Ikke-diskrimineringsdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om likebehandling i arbeidslivet

Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation

Siste nytt

Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2000

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra prop. 81 (2016-2017) om lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven))

6.2.2 Direktiver og forordninger

De fleste av EUs ikke-diskrimineringsdirektiver anses som EØS-relevante, og er derfor tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett. Begrunnelsen for direktivene er ofte å sikre fri flyt av arbeidskraft, og direktivet faller derfor innenfor EØS-avtalens virkeområde. EUs ikke-diskrimineringspakke med EUs rammedirektiv (2000/78/EF) og EUs rasediskrimineringsdirektiv (2000/43/EF), som omhandler blant annet etnisitet, alder og funksjonsnedsettelse, er derimot ikke EØS-relevante.

[...]

6.2.3 Direktiver utenfor EØS-avtalen

6.2.3.1 EUs rasediskrimineringsdirektiv (2000/43/EF)

Direktiv 2000/43/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av alle uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse (EUs rasediskrimineringsdirektiv) pålegger å innføre vern mot diskriminering på grunn av rase og etnisk opprinnelse. Direktivet omfatter ikke forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet. Nasjonalitet betyr i denne sammenhengen tilknytning til et EU-/EØS-land. Direktivet er ikke del av EØS-avtalen. Direktivet er likevel gjennomført i norsk rett gjennom diskrimineringsloven om etnisitet.

6.2.3.2 EUs rammedirektiv (2000/78/EF)

Direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om likebehandling i arbeidslivet (EUs rammedirektiv) pålegger å innføre vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, religion, tro, funksjonsnedsettelse og alder. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen. Norge har likevel valgt å gjennomføre regelverket i norsk rett gjennom bestemmelser i diskrimineringslovgivningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.01.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2000
Gjennomføringsfrist i EU
02.12.2003
Anvendelsesdato i EU
02.12.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet