Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2019/539 medfører endringer og rettelser i basisforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jord- og skogbrukskjøretøy. Dels inneholder forordningen enkelte materielle endringer (rettelser/oppdateringer jf. den tekniske utvikling). Dels inneholder forslaget også en forlengelse av Kommisjonens fullmakt til å vedta delegerte rettsakter.

De viktigste forslagene til materielle endringer av forordning 167/2013 er:

• Beskrivelser av kjøretøy i klasse T1 og T2 krever avklaring vedrørende plasseringen av akselen nærmest føreren for traktorer med vendbar førerplass. Metoden for beregning av høyden på tyngdepunktet må også avklares. For å sikre presis og ensartet fastsettelse av høyden av tyngdepunktet for kjøretøy i klasse T2 bør det henvises til internasjonalt gjeldende normer som bestemmer tyngdepunktet for en traktor.

• Utrykket "utskiftbart materiell" erstattes av utrykket "utskiftbart utstyr" for å sikre en korrekt og konsekvent bruk av terminologi i hele denne forordning.

• Det kreves feilaktig at importørene oppbevarer et eksemplar av samsvarssertifikatet (COC) for produkter som ikke er i overensstemmelse med forordning 167/2013 eller utgjør en alvorlig risiko. Det korrekte er at importører skal oppbevare et eksemplar av typegodkjenningsattesten.

• Det kreves feilaktig at en EU-typegodkjenningsattest inneholder et vedlegg med testresultatene (mens det korrekte er at attesten skal inneholde et vedlegg med testresultatarket)

Vedrørende forlengelse av Kommisjonens fullmakt:

Forordning (EU) nr. 167/2013 begrenset alle Kommisjonens fullmakter til å vedta delegerte rettsakter til en periode på fem år (som utløp den 21. mars 2018). Kommisjonen har imidlertid et løpende behov for å tilpasse elementer av disse delegerte rettsaktene til den tekniske utvikling eller for å innføre andre endringer i overensstemmelse med sine fullmakter. Forordning 2019/539 inneholder derfor bestemmelser som sikrer fullmakten til å vedta delegerte rettsakter i en periode på ytterligere fem år, med mulighet for stilltiende forlengelse.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning på området:
Rettsakten som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:
Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordning 2019/539 går etter EFTAs hurtigprosedyre, og blir derfor ikke behandlet i noe Spesialutvalg.

Vurdering
Forslaget til forordning vurderes av Vegdirektoratet å være relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgrupper i EU hvor forslaget til forordning er utarbeidet.

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende den 29. mars 2019 og trådte i kraft i EU den 18. april 2019.

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring ila mai 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2019
Anvendes fra i Norge
01.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro