Flypassasjerforordningen 2004

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede flyginger samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat, desember 2004)

Forordningen skal erstatte gjeldende forordning (EØF) nr. 295/91. Flypassasjerenes rettigheter styrkes ved at anvendelsesområdet utvides fra å omfatte bare rutetrafikk til også å omfatte annen trafikk (typisk charterturer), ved at kanselleringer og vesentlige forsinkelser skal omfattes i tillegg til nektet ombordstigning, og ved at passasjerenes krav på økonomisk kompensasjon og assistanse utvides. Maksimalt erstatningsbeløp stiger for eksempel til 600 euro. Indirekte forventes forordningen å få preventive virkninger, bl.a. ved å styrke flyselskapenes incentiver til å unngå overbooking av fly. Forordningen krever at det utpekes et nasjonalt gjennomføringsorgan som passasjerene kan henvende seg til dersom de ikke mottar de ytelsene de har krav på.

Merknader
Forordningen vil bli gjennomført ved å endre forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område, § 1 pkt. 9.

På sikt er det ønskelig å etablere et selvstendig klageorgan utenfor den ordinære luftfartsforvaltningen. Samferdselsdepartementet har innledet en prosess med Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forbrukerråder, Forbrukerombudet, representanter for flyselskapene og reiselivsbransjen for å diskutere mulige løsninger. Den mest nærliggende løsningen er trolig å utvide en eksisterende avtalebasert klageordning mellom Forbrukerrådet, SAS Braathens, Widerøes, Norwegian og reiselivsbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens forslag til forordning har tidligere vært sendt på bred nasjonal høring, og høringsinstansenes syn har tidligere vært formidlet til Stortinget. Departementet har i tillegg tatt initiativ til et møte med næringen, representanter for de reisende og berørte myndigheter, hvor utformingen av de utfyllende nasjonale gjennomføringsbestemmelsene vil bli drøftet. Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for transport der Samferdelsesdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2001
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.02.2004
Anvendelsesdato i EU
17.02.2005
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 15.11.2007, p. 371-377
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.12.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.12.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.02.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2005
Anvendes fra i Norge
17.02.2005
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0261
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro