Havstrategidirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 om etablering av en ramme for fellesskapets tiltak innenfor havmiljøpolitikken

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive)

Siste nytt

Høring om initiativet for gjennomgang av direktivet igangsatt av Kommisjonen 22.7.2021 med frist 21.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2017)

Sammendrag av innhold
EUs sjette miljøhandlingsprogram fra juli 2002 forutsetter at det skal utvikles syv tematiske strategier, herunder en marin strategi. Som et første steg la EU-kommisjonen i oktober 2002 frem en melding om beskyttelse og bevaring av det marine miljø (KOM (2002) 539 endelig) - Towards a strategy to protect and conserve the marine environment.

Den 24. oktober 2005 presenterte EU-kommisjonen en Kommunikasjon med den marine strategien, vedlagt et direktivforslag og en konsekvensutredning. Kommunikasjonen omhandler ikke andre virkemidler enn direktivet og det er derfor bare direktivet som behandles i det følgende.

Direktivet skal utgjøre den miljømessige "pilaren" i EUs maritime politikk.

Direktivet inneholder ikke konkrete miljømessige krav til økonomiske aktiviteter, men kun krav til medlemslandenes forvaltningssystemer for havområdene. Direktivet gjelder havområdene utenfor grunnlinjen under nasjonal jurisdiksjon, herunder territorialfarvannet og den 200 n. mils eksklusive økonomiske sonen (EEZ). Det kan være noe uklart om havområdet over kontinentalsokkelen omfattes i den grad den går lenger ut enn EEZ.

Etter forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet ble det under annen lesning i Parlamentet enighet om en kompromisstekst, som ble endelig vedtatt i Rådet 17. juni 2008. Kompromisset gikk bl.a. ut på at tidsfristene i direktivet fremskyndes med ett år i forhold til det kommisjonen opprinnelig hadde foreslått.

Hovedpunktene i direktivet gjelder etter dette:

• Mål om å sikre "god miljøtilstand" i europeiske havområder innen 2020.

• Kommisjonens forslag forutsatte at mer konkrete miljøkvalitetsmål/indikatorer/standarder for "god miljøtilstand" skulle fastsettes ved komitologiprosedyre. Parlamentet/Rådet har imidlertid utviklet forslag til slike standarder som inngår i selve direktivet. Disse er ytterligere presisert i kommisjonsbeslutning 2010/47/EU av 1. september 2010 ”on criteria abd methodolical stardards on good environmental status of marine waters”.

• Krav om å utvikle regionale marine strategier for de ulike regionale havområdene (Marine Regions - havregion) i perioden 2009-2015. En av havregionene er det Nord-østlige Atlanterhav. Havregionen kan deles opp ytterligere i "sub-regions" i samsvar med en særskilt liste hvor norske havområder ikke er særskilt nevnt.

• Strategiene skal omfatte utredninger av miljøtilstand og påvirkningsfaktorer, overordnede mål og miljøkvalitetsmål/indikatorer, samt et overvåkningsprogram. Innen 2016 skal strategiene inneholde en tiltaksplan. Tiltak, som skal være kostnadseffektive og teknisk gjennomførbare, skal iverksettes innen 2017.

• Tiltak vedrørende fiskeri og radioaktivitet omfattes ikke, idet det vises til EUs felles fiskeripolitikk og EURATOM-avtalen. Påvirkning av havområdet fra fiskerier og bruk av radioaktivt materiale omfattes imidlertid av kravene til utredning av miljøtilstand og påvirkningsfaktorer og av de miljøkvalitetsmål som skal etableres.

• Prosedyre for unntak fra krav der "god miljøtilstand" ikke kan oppnås.

• Kommisjonen skal etter behov standardisere overvåkning og vurdering av miljøtilstanden.

• Koordinering på regionalt nivå gjennom eksisterende organisasjoner (OSPAR, HELCOM etc.).

• Notifisering og godkjenning gjennom EU-kommisjonen av hele og deler av strategiene.

• Prosedyre for oppdatering av strategiene.

Merknader
Direktivet er hjemlet i EF-traktaten 175(1).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Basert på en helhetlig vurdering hvor forskjellen mellom direktivets og EØS-avtalens geografiske virkeområde har vært et tungtveiende moment, ble det konkludert at havstrategidirektivet ikke innlemmes i EØS-avtalen.

SFT inviterte 2. desember 2005 på sine nettsider om synspunkter på direktivforslaget, med frist for innspill 3. februar 2006. En e-post ble 11. januar 2006 sendt til en rekke personer for å gjøre oppmerksom på invitasjonen. SFT mottok svar fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges Fiskarlag, LO og Thore Stoveland. LO ønsket foreløpig ikke å kommentere direktivforslaget, mens NIVA og Norges Fiskarlag ga uttrykk for at direktivet vil kunne gi positive resultater for miljøet i norske havområder.

Status
Direktivet ble endelig vedtatt 17. juni 2008.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
På EUs sider "Circa" er det opprettet et eget lukket område for arbeidet med den europeiske marinstrategien. Etter søknad om tilgang, vil en her kunne finne informasjon om arbeidet med strategien og relevante bakgrunnsdokumenter.

Status
Forslaget ble vedtatt den 24.oktober 2005 og ble oversendt Rådet og Parlamentet for behandling i henhold til medbestemmelsesprosedyren i art 251. Første lesning i Parlamentet fant sted i november 2006, og Rådet vedtok en felles holdning i saken 18. desember 2006. I forbindelse med annen lesning i Parlamentet ble Rådet og Parlamentet enige om et kompromissforslag, som ble vedtatt under annen lesning i Parlamentet 11. desember 2007. Direktivet ble endelig vedtatt i Rådet 17. juni 2008.