Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Europaparlaments- og rådsvedtak om et frekvenspolitisk regelsett – heretter frekvensvedtaket – er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten artikkel 95. Gjeldende relevante EU beslutninger på området, 710/97/EF og 128/1999/EF, forblir i kraft selv om det er vedtatt en ny beslutning.

Frekvensvedtaket er én, av i alt seks, rettsakter som utgjør grunnlaget for et felles regulatorisk rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester. Frekvensvedtaket har til formål å etablere en politisk og rettslig ramme for medlemsstatene for å sikre koordinert frekvenspolicy og i den grad det er hensiktsmessig, en harmonisering av betingelsene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensene i det elektromagnetiske frekvensspekteret.

For å sikre målsettingen om at det etableres et felles politisk og rettslig regelsett på frekvensområdet, inneholder vedtaket frem­gangsmåter for å:

· forenkle utformingen av politikk med henblikk på den strategiske planleggingen og harmoniseringen av frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret innen fellesskapet,

· sikre effektiv gjennomføring av den frekvenspolitikk i fellesskapet, herunder en generell metode for å sikre harmonisering av betingelsene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensene,

· sikre koordinert og rettidig informasjon om allokering, tilgjengelighet og anvendelse av frekvenser i fellesskapet,

· sikre effektiv koordinering av fellesskapets interesser i internasjonale forhandlinger der frekvensanvendelse har betydning for fellesskapets politikk på området.

Frekvensvedtaket omfatter også forvaltning av frekvenser på andre områder enn elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjen­ester, f.eks. på politikkområder som transport og forskning og utvikling.

Dato for ikrafttredelse av den nye reguleringen er satt til 25. juli 2003.

Gjeldende norsk rett på området fremgår av bestemmelser i teleloven kapittel 5. Når det gjelder håndhevelsen av bestemmelsene om frekvensplanlegging (§ 5-2) og om tillatelse til bruk av frekvenser (§ 5-3), tas det også i dag hensyn til forpliktelser som følger internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder til forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementering av frekvensvedtaket vil det likevel være behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger
Berørte departement er trukket inn i arbeidet med implementering av nytt regulatorisk ramme verk for elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet vil sende ut forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon, der rettsaktene fra EU søkes implementert, på alminnelig høring mandag 17. juni 2002. '

Status
Vedtaket er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2000
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.03.2002
Anvendelsesdato i EU
24.04.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 2.6.2005, p. 229-234
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.06.2003
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.05.2004
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2003
Anvendes fra i Norge
25.07.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002D0676
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro