Innskuddsgarantidirektivet 1994

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger

Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat angående endringsdirektiv 2005/1/EF, sist oppdatert 5.9.2012)

Direktivet gjør endringer i direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger. Gjeldende direktivforpliktelse stiller krav om at medlemslandene må sørge for nasjonale ordninger som garanterer for innskudd i banker på minimum 20 000 euro. Med det nye direktivet stilles det krav om at medlemslandene innen 30. juni 2009 skal øke minimum innskuddsdekning fra 20 000 euro til 50 000 euro. Videre skal garantien økes og settes til 100 000 euro (fullharmonisering) innen utgangen av 2010.

Videre stiller direktivet krav til at tiden for utbetalinger under garantiordningene reduseres fra maksimalt 3 måneder til maksimalt 20 arbeidsdager. I helt særskilte tilfeller kan utbetalingstiden, etter samtykke fra tilsynsmyndighetene, forlenges med 10 dager.

Med direktivendringene vil det ikke lenger være tillatt å la garantiordningene delfinansieres ved å ta en egenandel på inntil 10 prosent fra innskyterne.

Merknader
EØS-regler som svarer til innskuddsgarantidirektivet er gjennomført i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker m.m. (Banksikringsloven). En innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, slik som vedtatt av EU, vil kreve endringer i banksikringsloven, særlig med hensyn til nivået på innskuddsdekningen.

Etter loven 1996 dekker den norske innskuddsgarantiordningen i dag innskudd på inntil 2 millioner kroner per kunde per bank. Dette har vært en god garantiordning sammenlignet med de andre europeiske land. Ordningen har vært godt kommunisert til innskytere i norske banker og har bidratt til trygghet for innskuddene til norske bankkunder, og den bidro til stabilitet i innskuddsmassen under den internasjonale bankkrisen høsten 2008. En fullharmonisering av innskuddsdekningen på 100 000 euro vil innebære at dekningen etter den norske innskuddsgarantiordningen mer enn halveres, dersom slike regler skulle gjøres gjeldende for Norge. Nettopp fordi den norske ordningen har vist seg å fungere svært godt i krisetider, har norske myndigheter arbeidet aktivt for at nivået på innskuddsdekningen ikke fullharmoniseres.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er EØS-relevant. Finansdepartementet mener det er viktig å finne en tilpasningstekst ved eventuell innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, som gjør det mulig å opprettholde den norske innskuddsgarantiordningen.

Status
Direktivet har trådt i kraft i EU. Saken er satt på vent i EØS-komiteen i påvente av avsluttende behandling i Rådet og Parlamentet av Kommisjonens forslag 12. juli 2010 til nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 50, 17.12.1994, p. 53-62
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1995
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31994L0019
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro