Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly

Tittel

Rådsdirektiv (EU) 2017/738 av 27. mars 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om tilpasning til den tekniske utvikling for så vidt angår bly

Council Directive (EU) 2017/738 of 27 March 2017 amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017

Photo: FreeImages

Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder bly, i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for bly 13,5 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 3,4 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 160 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Migrasjonsgrensene for bly er endret ved direktiv (EU) 2017/738 til følgende; 2,0 mg/kg i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøysmateriale, 0,5 mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale og 23 mg/kg i avskrapet leketøysmateriale.

Bakgrunnen for forslaget er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for bly i leketøy for å beskytte barn. Herunder er det tatt i betraktning at barn også utsettesfor bly fra andre kilder enn leketøy. Eksponering for selv små mengder bly kan forårsake neurotoksisitet, dvs skader på nervesystemet og hjernen og især medføre læringsvansker.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv (EU) 2017/738 vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten e rvurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til posisjonsnotat for forslaget ble også oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet ble publisert i EU registeret 9. september 2016. Direktiv (EU) 2017/738 ble vedtatt 27. mars 2017 og publisert i OJ 27. april 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-actalen 22. september 2017 og gjennomført i Norge 6. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
28.10.2018
Anvendelsesdato i EU
28.10.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 295-297
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2017
Anvendes fra i Norge
28.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L0738
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro