GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/114/EF av 16. september 2009 som endrer rådsdirektiv 87/372/EØF om avsetting av frekvensbånd for samordnet innføring av et felleseuropeisk digitalt celleoppbygget offentlig landmobilt kommunikasjonssystem i Fellesskapet

Directive 2009/114/EC of the European parliament and of the Council of 16 September 2009 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2010)

Sammendrag av innhold
Prosessen for denne rettsakten startet opprinnelig med et forslag om oppheving av direktiv 87/372/EØF, men dette førte ikke frem fordi EU-parlamentet motsatte seg en slik fremgangsmåte. Direktivet foreskriver endringer i direktiv 87/372/EØF som er nødvendige for at 900 og 1800 MHz-båndene (også kalt GSM-båndene) skal kunne benyttes av annen og mer moderne mobilkommunikasjonsteknologi enn GSM. Det henvises spesifikt til UMTS. Parallelt med denne endringen er det også vedtatt en ny kommisjonsbeslutning som skal gi det rettslige grunnlaget for at GSM-frekvensene kan benyttes til tredje generasjons mobiltjenester (3G) så snart GSM-direktivet har blitt endret. Se separat omtale av denne kommisjonsbeslutningen.

Formålet med direktivendringene er å gi grunnlag for ny regulering som vil gi mulighet for anvendelse av frekvensene i 900 og 1800 MHz-båndene ikke bare til GSM, men også til UMTS og eventuelle andre teknologier som viser seg å kunne sameksistere tilfredsstillende med GSM. Dette gjøres for å tilpasse rammen for frekvensforvaltningen til den teknologiske utviklingen, slik at flere tjenester kan tas i bruk og frekvensene kan utnyttes mer optimalt. GSM-direktivet har i de senere år fremstått som utdatert jf. de siste års utvikling innenfor trådløs teknologi.
Vurdering

Utviklingen som direktivet legger grunnlag for er ønskelig sett fra norske myndigheters side. Det pågår allerede her i Norge et konkret frekvensomleggingsarbeid i 900 MHz-båndet som vil føre til at frekvenstillatelsesinnehaverne allerede i første halvår 2010 vil ha forusetninger for å kunne introdusere UMTS i dette båndet.

Andre opplysninger
Direktivet må vurderes inntatt i EØS-avtalen for å sikre korrekt rettslig grunnlag siden GSM-direktivet, som endres gjennom det nye driektivet, er tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Opprinnelig forslag til direktiv som opphever GSM-direktivet ble lagt frem 25. juli 2007. Kommisjonen tok sikte på at dette direktivforslaget skulle vedtas i slutten av 2007 eller tidlig i 2008. Behandlingen i Parlamentet ble forsinket. Forsinkelsen skyltes at Parlamentet hadde problemer med de prosessuelle forholdene som opphevelsen av direktivet innebærer. Ved å oppheve GSM-direktivet og erstatte det med en kommisjonsbeslutning vil Parlamentet få redusert innflytelse.

Nytt forslag til direktiv som endrer GSM-direktivet ble lagt frem høsten 2008. Endringsdirektivet ble vedtatt 16. september 2009 og er offentliggjort i Official Journal 20. oktober 2009 (L 274).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
09.05.2010
Anvendelsesdato i EU
09.05.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 403-405
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0114
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro