Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on single-member private limited liability companies

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 8.7.2018

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.04.2015)

Sammendrag av innhold
Forslaget har til formål at gøre det lettere forsmå og mellomstore bedrifter å etablere seg i andre medlemsstater. Forarbeidene viser til at en stor del av verdiskapningen i europeiske stater foregår i små og mellomstore bedrifter (SMB). Videre utgjør SMB en betydelig del av arbeidsmarkedet og slike bedrifter tilbyr mange arbeidsplasser i privat sektor. Europakommisjonen ønsker å legge til rette for en selskapsform med begrenset ansvar som passer for SMB. Det er et mål at slike foretak i økt grad kan benytte EUs indre marked. Det vil si at grenser i dag ser ut til å hemme SMBenes deltagelse i andre markeder enn sitt hjemlige, og at en ny selskapsform kan fremme grenseoverskridende handel innenfor fellesmarkedet.

Forslaget presenterer en type enkeltpersonsselskap med begrenset ansvar. En eier av et slikt foretak vil bare satse innskuddet sitt. Dersom virksomheten innstilles skal foretaket behandles som et selvstendig subjekt. Selskapsformen skal benytte forkortelsen – SUP (Societas Unius Personae). Forslaget omhandler de juridiske rammer for SUP-foretaket, herunder etablering og drift. Det gjelder utkast til bestemmelser om foretakets juridiske status, stiftelse og omdannelse, hjemsted, vedtekts- og registreringskrav, krav til kapitalande-len og selskapets kapitalforhold, selskapets organisering og beslutningsevner. Videre er det en forutsetning at foretaket kan registreres elektronisk, ha en standardisert modell for vedtekter, sette kravet om kapitalinnskudd til et minimum på én euro, og innebære for deltageren(e) en tilfredsstillende beskyttelse fra kreditorer.

Det forutsettes i Europakommisjonens forslag at denne selskapsformen skal implementeres i samtlige medlemsstater, og være en del av statenes selskapslovgivning.

Europakommisjonene har tidligere (i 2008) fremmet forslag som gjelder regler for et europeiske private foretak med begrenset ansvar (SPE). Sette forslaget er tidligere publisert i EØS-notatbasen se referanse til KOM(2008)396/3. Det ble ikke oppnådd konsensus til forslaget om foretakstypen SPE. Forslaget til foretakstype SUP er Europakommisjonens vurdering av drøftinger om en foretakstype med begrenset ansvar egnet for SMB.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget slik det er utformet vil kreve implementering i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføring av en ny eller endret organisasjonsform vil ha administrative og økonomiske konsekvenser. Det er for tidlig å lage et estimat når forslaget ennå ikke funnet sin endelige form.

Sakkyndige instansers merknader
Det vises til kommentarer til saken som er publisert for det tidligere forslaget om europeisk privat selskap KOM(2008)396/3.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon