektrisitettransittdirektivet
Elektronisk signaturdirektivet
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
ELTIF-forodningen om langsiktige investeringsfond
ELTIF-forordningen om langsiktige investeringsfond
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (planlagt revisjon)
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023)
Emballasjedirektivet 1994
Emballasjedirektivet 1994
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
Emballasjeforordningen 2004
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler
EMIR 2.2
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
EMIR I-forordningen om OTC-derivater og sentrale motparter
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
EMIR II-forordningen om OTC-derivater og sentrale motparter (endring)
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Energieffektiviseringsdirektivet
Energieffektiviseringsdirektivet 2012
Energieffektiviseringsdirektivet 2018 (endring)
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
Energimerkedirektivet 1992
Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
Energimerkedirektivet 2010
Energimerkedirektivet 2010
Energimerkeforordningen 2015
Energimerkeforordningen 2015
Energitjenestedirektivet
Energitjenestedirektivet
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
Erasmus+ (2014-2020)
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
Erasmus+ (2021-2027)
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
ESF+ Det europeiske sosialfond Pluss
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
EU-LISA-forordningen 2011 om IT-systemer på justisområdet
EU-LISA-forordningen om forvaltningsbyrået for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac
EU-LISA-forordningen 2018 om IT-systemer på justisområdet
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
Eurdac II-forordningen 2013
Eurdac II-forordningen 2013 om EUs fingeravtrykksdatabase
Eurodac I-forordningen 2000
Eurodac I-forordningen 2000 om EUs fingeravtrykksdatabase
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020)
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020) om EUs fingeravtrykksdatabase
Euroforordningen (kodifiseringsforslag 2020)
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
Euroforordningen 2009
Euroforordningen 2009: betalinger over landegrensene
Eurojust
Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
Europass
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
Europeisk solidaritetskorps (2021-2027)
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
Europol
Den europeiske politienhet (Europol)
Eurovignettdirektivet
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
Eurovignettdirektivet (endringer 2006)
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
Eurovignettdirektivet (endringer 2011)
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
Eurovignettdirektivet (endringer 2022)
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
Eurovignettdirektivet (endringsforslag 2017)
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter
Farlig godsdirektivet
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei (2008)
Fartsskriverfororodningen
Fartsskriverforordningen
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv)
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
Fiskehelsedirektivet
Fiskehelsedirektivet
Fjernsalgsdirektivet
Fjernsalgsdirektivet
Fjernsynsdirektivet
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
Fjernsynsdirektivet (endring)
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser
Flomdirektivet
Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
Fluorgassforordningen 2006
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
Fluorgassforordningen 2012
Fluorgassforordningen 2012
Fluorgassforordningenen (revisjonsforslag 2022)
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
Flygelederdirektivet 2006
Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere
Flygelederforordningen 2015
Flygelederforordningen 2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
Flypassasjerforordningen 2004
Flypassasjerforordningen 2004
Folkefinansieringsforordningen
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)
Forbrukerkjøpsdirektivet 1999
Forbrukerkjøpsdirektivet 1999
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019
Forbrukerkredittdirektivet 2008
Forbrukerkredittdirektivet 2008
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
Forbudsdirektivet på forbrukerområdet
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
Fôrhygieneforordningen
Fôrhygieneforordningen
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
Forretningshemmelighetsdirektivet
Forretningshemmelighetsdirektivet
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet 2002
Forsikringsformidlingsdirektivet 2002
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post
Forsøksdyrdirektivet
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
Frekvensvedtaket
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
Fritidsbåtdirektivet 1994
Fritidsbåtdirektivet 1994
Fritidsbåtdirektivet 2013
Fritidsbåtdirektivet 2013
Frokostdirektivene
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
Frontex-forordningen
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv)
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv)
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
Fusjonsforordningen 2004
Fusjonsforordningen 2004
Fyrverkeridirektivet
Fyrverkeridirektivet
Følgerettsdirektivet
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
Førerkortdirektivet 1991
Førerkortdirektivet 1991
Førerkortdirektivet 2006
Førerkortdirektivet 2006
Gassapparatdirektivet
Gassapparatdirektivet
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009 (endringer 2019)
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019
Gassmarkedsforordningen (2021-forslag)
Gassmarkedsforordningen (2021-revisjonsforslag)
Geoblokkeringsforordningen
Geoblokkeringsforordningen mot geografisk blokkering ved e-handel
Gjødselforordningen 2003
Gjødselforordningen 2003
Gjødselforordningen 2019
Gjødselforordningen 2019
Glutenforordningen
Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat
Grenseforordningen 2016
Grenseforordningen (2016): Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
Grensekontrollforordningen
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
Grunnvannsdirektivet
Grunnvannsdirektivet
Gruppesøksmålsdirektivet
Gruppesøksmålsdirektivet om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
Gruppeunntaksforordningen om statsstøtte (2008)
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
Gruppeunntaksforordningen om statsstøtte (2014)
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014)
Grønnvaskingsdirektivet
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
GSM-direktivet
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
Handelsagentdirektivet
Handelsagentdirektivet
Handelspraksisdirektivet
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling ved offentlige innkjøp
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endringer) om klagebehandling ved offentlige innkjøp
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
Håndhevingsdirektivet om utsending av arbeidstakere
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Havneforordningen
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
Havnestatskontrolldirektivet
Havnestatskontrolldirektivet
Havstrategidirektivet
Havstrategidirektivet
Heisedirektivet
Heisedirektivet
Hitteverksdirektivet
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
Honningdirektivet
Honningdirektivet
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje)
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
ICS-direktivet om investorerstatninger
ICS-direktivet om investorerstatninger
IFRS-forordningen
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Ikke-diskrimineringsdirektivet
Ikke-diskrimineringsdirektivet
ILO-forordningen om spesialutsendinger på migrasjonsområdet
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
ILUC-direktivet om biobrensel og miljøhensyn
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
IMS-forordningen om sikkerhetsstyringssystem for skip
IMS-forordningen om sikkerhetsstyringssystem for skip
IMSOC-forordningen om IT-system for kontroller på matområdet
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet
Industriutslippsdirektivet (IED)
Industriutslippsdirektivet (IED)
Informasjonsforordningen om alternative investeringsfond
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
Infrastrukturforordningen for energiområdet
Infrastrukturforordningen for energiområdet
Innkjøpsdirektivet 2004
Innkjøpsdirektivet 2004
Innkjøpsdirektivet 2014
Innkjøpsdirektivet 2014
Innsatsfordelingsbeslutningen
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
Innsatsfordelingsforordningen for klimagassutslipp 2021-2030
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009)
Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009)
Innskuddsgarantidirektivet 1994
Innskuddsgarantidirektivet 1994
Innskuddsgarantidirektivet 2014
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Innsynsdirektivet
Innsynsdirektivet
Insolvensdirektivet
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
Inspiredirektivet om geodata
Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata
Interoperabilitetsdirektivet om samtrafikk på jernbanenettet
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
Interreg 2021-2027
Interreg 2021-2027: europeisk regionalt samarbeid over landegrensene
IPPC-direktivet om forebygging og bekjempelse av forurensing
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
ITS-direktivet om intelligente vegtransportsystemer
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
Jernbanepassasjerforordningen 2007
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
Jernbanepassasjerforordningen 2021
Jernbanepassasjerforordningen 2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer)
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer)
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
Kabotasjeforordningen
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
Kaffeekstraktdirektivet
Kaffeekstraktdirektivet
Kalvedirektivet
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
Kapitalbevegelsesdirektivet
Kapitalbevegelsesdirektivet
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv)
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I)
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II)
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD III)
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endring) (CRD V)
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Karbonlagringsdirektivet
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens
KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens
Kjeledirektivet
Kjeledirektivet: krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel
Kjæledyrforordningen 2003
Kjæledyrforordningen 2003 om forflytning av kjæledyr
Kjæledyrforordningen 2013
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr (revisjon)
Kollektivtransportforordningen
Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017)
Kommunikasjonsvernforordningen (revisjonsforslag 2017)
Konglomeratdirektivet
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
Konsesjonskontraktsdirektivet
Konsesjonskontraktsdirektivet
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Kosmetikkdirektivet 1976
Kosmetikkdirektivet 1976
Kosmetikkforordningen 2009
Kosmetikkforordningen 2009
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse
Kosttilskuddsdirektivet
Kosttilskuddsdirektivet
Kraftvarmedirektivet (CPH)
Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
Kreftdirektivet (2020)
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (endring - BRRD)
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD2)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
Kvikksølvforordningen 2008
Kvikksølvforordningen 2008: forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
Kvikksølvforordningen 2017
Kvikksølvforordningen 2017
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2004)
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2004 om handel med utslippskvoter for klimagasser
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2009)
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
Kvotehandelsdirektivet (ETS) om CO2-handel (endring 2017)
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
Lavspenningsdirektivet 2006
Lavspenningsdirektivet 2006
Lavspenningsdirektivet 2014
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
Legemiddeldirektivet 2001
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
Legemiddelovervåkingsforordningen
Legemiddelovervåkingsforordningen
Leketøysdirektivet
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
Leketøysdirektivet (planlagt revisjon)
Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023)
Leketøysdirektivet 2017 (endring)
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet)
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
LIFE-rogrammet 2021-2027
LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027)
Likelønnsdirektivet
Likelønnsdirektivet om likelønn mellom kvinner og menn: åpenhet og håndhevelse
Likestillingsdirektivet
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår
Livsforsikringsdirektivet (andre) 1990
Andre livsforsikringsdirektiv (1990)
Livsforsikringsdirektivet (tredje) 1992
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992)
Livsforsikringsdirektivet 2002
Livsforsikringsdirektivet 2002
Lokførerdirektivet
Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
Luftfartskvotedirektivet
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
Luftfartstjenesteforordningen
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
Luftkvalitetsdirektivet (2008)
Luftkvalitetsdirektivet (2008)
Luftromsforordningen
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
Måleinstrumentdirektivet 2004
Måleinstrumentdirektivet 2004
Måleinstrumentdirektivet 2014
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
Malingsdirektivet
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
Markedsmisbruksforordningen 2014 om innsidehandel
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (2014)
Marrakechdirektivet om opphavsrett for blinde og svaksynte
Marrakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Maskindirektivet 2006
Maskindirektivet 2006
Masseoppsigelsesdirektivet
Masseoppsigelsesdirektivet
Matinformasjonsforordningen
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Matlovsforordningen
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
MC-forordningen
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
Media Freedom Act
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act)
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
Merkeforordningen for storfe
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
Metallskrapforordningen
Metallskrapforordningen
Mikroregnskapsdirektivet
Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene
Miljøansvarsdirektivet
Miljøansvarsdirektivet
Miljøinformasjonsdirektivet
Miljøinformasjonsdirektivet
Miljøkriminalitetsdirektivet (2021-forslag)
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet (2021-revisjonsforslag)
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008: strafferettslig vern av miljøet
Miljømerkeforordningen 2000
Miljømerkeforordningen 2000
Miljømerkeforordningen 2010
Miljømerkeforordningen 2010
Miljørapporteringsdirektivet
Miljørapporteringsdirektivet
Miljøvirkningsdirektivet 1985
Miljøvirkningsdirektivet 1985
Miljøvirkningsdirektivet 2011
Miljøvirkningsdirektivet 2011
Mineralavfallsdirektivet
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Motorvognforsikringsdirektivet
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
Munn- og klovsykedirektivet
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
Net Zero Industry Act
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
Nett- og videresendingsdirektivet
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
Nettilgjengelighetsdirektivet
Nettilgjengelighetsdirektivet
NIS 2-direktivet om digital sikkerhet
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
NIS-direktivet om IT-sikkerhet
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
Nitratdirektivet
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
Ny mat-forordningen 1997
Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
Ny-mat-forordningen 2015
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
Næringsmiddelhygieneforordningen
Næringsmiddelhygieneforordningen
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
Offshoredirektivet
Offshoredirektivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
Oljedirektivet
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
OMF-direktivet om obligasjoner med fortrinnsrett
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Omnibus I-direktivet 2010 om europeiske finanstilsyn
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Omnibus II-direktivet 2014 om forsikrings- og verdipapirtilsyn
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
Oppgjørsdirektivet
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
Opphavsrettsdirektivet
Opphavsrettsdirektivet
Opplysningsdirektivet om arbeidsvilkår
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
Organdirektivet
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
Ozonforordningen 2000
Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Ozonforordningen 2009
Ozonforordningen 2009
Pakkereisedirektivet 1990
Pakkereisedirektivet 1990
Pakkereisedirektivet 2015
Pakkereisedirektivet 2015
Pasientrettighetsdirektivet
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
Påstandsforordningen for matvarer
Påstandsforordningen for matvarer
Pediatriforordningen
Pediatriforordningen om legemidler til barn
Pengemarkedsforordningen
Pengemarkedsforordningen
Pengeoverføringsforordningen 2006
Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Pengeoverføringsforordningen 2015
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
PEPP-forordningen om felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt
PEPP-forordningen om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt
Personverndirektivet 1995
Personverndirektivet 1995
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
Plandirektivet
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
Plantevernmiddelforordningen
Plantevernmiddelforordningen
Plastforordningen
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer
Plattformdirektivet (arbeidsvilkår på digitale plattformer)
Plattformdirektivet: forbedring av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
Politisamarbeidsforordningen
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
Postdirektivet (andre) (endringer)
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
Postdirektivet (første)
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
Postdirektivet (tredje) (endringer)
Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
PRIIPs-forordningen om investeringsprodukter
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Produktansvarsdirektivet
Produktansvarsdirektivet
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
Produktsikkerhetsdirektivet
Produktsikkerhetsdirektivet
Produktsikkerhetsforordningen (2023)
Produktsikkerhetsforordningen (2023)
Programvaredirektivet
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
Proporsjonalitetsvurderingsdirektivet for regulerte yrker
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
Prosedyreforordningen 2015 om statsstøtte
Prosedyreforordningen 2015 om statsstøtte
Prosedyreforordningen statsstøtte 1999 (endringer 2013)
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
Prospektdirektivet 2003 om verdipapirer
Prospektdirektivet om verdipapirer
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv)
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr
Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr
Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr
Radiodirektivet 2014
Radiodirektivet 2014
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
Rapporteringsforordningen (sivil luftfart)
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
REACH-forordningen
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Referanseindeksforordningen 2019 (endring)
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
Referanseverdiforordningen 2016
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet
Reklamedirektivet
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
REMIT-forordningen om energimarkedet
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
Returdirektivet
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
Returforordningen
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer fra tredjestater med ulovlig opphold
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv)
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
Revisjonsdirektivet 2014 (endring)
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
Revisjonsforordningen 2014
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Roamingforordningen (2012)
Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
Roamingforordningen (2022)
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
RoHS-direktivet om farlige stoff i el-utstyr
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
Satellitt- og kabeldirektivet
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
Såvareforordningen
Såvareforordningen (2013-forslag, trukket)
Screeningsforordningen om Schengen-grensekontroll
Screeningsforordningen: utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
Seveso I-direktivet 1996
Seveso I-direktivet 1996: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Seveso II-direktivet 2003
Seveso II-direktivet 2003 om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
Shortsalgforordningen
Shortsalgforordningen
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
Sikkerhetslisteforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
Sikkerhetslisteforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
Single European Sky II-forordningen
Single European Sky II-forordningen om effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
Single Window-forordningen om martitime rapporteringsrutiner
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
SIS II-forordningen om Schengen-informasjonssystemet
SIS II-forordningen om Schengen-informasjonssystemet
SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet
SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet
Skipsavfallsdirektivet 2000
Skipsavfallsdirektivet 2000
Skipsavfallsdirektivet 2019
Skipsavfallsdirektivet 2019
Skipsforurensningsdirektivet 2005
Skipsforurensningsdirektivet 2005
Skipsgjenvinningsforordningen
Skipsgjenvinningsforordningen
Skipsrederforsikringsdirektivet
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
Skipsutstyrsdirektivet 1996
Skipsutstyrsdirektivet 1996
Skipsutstyrsdirektivet 2014
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
Skrulokkforordningen
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
Slaktekyllingdirektivet
Slaktekyllingsdirektivet
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
Sommertidsdirektivet
Sommertidsdirektivet
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
Sosialstatistikkforordningen
Sosialstatistikkforordningen
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter
Sprøytemiddelmaskindirektivet
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
SRM-forordningen om avviklingsmekanisme
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer
Standardiseringsforordningen
Standardiseringsforordningen
Statistikkforordningen 2009
Statistikkforordningen 2009
Statistikkforordningen 2015 (endring)
Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
Stoffblandingsdirektivet
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
Stoffdirektivet
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Støydirektivet
Støydirektivet
Sukkerdirektivet
Sukkerdirektivet
Svangerskapsdirektivet
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Svinepestdirektivet
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
Svoveldirektivet (endring 2012)
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2012 om svovelinnhold i marint brensel
Svoveldirektivet 1999
Svoveldirektivet 1999 om svovelinnhold i petroleumsprodukter
Svoveldirektivet 1999 (endring 2005)
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip
Svoveldirektivet 2016
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
Særnærdirektivet om næringsmidler til spesielle formål
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
Takdirektivet 2001 om utslippsgrenser
Takdirektivet 2001 om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
Takdirektivet 2016 om utslippsgrenser
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
Taksonomiforordningen
Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer
Taubaneforordningen
Taubaneforordningen
Telekonkurransedirektivet
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
Tilbakeleveringsdirektivet for kulturgjenstander
Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander
Tilgangsdirektivet om kommunikasjonsnettverk
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
Tilgjengelighetsdirektivet
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester
Tillatelsesdirektivet om kommunikasjonsnettverk og -tjenester
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
Tilsetningsdirektivet om næringsmidler
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
Tilsetningsforordningen om næringsmidler
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
Timeshare-direktivet
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
Tjenestedirektivet
Tjenestedirektivet
Tjenestepensjonsdirektivet 2003
Tjenestepensjonsdirektivet 2003
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
Tobakksdirektivet 2001
Tobakksdirektivet 2001
Tobakksdirektivet 2014
Tobakksdirektivet 2014
Traktordirektivet 2003
Traktordirektivet 2003 om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
Traktorforordningen 2013
Traktorforordningen 2013
Traktorforordningen 2019 (endring)
Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser
Transformatorforordningen
Transformatorforordningen
Transparensdirektivet for legemiddelpriser
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
Trygdeforordningen (endringsforslag 2016)
Trygdeforordningen: endringsforslag 2016
Trygdeforordningen 1971
Trygdeforordningen 1971
Trygdeforordningen 2004
Trygdeforordningen 2004
Trykkbeholderdirektivet 2004
Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)
Trykkbeholderdirektivet 2009
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
Trykkutstyrsdirektivet
Trykkutstyrsdirektivet
Tunneldirektivet
Tunneldirektivet
Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
Typegodkjenningsdirektivet 2007
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
Typegodkjenningsforordningen 2018
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
Tømmerforordningen
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
Unionsborgerdirektivet
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
Urimelige avtalevilkårsdirektivet
Urimelige avtalevilkårsdirektivet
Utendørsstøydirektivet
Støy fra utstyr til utendørs bruk
Utleiedirektivet
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
Utprøvingsforordningen
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
Utsendingsdirektivet
Utsendingsdirektivet
Utsettingsdirektivet (GMO)
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
Utslippsregisterforordningen
Utslippsregisterforordningen om utslipp og overføringer av forurensende stoffer
Utstyr på skip
Direktivet om skipsutstyr (endring)
Vanndirektivet
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
Vannforurensningsdirektivet
Vannforurensningsdirektivet
Våpendirektivet (kodifiseringsforslag 2020)
Våpendirektivet 2021
Våpendirektivet 1991
Våpendirektivet 1991
Varemerkedirektivet 1989
Varemerkedirektivet 1989
Varemerkedirektivet 2008
Varemerkedirektivet 2008
Varemerkedirektivet 2015
Varemerkedirektivet 2015
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
Veiinfrastrukturdirektivet
Veiinfrastrukturdirektivet
Veiinfrastrukturdirektivet (endring)
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Veikantkontrolldirektivet
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Vekt- og dimensjonsdirektivet (endring)
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996)
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996)
Verdipapiriseringsforordningen
Verdipapiriseringsforordningen
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I)
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I)
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
Verdipapirsentralforordningen (CSDR)
Verdipapirsentralforordningen (CSDR)
Vernetidsdirektivet
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
Verpehønsdirektivet
Verpehønsdirektivet
Veterinærkontrolldirektivet
Veterinærkontrolldirektivet
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001 (endring)
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
Viderebruksdirektivet (PSI) 2003
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
Viderebruksdirektivet (PSI) 2003 (endring)
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
Vikarbyrådirektivet
Vikarbyrådirektivet
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
VIS-forordningen 2021
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
VIS-vedtaket 2004 om visuminformasjonssystemet
VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet
Visumforordningen
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum
Visumforordningen (endring)
Visumforordningen endringsbestemmelser
VOC-direktivet
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
Vognkortdirektivet
Vognkortdirektivet
WEEE-direktivet 2002 om elektrisk og elektronisk avfall
WEEE-direktivet 2002: kassering av elektriske og elektroniske produkter
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012)
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012)
Wet lease-forordningen om leie av fly
Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Yrkessjåførdirektivet (2003)
Yrkessjåførdirektivet (2003)
Yrkessjåførdirektivet (2022)
Yrkessjåførdirektivet (2022)
Økodesigndirektivet 2005
Økodesigndirektivet 2005: Krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
Økodesigndirektivet 2009
Økodesigndirektivet 2009 om krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022)
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006)
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
Økologiforordningen 2007
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
Økologiforordningen 2018
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter