Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbeidet utgave)

Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (Recast)

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område er en omarbeidelse av Rådsdirektiv 93/7/EØF om tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander. Det ble utarbeidet fire rapporter om gjennomføringen av direktivet (2000, 2005, 2009 og 2013), hvorav de siste konkluderte med at rådsdirektiv 93/7/EØF ikke var tilstrekkelig effektivt og burde revideres.

EU-kommisjonen la 30. mai 2013 fram forslag til en omarbeidet versjon av det opprinnelige EU-direktivet av 1993 (endret ved direktivene 96/100/EEC og 2001/38/EEC). Kommisjonens forslag var oppe til førstegangsbehandling i Rådet 26. november 2013 og i Parlamentet 21.01.2014. Direktivforslaget ble endelig vedtatt i Rådet 15. mai 2014 og publisert i EU-tidende 28.05.2014.

Det nye direktivet 2014/60/EU har til formål å gjøre det mulig for medlemsstatene å få tilbakeført ulovlig utførte kulturgjenstander som er klassifisert som nasjonale kulturskatter, samtidig som det legges opp til en forenkling av regelverket, og at det innføres et kommunikasjonssystem for varsling, søk og tilbakeføring som skal lette kontakt med andre lands myndigheter. Hensikten er å forene prinsippet om fri flyt av kulturgjenstander med nødvendigheten av effektiv beskyttelse av nasjonale kulturskatter. Det nye direktivet vil innebære at direktivene 93/7/EØF, 96/100/EF og 2001/38/EF opphører å gjelde. EU-direktiv 2014/60/EU legger opp til en utvidelse av direktivets virkeområde når det gjelder hvilke kriterier som legges til grunn for å klassifisere en gjenstand som en kulturgjenstand av nasjonal verdi, forlenge tidsfristene for å kunne framsette krav om tilbakelevering, samt lette det administrative samarbeidet innen EU, bl.a. gjennom anvendelse av IMI – et system for kommunikasjon og informasjon for indre-marked-saker i EU. Medlemsstatene vil etter det nye direktivet ikke lenger være bundet av kategorispesifikasjonene i tidligere direktiv, men står fritt til å avgjøre i sine nasjonale regelverk hvilke gjenstander som skal kunne klassifiseres som ”nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi” (jf. pkt. 10). I hht. pkt 9 er det ”ønskelig” at medlemsstatene innfører en ordning som sikrer at det er lavere risiko forbundet med ulovlig utførsel til et land innenfor EU enn til et land utenfor fellesskapet. Det nye direktivet inneholder felles kriterier for tolkning av ”god tro” og ”tilbørlig aktsomhet”, som bygger på artiklene 4.4 og 6.2 i Unidroit-konvensjonen.

Det legges opp til rapportering om gjennomføring/evaluering av direktivet hvert 5. år.

Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015.

Merknader
Direktivet er hjemlet i artikkel 114 i EU-traktaten relatert til det indre marked. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994 (direktiv 93/7/EØF). Direktivet er siden endret to ganger (jf. direktiv 96/100/EF og direktiv 2001/38/EF). Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander trådte i kraft i 2002, og har siden blitt endret i 2002 og 2007 (hjemlet i Kulturminneloven § 23f og med henvisning til EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVIII nr. 1). Inkorporert i den norske forskriften, samt i Kulturminneloven, er også UNESCOs 1970-konvensjon om bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander og Unidroit-konvensjonen av 1995 om tilbakelevering.

Direktivet vil kreve tilpasning av norsk regelverk, men det vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norske myndigheters handlefrihet. I tillegg til nødvendige tilpasninger i forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander, kan det eventuelt bli aktuelt med endring av forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Det påregnes å tilkomme mindre administrative kostnader ifm innføring av IMI-kommunikasjonssystemet i kulturforvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivforslaget og det foreløpige posisjonsnotatet har vært vurdert i Spesialutvalget for kultur, der berørte departementer deltok gjennom skriftlig prosedyre. Departementsbehandlingen inkluderte også Justisdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kulturdepartementet har vurdert direktiv 2014/60/EU som relevant og akseptabelt.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for norske myndigheter.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Direktivforslaget var oppe til førstegangsbehandling i Rådet 26.11.2013 og i Parlamentet 21. 01.2014, Forslaget ble vedtatt i Europaparlamentet 16.04.2014.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-430_en.htm og i Rådet 15.05.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2014
Gjennomføringsfrist i EU
18.12.2015
Anvendelsesdato i EU
18.12.2015
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 236-245
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2016
Anvendes fra i Norge
30.06.2016
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro