Konsesjonskontraktsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter

Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 6.7.2023 og kunngjort 22.8.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen fremmet 20. desember 2011 et forslag om et nytt direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter. Kommisjonens forslag har vært gjenstand for trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014.

Konsesjonskontrakt er definert som en gjensidig bebyrdende avtale der vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling. Dette innebærer at den vesentlige driftsrisikoen må være overført til konsesjonæren. Det betyr at konsesjonæren ikke er garantert å få dekket sine investeringer eller driftskostnader knyttet til gjenstanden for konsesjonen.

Med unntak av konsesjonskontrakter for bygg og anlegg, som er delvis omfattet av dagens anskaffelsesdirektiver, er det i dag ikke egne prosedyreregler for tildeling av konsesjonskontrakter. EØS-avtalens grunnleggende prinsipper om likebehandling, gjennomsiktighet og ikke-diskriminering gjelder likevel ved tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter som kan påvirke samhandelen innen EØS. Det foreligger en rekke avgjørelser fra EU-domstolen knyttet til hvordan begrepet konsesjonskontrakt skal defineres, og hvordan de generelle EU/EØS-rettslige traktatprinsippene skal anvendes på disse kontraktene. Formålet med forslaget til nytt regelverk for konsesjonskontrakter er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning.

Hovedpunktene i direktivet er som følger:

• Både tjenestekonsesjonskontrakter og konsesjonskontrakter for bygg og anlegg er omfattet, inkludert forsyningssektorene med visse unntak innen transportsektoren.
• Kontraktene er underlagt en kunngjøringsplikt, men ingen detaljerte prosedyrekrav. Generelle traktatprinsipper og prosessuelle garantier må overholdes.
• Det er generell adgang til å forhandle med leverandørene.
• Terskelverdien er satt til 5 186 000 euro.
• Konsesjonskontraktens varighet skal begrenses til den tid som er nødvendig for konsesjonæren for å tjene inn sine investeringer med tillegg av en rimelig avkastning.

Merknader
En gjennomføring i Norge vil skje i form av en ny lov om offentlige anskaffelser og en egen forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter. Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om ny lov om offentlige anskaffelser, se Prop. 51 L (2015-2016).

Offentlige oppdragsgivere må allerede i dag overholde de generelle traktatbestemmelsene, inkludert krav til likebehandling, åpenhet og ikke-diskriminering, når de tildeler konsesjonskontrakter. Dersom forslaget blir vedtatt, blir disse forpliktelsene klargjort, men også mer detaljert regulert.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet er gjennomført i Norge i anskaffelsesloven av 17. juni 2016 nr. 73 og konsesjonskontraktforskriften av 12. august 2016 nr. 976.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 509-555
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
29.04.2016
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2016
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro