Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 som endrer rådsdirektiv 78/660/EF om årsregnskap for visse selskapsformer når det gjelder mikroforetak

Directive 2012/6/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Gjennomføring av direktivet i nasjonal rett er ikke obligatorisk.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 endrer rådsdirektiv 78/660/EØF (fjerde selskapsdirektiv) om årsregnskaper for visse selskapsformer når det gjelder mikroforetak, jf. nedenfor. Endringen innebærer at medlemsstatene gis adgang til å unnta mikroforetak fra plikten til å utarbeide årsregnskap, jf. direktivet art. 1 som endrer fjerde selskapsdirektiv artikkel 1a. Det er opp til det enkelte EØS-landet å avgjøre hvorvidt unntaket for såkalte mikroselskaper er ønskelig ut fra nasjonale hensyn.

Etter fjerde selskapsdirektiv ny artikkel 1a nr. 1 må selskapene oppfylle to av de tre nedenfor gjengitte vilkårene for å klassifiseres som et "mikroforetak":

• Balansesum under 350 000 €
• Omsetning under 700 000 €
• Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 10 eller lavere

Direktivet har til hensikt å legge til rette for at medlemslandene skal kunne redusere de administrative byrdene for mikroforetak. Direktivet legger derfor opp til forenklede rammebetingelser for mikroforetakene. For å sikre at det foreligger tilstrekkelig beskyttelse for eventuelle investorer bør mikroselskapene etter direktivet imidlertid fortsatt være underlagt plikter som følger av nasjonale lovgivning om å holde oversikt over forretningstransaksjoner og selskapets finansielle stilling.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Hvilke foretak som er regnskapspliktige fremgår av lov 17. juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2. Regnskapsloven åpner ikke for at mikroforetak som definert i direktivet kan unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskap. Det vil være nødvendig med en nærmere vurdering av hvorvidt det er aktuelt å åpne for de lempninger som direktivet legger til rette for. Norske myndigheter står fritt til å velge om, og eventuelt på hvilket tidspunkt, man ønsker å gjennomføre direktivets bestemmelser om enklere regnskapsregler for mikroforetak.

Andre opplysninger
Mikroregnskapsdirektivet er tatt inn i EUs nye konsoliderte regnskapsdirektiv.

Status
Direktivet ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 14. mars 2012.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 29 den 1. februar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 417-420
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro