VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler

Tittel

Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse former for virksomhet og anlegg

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat, januar 2000)

Sammendrag av innhold
Direktivet er hjemlet i EF-traktatens art. 130s. Det er et datterdirektiv til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forurensningsbeskyttelse og -kontroll (jf. EØS-komitéens beslutning nr. 27/97 av 30. april 1997).

Direktivet er ledd i gjennomføringen av det femte miljøhandlingsprogram og inngår i en serie tiltak som tar sikte på å redusere VOC-utslippene i EU. VOC bidrar til dannelsen av bakkenært ozon som er skadelig for menneskers helse og miljøet for øvrig. I tillegg består VOC i seg selv av helseskadelige stoffer som kan gi problemer i arbeidsmiljøet og nærområdene ved utslippskildene.

I direktivet settes begrensninger for VOC-utslipp fra i alt 15 hovedtyper av industrielle prosesser og installasjoner. De fleste av disse finnes i Norge, og omfatter bl. a. maling/lakk-produsenter, farmasøytisk industri, trykkerier, billakkeringsverksteder og renserier mm. For ny virksomhet gjelder kravene fra direktivet trådte i kraft. For eksisterende virksomhet er det satt frist til 31. oktober 2007 for oppfyllelse av kravene.

Det vil være opp til hvert enkelt land å avgjøre om grensene for den enkelte virksomhet skal settes gjennom autorisasjon (konsesjonsbehandling) eller registrering, basert på krav fastsatt i forskrifter.

Merknader
Kravene i direktivet, som i Norge vil bli gjennomført med hjemmel i Forurensningsloven, vurderes ikke å medføre vesentlige problemer for berørt industri. Gjennomføring av direktivet vil ikke ha vesentlige administrative, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.1999
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2001
Anvendelsesdato i EU
30.04.2001
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 20, 12.4.2001, p. 235-256
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2001
Anvendes fra i Norge
15.10.2001

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999L0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro