Førerkortdirektivet 1991

Tittel

Rådsdirektiv 91/439/EØF av 29. juli 1991 om førerkort

Council Directive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences

Siste nytt

Fortolkningsdom om gjensidig godkjenning av førerkort avsagt av EU-domstolen 26.4.2012

Direktivet erstattes 19. januar 2013 av EUs 3. førerkortdirektiv 2006/126/EF.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens informasjon om førerkort på nettportalen "Ditt Europa", dansk utgave)

Der findes ikke et EU-kørekort i egentlig forstand. Siden den 1. juli 1996 (direktiv 91/439/EØF) har EU-landene dog udstedt kørekort efter "EU-modellen" for at lette forståelsen og dermed den gensidige anerkendelse af kørekort udstedt af EU-landene.

Ifølge EF-Domstolen (sag C-230/97 Awoyemi) har princippet om gensidig anerkendelse direkte virkning og gælder derfor fra den dato, hvorfra direktivets finder anvendelse (1. juli 1996) (se direktivets artikel 12).

Ethvert kørekort udstedt af et EU-land skal anerkendes af de øvrige EU-lande, også selv om det er udstedt i henhold til den gamle model og altså ikke svarer til EU-modellen, forudsat at det stadig er gyldigt. For kørekort fra før 1. juli 1996 skal der derfor i henhold til direktivet udarbejdes en ækvivalenstabel. En sådan foreligger i form af Kommissionens beslutning af 21. marts 2000.

VIGTIGT: Man er ikke forpligtet til at ombytte sit oprindelige kørekort, hvis man flytter til et andet EU-land, men man kan anmode om at få det ombyttet, hvis man selv ønsker det.

Værd at vide
Hvis man er indehaver af et gyldigt kørekort og tager "fast bopæl" i et andet EU-land end det, der har udstedt kørekortet, kan det modtagende EU-land forsyne kørekortet med de påtegninger, der af administrative grunde er nødvendige, og anvende de nationale bestemmelser vedrørende:

• kørekortets gyldighedsperiode
• lægeundersøgelser (med samme hyppighed som indehavere af kørekort udstedt af EU-landet selv)
• afgifter og gebyrer (i tilknytning til det at have kørekort)
• sanktioner (f.eks. pointkørekort)
• restriktioner, midlertidig fratagelse, inddragelse eller annullering af kørekort m.m., og landet kan således, om nødvendigt, ombytte det oprindelige kort.

OM DIREKTIVET (fra Kommisjonens nettside om førerkort, engelsk utgave)

The conditions for issuing driving licences are laid down in Directive 91/439/EEC of 29 July 1991. The main contents are:

• Necessary to pass a test of knowledge (theory) and a test of skills and behaviour (practical)
• Required to meet the minimum standards of physical and mental fitness to drive
• Mandatory to have the normal residence in the Member State issuing the licence
• Harmonisation of categories of driving licences
• Minimum ages for driving different types of vehicles
• Progressive access in categories A, C and D, from light vehicles to more large or powerful vehicles
• Creation of a Community driving licence model (paper & plastic card)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.1991
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1994
Anvendelsesdato i EU
01.07.1996
Opphører å gjelde
19.01.2013
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1996

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2004
Anvendes fra i Norge
01.07.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31991L0439
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro