Sommertidsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/84/EF av 19. januar 2001 om bestemmelser om sommertid

Directive 2000/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on summer-time arrangements

Siste nytt

Resultat av høring lagt fram av Kommisjonen 31.8.2018

Høringen om sommertidsordningen som EU nylig gjennomførte viser at 84 % av de 4.6 millioner som deltok ønsker å avskaffe ordningen. Europakommisjonen vil nå utarbeide et forslag om oppheving av sommertidsdirektivet. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det være opp til hvert land å bestemme om man skal ha vinter- eller sommertid hele året. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Ved åttende europaparlaments- og rådsdirektiv 97/44/EF av 22. juli 1997 om bestemmelser om sommertid ble det innført en felles dato og et felles klokkeslett i alle medlemsstater for sommertidens begynnelse og avslutning i 1998, 1999, 2000 og 2001.

2) Ettersom medlemsstatene anvender bestemmelser for sommertid, er det viktig for det indre markeds virkemåte å fastsette en felles dato og et felles klokkeslett for sommertidens begynnelse og avslutning som bør gjelde for hele Fellesskapets område.

3) Medlemsstatene anser tidsrommet fra slutten av mars til slutten av oktober som mest hensiktsmessig for sommertid, og dette tidsrommet bør derfor opprettholdes.

4) Enkelte sektorer, ikke bare sektorene transport og kommunikasjon, men også andre industrisektorer, krever stabil og langsiktig planlegging for å virke på en tilfredsstillende måte. Bestemmelser om sommertid bør derfor fastsettes for et ubestemt tidsrom. Med hensyn til dette er det i artikkel 4 i direktiv 97/44/EF fastsatt at Europaparlamentet og Rådet innen 1. januar 2001 skal vedta de bestemmelser som skal gjelde fra 2002.

5) Av klarhetshensyn og for å unngå unøyaktigheter bør det hvert femte år offentliggjøres en tidsplan for gjennomføringen av sommertidsordningen i de påfølgende fem år.

6) Gjennomføringen av dette direktiv bør videre overvåkes på grunnlag av en rapport som Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité, om virkningen av disse bestemmelsene på alle berørte områder. Denne rapporten bør utarbeides på grunnlag av opplysninger som medlemsstatene oversender Kommisjonen tidsnok til at rapporten kan framlegges innen fristens utløp.

7) Ettersom en fullstendig harmonisering av tidsplanen for sommertid med henblikk på å legge forholdene til rette for transport og kommunikasjon, ikke i tilstrekkelig grad kan oppnås av medlemsstatene, men bedre kan oppnås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet omhandlet i traktatens artikkel 5. Dette direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

8) Av geografiske årsaker bør de felles bestemmelser om sommertid ikke få anvendelse på medlemsstatenes oversjøiske territorier

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2001
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2001
Anvendelsesdato i EU
31.12.2001
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 28.3.2002, p. 58-59
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro