Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata

Tittel

Europaparlaments og rådsdirektiv 2007/2/EF 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Siste nytt

Høring om initiativet om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.4.2021 med frist 12.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2012)

Sammendrag av innhold
INSPIRE skal sikre tilgang til offentlig forvaltet geografisk informasjon (geodata), bl.a. om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold. INSPIRE fokuserer på behovene innenfor miljøpolitikken, men vil også ha betydning for andre sektorer. INSPIRE skal gjennomføres trinnvis 2009-2020.

Geodata fra ulike etater og forvaltningsnivå skal kunne sammenstilles og gjøres tilgjengelig på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller. Dette forutsetter at det blir etablert felles standarder og tjenester for elektronisk søk og uttak av data. Rettsakten skal bane vei for en gradvis harmonisering av geodata mellom landene, men er i seg selv ikke et program for innsamling av ny informasjon. INSPIRE skal bygge på de enkelte lands nasjonale geografiske infrastrukturer.

Kommisjonen begrunnet forslaget med at INSPIRE vil gi både miljømessige og bredere samfunnsgevinster, inkludert gevinster for privat sektor. Kommisjonen tallfestet de rene miljøgevinstene til mellom 230 og 600 mill. kr pr. år per land. Kommisjonen antok at kostnadene for offentlig virksomhet vil beløpe seg til i gjennomsnitt 30-45 mill. kr pr. år per land.

Rettsakten krever at landene etablerer og opererer følgende elektroniske nettjenester:

• søketjenester, som gjør det mulig å søke etter geodata
• visningstjenester, som gjør det mulig å vise geodata
• nedlastningstjenester, som gjør det mulig å laste ned eller få direkte tilgang til geodata
• omformingstjenester, som gjør det mulig å omforme (transformere eller konvertere) geodata slik at de kan samvirke med andre geodata
• aktiveringstjenester, som gjør det mulig å aktivere andre geodatatjenester

Tema som er omfattet av rettsakten, er listet i tre vedlegg til direktivet, gruppert i 34 temaområder.

Vedlegg-I:

• Koordinatbasert referansesystem
• Geografiske rutenettsystemer
• Stedsnavn
• Administrative enheter
• Adresser
• Eiendomsteiger
• Transportnett
• Hydrografi
• Vernede områder

Vedlegg-II:

• Høyde
• Arealdekke
• Ortofoto
• Geologi

Vedlegg-III:

• Statistiske enheter
• Bygninger
• Jordarter
• Arealbruk
• Menneskers helse og sikkerhet
• Allmennyttige og offentlige tjenester
• Anlegg for miljøovervåking
• Produksjons- og industrianlegg
• Anlegg for landbruk og akvakultur
• Befolkningsfordeling - demografi
• Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter
• Naturlige risikoområder
• Atmosfæriske forhold
• Meteorologiske geografiske forhold
• Oseanografiske geografiske forhold
• Havområder
• Bio-geografiske områder
• Habitater og biotoper
• Fordeling av arter
• Energiressurser
• Mineralressurser

Rettsakten krever at landene skal:

• utarbeide metadata for alle aktuelle geodatasett og ?tjenester, dvs. beskrivende informasjon som gjør det mulig å finne fram til, sette opp oversikter og anvende de aktuelle geodatasettene og ?tjenestene
• gjøre alle aktuelle geodatasett tilgjengelige på harmonisert form
• samarbeide om grenseoverskridende geodatasett
• vedta nasjonale bestemmelser som sikrer at offentlige myndigheter som ivaretar miljøoppgaver, får gjensidig tilgang til alle aktuelle geodatasett og ?tjenester
• utpeke et nasjonalt kontaktpunkt mot Kommisjonen, kontaktpunktet skal støttes av en nasjonal samordningsstruktur
• rapportere gjennomføringen av den til Kommisjonen

Søketjeneste, og i utgangspunktet visningstjenestene, skal være gratis for allmennheten. Krav om betaling må være forenlig med det overordnede målet om å forenkle delingen av geodata myndighetene i mellom. Det skal ikke kreves betaling for geodata som leveres til fellesskapsinstitusjoner i forbindelse med miljørapportering. Ordningene skal på like vilkår også være åpne for organ etablert etter internasjonale miljøavtaler.

Kommisjonen skal operere en felles europeisk internettportal som skal gi tilgang til de nasjonale tjenestene.

Rettsakten er et rammedirektiv. Kommisjonen skal gi utfyllende regler i form av gjennomføringsrettsakter. Det omfatter regler om:

• Metadata (dokumentasjon av data og tjenester) (artikkel 5)
• Samvirkningsevne (interoperabilitet) og harmonisering av data og tjenester (artikkel 7)
• Nettjenester (artikkel 16)
• Vilkår for fellesskapsinstitusjonenes tilgang til geodata og tjenester (artikkel 17 nr. 8)
• Kontroll av den geografiske infrastrukturen og rapportering av gjennomføringen av direktivet (artikkel 21)

Merknader
Hjemmelen for rettsakten er TFEU artikkel 175 nr. 1 som refererer seg til traktatens miljømål, jf. artikkel 174.

Rettsakten er gjennomført med lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven), jf. Prop. 121 L (2009-2010), med utfyllende bestemmelser i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Gjennomføringen baserer seg på en videreføring av det eksisterende forvaltningssamarbeidet Norge digitalt. Norge digitalt er et samarbeid mellom kommuner, statlige etater, store offentlige brukere av geodata og andre virksomheter som leverer data til den geografiske infrastrukturen. Gjennomføringen får ingen vesentlige administrative konsekvenser ut over det som følger av at det eksisterende offentlige samarbeidet om deling av geodata i Norge formaliseres med hjemmel i lov. Gjennomføringen av rettsakten vil medføre økte kostnader for Kartverket og om lag 25 andre berørte fagetater med ansvar for geodata omfattet av loven. De økte kostnadene er til sammen anslått til ca. 32 mill. kr per år, herav ca. 17 mill. kr per år forbundet med tiltak rettet mot kommunesektoren. Se nærmere omtale i Prop. 121 L (2009-2010) kap. 10.3. Kostnadene forbundet med tiltak rettet mot kommunsektoren vil i hovedsak dekkes av Kartverket basert på en løsning med standardiserte grensesnitt og nye felleskomponenter rundt distribusjonsbaser i et felles driftsmiljø plassert ved Kartverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabelt.

Et stort flertall av myndigheter og andre som har uttalt seg til rettsakten, har sluttet seg til departementets forslag om å gjennomføre rettsakten i form av en ny geodatalov. En oppsummering av de ulike uttalelsene er tatt inn i Prop. 121 L (2009-2010) kap. 7. En oppsumering av uttalelsene til forskriften framgår av et eget notat 8. august 2012 om forskriften utarbeidet av Miljøverndepartementet.

Vurdering
INSPIRE føyer seg i utgangspunktet godt til gjeldende norsk politikk, jf. St. meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle, og St. meld. nr. 30 (2002-2003) "Norge digitalt" et felles fundament for verdiskaping.

Rettsakten vil bedre tilgangen til miljøinformasjon for offentlige myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Den vil antakelig også få positive ringvirkninger for tilgang til, og bruk av, offentlig informasjon generelt. Norge kan antakelig høste fordel av vår internasjonale satsing på standardisering av geografisk informasjon. Det vil være viktig for Norge å komme i tett kontakt med EU i det videre harmoniseringsarbeidet, slik at INSPIRE også i fortsettelsen passer med norske løsninger.

De mer praktiske og tekniske sidene ved gjennomføringen av rettsakten framkommer av de ulike gjennomføringsrettsaktene.

Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Geodataforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120808-0797.html

Miljøverndepartementets notat om geodataforskriften: http://www.regjeringen.no/upload/MD/2012/PMer/Geodataforskriften.pdf

Geodataloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20100903-056.html

Prop. 121 L (2009-2010): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-121-...

Prop. 120 S (2009-2010): http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-120-...

Miljøverndepartementets høring av forslag til geodataforskrift: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horin...

Miljøverndepartementets høring av forslag til geodatalov: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horin...

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. mars, og trådte i kraft i EU 15. mai 2007.

Utfyllende bestemmelser til rettsakten blir gitt i form av gjennomføringsrettsakter. Flere foreligger som bindende rettsakter. Se egne EØS-notater om dette.

Norske eksperter medvirket under forberedelsen av rettsakten, og deltar i arbeidet med gjennomføringsrettsaktene. Det er etablert et nettverk mellom de ansvarlige departementene i de nordiske landene i arbeidet med rettsakten, gjennomføringsrettsaktene og nasjonal implementering.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø 1. oktober 2003, 24. november 2004, 28. september 2005, 13. februar 2007 og 18. juni 2007. Den ble presentert for EØS-referansegruppen for miljø 21. september 2005. Norsk arbeid med INSPIRE blir koordinert gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt. I tillegg fungerte en egen koordineringsgruppe med representanter fra Miljøverndepartementet, NGU, KLIF, Kartverket m.fl. under arbeidet med rettsakten. Kartverket er fra 3. september 2010 nasjonal geodatakoordinator, og er i den forbindelse norsk kontaktpunkt mot Kommisjonen. Miljøverndepartementet representerer Norge i INSPIRE-komiteen.

Departementet sendte høsten 2004 ut en orientering om det daværende forslag til rettsakt på høring til departementene, miljøvernetatene og berørte fagmiljøer. Kartverket utarbeidet i mai 2007 en forhåndsvurdering av rettsakten.

Departementet sendte forslag til gjennomføring av rettsakten på alminnelig høring november 2008 til februar 2009. I forbindelse med høringen arrangerte Geoforum med bidrag fra departementet, et høringsseminar 3. februar 2009 i Oslo med ca. 110 deltakere. Departementet har forelagt høringsuttalelsene for rådet for Norge digitalt. Rådet anbefalte at Norge gjennomfører rettsakten med grunnlag i en geodatalov.

Departementet sendte forslag til utfyllende bestemmelser i form av forskrift til loven på alminnelig høring februar til april 2011. I den forbindelse arrangerte Geoforum med bidrag fra departementet, et nytt høringsseminar 31. mars 2011 med ca 80 deltakere. Arbeidet med forskriften ble drøftet i rådet for Norge digitalt og referansegruppen for Norge digitalt.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 å ta inn rettsakten i EØS-avtalen med visse tilpasninger i tidsfristene for EFTA-landene. Stortinget samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning 14. juni 2010, jf. Prop. 120 S (2009-2010) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE). Beslutningen trådte i kraft 1. juli 2011.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 å endre fristene for gjennomføringen i EFTA-landene basert på et fast tre års tillegg i forhold til EU-timeplanen. De fleste fristene ble dermed noe lengre for EFTA-landene enn det det var lagt opp til i beslutning nr. 55/2010. Fristen for å gjennomføre nødvendige regelendringer ble imidlertid framskutt fra 1. juli 2013 til 15. mai 2012, i praksis 14. juli 2012 da besutningen trådte i kraft.

Øvrige frister for EØS/EFTA-landene er:

- 15. mai 2012 - imøtekomme forespørsler om datadeling mellom myndigheter
- 15. mai 2013 - utarbeide resultatindikatorer for året 2012 og sende første gjennomføringsrapport til ESA
- 3. des. 2013 - etablere metadata for vedlegg I- og II-data
- 9. mai 2014 - ha søke- og visningstjenester i initiell drift
- 19. okt. 2014 - kunne dele data med fellesskapsinstitusjoner på harmoniserte vilkår
- 9. nov. 2014 - ha søke- og visningstjenester i full drift
- 28. juni 2015 - ha nedlastings- og transformasjonstjenester i initiell drift
- 23. nov. 2015 - gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form
- 28. des. 2015 - ha nedlastings- og transformasjonstjenester i full drift
- 4. feb. 2016 - gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
- 15. mai 2016 - utarbeide andre gjennomføringsrapport til ESA
- 3. des. 2016 - etablere metadata for vedlegg III-data
- 23. nov. 2020 - gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form
- 4. feb. 2021 - gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder

I tillegg kommer frister utledet av følgende gjenstående gjennomføringsrettsakter:

• regler om harmonisering av vedlegg II- og III-data som ventes behandlet i INSPIRE-komiteen ultimo 2012
• regler om aktiveringstjenestene som ventes behandlet i INSPIRE-komiteen medio 2013

Rettsakten gjennomføres i norsk rett med geodataloven. Loven ble satt i kraft 3. september 2010 med unntak av §§ 5 og 8 om offentlige geodatatjenester (nettjenester), dataharmonisering, samvirkningsevne og metadata som ble satt i kraft 1. mai 2012.

Utfyllende regler om gjennomføringen er gitt i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Forskriften trådde i kraft 8. august 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2004
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.03.2007
Gjennomføringsfrist i EU
15.05.2009
Anvendelsesdato i EU
15.05.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 404-417
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
07.05.2010
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.09.2010
Anvendes fra i Norge
03.09.2010
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro