e-handelsdirektivet om elektronisk handel

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel)

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.6.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat - 2000)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen ønsker å etablere et felles rettslig rammeverk for elektronisk handel i Europa. Et slikt rammeverk vil medvirke til gjennomføringen av det indre marked og til at det kan dras fordel av det økonomiske vekstpotensialet i den nye teknologien og de valgmuligheter elektronisk handel gir forbrukeren. Kommisjonen la frem et forslag til direktiv den 7. desember 1998. Et endelig forslaget ble vedtatt den 8. juni i år.

Direktivet skal sikre et velfungerende marked for kommersielle tjenester som tilbys over nettet etter en individuell forespørsel. Direktivet regulerer enkelte sider av elektronisk avtaleinngåelse og elektronisk markedsføring, bl.a. skal markedsføring via e-post være lett gjenkjennelig som reklame. Videre reguleres ansvar for formidling av innholdet i meldingene og adgangen til å etablere seg som markedsaktør. Direktivet bygger på prinsippet om hjemlandskontroll og gjensidig anerkjennelse.

Merknader
Norsk rett inneholder ikke noe samlet regelsett for disse kommersielle tjenestene. Utgangspunktet er at reglene om avtaleinngåelse, markedsføring, erstatning, offentlig kontroll osv. dermed også gjelder for elektronisk handel. Direktivet berører således en rekke norske regler.

Prinsippet om hjemlandskontroll, dvs. at tilbydere av tjenestene skal være underlagt loven i den stat der tilbyder er etablert, kan være vanskelig å implementere i norsk rett av hensyn til våre lovvalgsregler. Per i dag er det ennå ikke utarbeidet noen oversikt over hvilke deler av direktivet som allerede er regulert i norsk rett og hvilke deler som må implementeres. Det er også uklart hvordan implementeringen skal skje; i eksisterende regelverk, i en ny lov eller i en kombinasjon av disse alternativene. Forslag til implementering av direktivet vil bli sendt på høring rundt nyttår.

Direktivet har primært rettslige konsekvenser.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS-landene

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 11.10.2001, p. 31-46
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2000
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.01.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
16.03.2001
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2003
Anvendes fra i Norge
01.07.2003
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro